Avfall

På denna sidan finns information om hur avfall ska hanteras, allt från farligt avfall, bygg- och rivningsavfall och återvinning av avfall i anläggningsarbeten till nedskräpning, skrotbilar och invasiva arter.

Innehållsförteckning för denna sida

Rapportering av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket, detta efter nya föreskrifter som de släppt

Naturvårdsverkets föreskrifter Länk till annan webbplats.

Dessa bestämmelser har införts för att få bättre koll på det farliga avfall som produceras i Sverige för att sedan kunna säkerställa att det omhändertas på ett korrekt sätt.

Gäller nästan alla verksamheter

Oavsett om det rör sig om ett litet företag med få anställda (exempelvis en frisörsalong, kiosk eller kontorsbaserad verksamhet) eller ett stort företag med många anställda (exempelvis fabriks- och industriverksamhet) så gäller rapporteringsskyldigheten. Den gäller även oavsett vilka mängder farligt avfall som uppstår inom verksamheten. Det är därför bra att införa en rutin över att föra anteckningar över verksamhetens farliga avfall för att sedan rapportera in det till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Vanliga frågor och svar (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

På länken nedan hittar ni bland annat en kortfattad broschyr och sju berättelser om mindre verksamheter som rapporterar in sitt farliga avfall samt en kort film på tre minuter (Naturvårdsverket)

Informationsmaterial kring farligt avfall från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Som första steg ska anteckningar föras över verksamhetens farliga avfall. För en avfallsproducent ska bland annat följande antecknas:

 1. var avfallet producerats,
 2. datum för borttransport,
 3. transportsätt (t.ex väg, tåg, båt),
 4. vem som ska transportera bort avfallet,
 5. avfallets vikt i kilogram (kan uppskattas om det saknas våg där avfallet producerats), samt
 6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Anteckningsskyldigheten för transportör, insamlare, mäklare och behandlare ser liknande ut med vissa skillnader. Bestämmelserna om olika aktörers anteckningsskyldighet finns i Avfallsförordningen.

Avfallsförordningen 6 kap. 1-5 §§. Länk till annan webbplats.

Anteckningarna som förs ska sparas i minst tre år inom verksamheten förutom för transportörer där anteckningarna ska sparas minst 12 månader.

Anteckningen av det farliga avfallet ska göras av och hos den egna verksamheten innan själva borttransporten. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efteråt. Det finns ett undantag som gäller behandling. Här ska rapportering ske kvartalsvis av samlade anteckningar.

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på Naturvårdsverkets avfallsregister, eller med hjälp av en API-lösning. Läs mer om det nedan.

Den information som ska rapporteras in är beroende på om verksamheten är avfallsproducent, transportör, insamlare, mäklare och handlare eller behandlare av farligt avfall.

Läs mer om rapportering Länk till annan webbplats.

Ta hjälp av ombud

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. Vissa mottagare eller transportörer av farligt avfall erbjuder tjänsten att för annans räkning föra anteckningar och rapportera farligt avfall till registret. Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven uppfylls och som ska kunna visa upp anteckningarna och uppgifterna i avfallsregistret vid eventuell tillsyn.

En verksamhetsrepresentant som har tillgång till e-legitimation kan logga in i Naturvårdsverkets e-tjänster för avfallsregistret. Detta går att göra både för egen verksamhet eller som ombud för en annan.

Läs mer om e-tjänsterna Länk till annan webbplats.

Det går även att rapportera in det farliga avfallet via ett eget IT-system som sedan ansluts till Naturvårdsverkets API, vilket innebär att de två systemen kan utbyta information med varandra. För att en verksamhet ska kunna ansluta till Naturvårdsverkets API så behöver ett avtal slutas med Naturvårdsverket.

Rapportering via API Länk till annan webbplats.

I de flesta verksamheter uppstår någon typ av farligt avfall, till exempel elektronik, lysrör, spillolja, färg- eller kemikalierester av olika slag.

Vad som definieras som farligt avfall finns angivet med en asterix (*) i Avfallsförordningens (2020:614) bilaga 3 om avfallstyper. Där hittar du även vilken avfallskod respektive avfallsfraktion har. Vägledning om hur du söker i bilagan finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om en kemikalie klassas som farligt avfall och vilken avfallskod den har finns även angivet i 13 kapitlet i säkerhetsdatabladet till kemikalien.

Transport av farligt avfall

Verksamhetsutövare som själva transporterar sitt farliga avfall till en godkänd mottagare ska ha ett transportdokument för farligt avfall. Är mängden farligt avfall mindre än 100 kg eller 100 liter per år så räcker det med att göra en transportanmälan. Överskrider mängderna detta ska istället ett transporttillstånd sökas. Mer information om transport av farligt avfall samt hur du gör en transportanmälan eller söker tillstånd finns på

Länsstyrelsen i Västerbottens hemsida. Länk till annan webbplats.

Bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall, både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. De nya reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Exempel på byggnadsåtgärder där krav på sortering gäller är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten.

Minst följande avfallsslag ska sorteras ut i separata fraktioner:

 • Trä
 • Mineral som exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Sedan tidigare finns det krav på utsortering av:

 • farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja
 • förpackningsavfall som till exempel emballage av plast eller wellpapp
 • returpapper så som reklam, tidningar och kopieringspapper.

Förpackningar ska alltså sorteras ut separat från annat avfall även om de består av samma material.

Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. Kontakta Samhällsbyggnad miljö för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Bygg- och miljönämnden kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Kontakta Samhällsbyggnad miljö för rådgivning gällande dispens för ditt avfall. Samhällsbyggnad tar ut en avgift enligt fastställd kommunal taxa för anmälan.

Enklaste sättet att ansöka om dispens är via miljöenhetens digitala blankett. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ansöka på en pappersblankett , 171.5 kB, öppnas i nytt fönster..

I dispensansökan ska följande ingå: namn, organisationsnummer eller personnummer, adress, telefonnummer/mobilnummer, e-postadress, kontaktperson och kontaktuppgifter. Även fastighetsbeteckning (för platsen där rivningsavfall ska uppkomma), och beskrivning av åtgärden som planeras inklusive typ av arbete, tidsperiod för arbetet, en beskrivning av vika avfallsslag som kommer att uppstå samt förväntade mängder. Ange även vilken avfallsmottagare ni avser använda er av och motivera varför dispens från krav på utsortering behövs. Bifoga eventuella materialrapporter och rivningslov.

Ansöka om dispens från separat utsortering av avfall (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Samhällsbyggnad miljö är ansvarig för tillsyn enligt de nya reglerna. Miljöinspektörerna kommer göra slumpvisa kontroller för att se att de nya kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall följs. Om du får ett kontrollbesök kommer en avgift tas ut för nedlagt arbete.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten

För att få använda schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål är det en förutsättning att det är så rent att det inte finns någon risk för att förorena miljön. Naturvårdsverket har gett ut riktlinjer om vilka föroreningsnivåer som är anmälnings- eller tillståndspliktiga i en handbok, se länk nedan.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. (Naturvårdsverkets webbplats, öppnas i eget fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En anmälan krävs när avfall ska användas för anläggningsändamål som kan förorena mark, vattenområde, eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. Om föroreningsrisken är större än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. Vid frågor gällande användning av avfall i anläggningsändamål kan ni kontakta Samhällsbyggnad miljö via Kundtjänst på telefon 0910 – 73 50 00 (knappval 5).

Nedskräpning och skrotbilar

Nästan överallt där människor rör sig lämnas spår i form av skräp. Nedskräpning kan ske på olika platser och det är lite olika regler som gäller för vem du kan göra en anmälan till.

Anmäla nedskräpning

 • Om du vill klaga på nedskräpning ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem som är fastighetsägare och vill du göra en anmälan om en nedskräpad eller ovårdad tomt vänder du dig till kommunens kundtjänst.
 • Upptäcker du nedskräpning i naturen ska du anmäla detta till polisen eller till kommunens kundtjänst.
 • Nedskräpning utmed vägar (vägslänten plus 2 m och 25 m från parkeringsplats) anmäler du till väghållaren, som oftast är Trafikverket men ibland kommunen. Trafikverket når du på telefon 0771-921921. Be att få komma i kontakt med projektledaren för driftområde Skellefteå (eller var du befinner dig i Sverige).
 • Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på telefon 0200-880311 eller via deras webb.

Skrot i lantbruket

Allt skrot och farligt avfall ska bort från svensk landsbygd! Länsförsäkringar tillsammans med Håll Sverige Rent erbjuder lantbrukare att få avfallet bortforslat en gång om året. Ring 020-757600 och anmäl ditt skrot för kostnadsfri hämtning.

Skrotning av bilar

Uttjänta bilar omfattas av producentansvar. Bilproducenterna är skyldiga att se till att deras bilar kan återvinnas på ett miljöklokt sätt. Du som bilägare har ansvar för att förvara din bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning när den är uttjänt. Vill du anmäla en skrotbil som står och skräpar någonstans - se anmälan här ovanför.

Uttjänta bilar omfattas sedan 2007 av producentansvar (enlig förordningen om producentansvar för bilar, SFS 2007:185). De som tillverkar bilarna är skyldiga att se till att deras bilar kan återvinnas på ett miljöklokt sätt. Det här innebär att det inte finns någon skrotpremie att uthämta för den som lämnar in sin bil till skrotning.

När du ska skrota din bil är det viktigt att du ser till att bildemonteringen är auktoriserad. BilRetur är ett nationellt nätverk som består av auktoriserade bildemonterare som tar emot bilproducenternas bilar. Det finns inget krav att en bildemonterare måste vara anslutna till BilRetur. Det viktiga är att de har auktorisation samt att de har gjort en anmälan till kommunen enligt Miljöprövningsförordningen.

Läs mer om BilRetur

Så här skriver Miljödepartementet (Nyhetsbrev M2007:14) om lagens krav på ägaren till en uttjänt bil:
Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

Uttjänt bil: Komplett* bil som man av någon orsak valt att inte använda mer och därför vill skrota. En uttjänt bil ska normalt kunna köras eller bogseras till mottagningsställe.
* Enstaka detaljer av mindre ekonomiskt värde kan få saknas. Ex. på sådana detaljer är backspegel, strålkastare, lyktglas.

Fordonsvrak: Ej komplett bil, där delar av ekonomiska eller andra värden har demonterats. Exempel på sådana delar är bl.a. motor, växellåda, katalysator och elektroniska komponenter som styrenheter.

Invasiva arter

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka skada. I vår kommun är det framförallt de invasiva växterna som allmänheten kan hjälpa till med, av de EU-klassade är det jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och bland de som inte är klassade än är det lupin, vresros, parkslide. Alla sex sprider sig lätt med frön, växtdelar och rotdelar om de hamnar i en lämplig växtmiljö. Alla arterna är därför olämpliga att odla och att lägga på komposten eftersom de kan börja gro i kompostmaterialet.

Gör så här:

 • Rapportera in dina fynd på Artfakta: Reporting (artfakta.se) Länk till annan webbplats.
 • Om du upptäcker invasiva arter i din trädgård, ta bort dem.
 • Lägg inte växtdelar på komposten eller i naturen.
 • Mindre mängder växtdelar lämnas välförpackade i den gröna tunnan hemma eller i avsett kärl på närmaste återvinningscentral.
 • Större mängder växtavfall behöver anmälas till kommunen och kostar 1500 kronor per ton.
 • Kom ihåg att om du vill hjälpa till med åtgärder på någon annans mark krävs det tillstånd från markägaren.

Kräftpest i Skellefteälven

I Skellefteälven pågår ett utbrott av kräftpest. Det innebär vissa restriktioner - dels gällade kräftfiske och dels hur du hanterar fiskeutrustning, båtar med mera. Läs mer nedan.

Här hittar du information om regler och riktlinjer.

Senast uppdaterad: