Köldmedia, kemikalier och cisterner

Bedriver du verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump eller vill veta mer om oljecisterner så är det här du ska söka information.

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär, mobil anläggning i fordon ex. kylbilar eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller f-gas.

Kylentreprenör certifierad för f-gas

För periodisk kontroll, installation, service och underhåll samt skrotning av utrustningar med köldmedia krävs att det kylföretag som anlitas är certifierad för f-gas. Kylföretaget ska också ha en kyltekniker som personligen är certifierad för f-gas.

Certifiering för f-gas görs av certifieringsorganet Incert. De utför både företagscertifikat och personcertifikat.

Det är operatörens ansvar att kontrollera att det kylföretag och den kyltekniker som installerar, servar och skrotar din anläggning är certifierat för f-gas. Läs mer på www.incert.se Länk till annan webbplats..

GWP-faktor och koldioxidekvivalenter

GWP-faktor (Global Warming Potential) anger hur mycket ett kilo av ett köldmedium påverkar klimatet i jämförelse med ett kg koldioxid (CO2).

Om man multiplicerar GWP-faktorn hos en viss typ av köldmedia med antalet kg köldmedia som en utrustning innehåller får man svaret i koldioxidekvivalenter (CO2e) på hur stor klimatpåverkan mängden köldmedia har om det läcker ut. T.ex. en utrustning med 3 kg köldmedium av typen R410A med GWP-värde 2088 ger 6,264 ton CO2e. I genomsnitt kan en nyare personbil eller lätt lastbil köra ca 1,5 varv runt jorden utefter ekvatorn innan den släppt lika mycket CO2 som utsläpp av 3 kg köldmedium av typen R410A skulle ge i klimatpåverkan.

Vad gäller vid nyinstallation?

Om du installerar en utrustning som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton CO2e eller mer ska en underrättelse om detta skickas in till tillsynsmyndigheten. Kommunen har en e-tjänst för anmälan eller ändring av köldmedieanläggning. Se följande länk: Köldmedieanläggning - anmälan installation, skrotning, konvertering eller ändring av uppgifter - Skellefteå kommun (skelleftea.se). Länk till annan webbplats.För handläggning av sådant ärende tas en handläggningsavgift ut motsvarande 2 timmar.

Underrättelsen/anmälan ska göras i god tid innan installation. Syftet är att tillsynsmyndigheten ska ha möjlighet att samråda innan det bestäms vilken utrustning som ska installeras.

Köldmedier kan ha stor klimatpåverkan. Köldmedier med höga GWP-värden ska fasas ut över tid. Att installera utrustning som kräver köldmedium med GWP-värde på 2500 och högre är förbjudet sedan 1 januari 2020.

Skrotning, konvertering och ändring i anläggning

Om en befintlig utrustning ska konverteras och den innehåller 14 ton CO2e eller mer ska tillsynsmyndigheten underrättas. Detta ska göras i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.

Vid skrotning av utrustning kan ett skrotintyg skickas in men detta är inte nödvändigt. Däremot ska åtgärden finnas med i den årsrapport som skickas in följande år senast 31 mars.

Periodisk läcksökning

Hur ofta en köldmedieutrustning ska kontrolleras beror på hur mycket köldmedia utrustningen innehåller räknat i ton CO2e.

 • Utrustning som innehåller köldmedia motsvarande 5 ton CO2e eller mer och upp till 50 ton CO2e ska kontrolleras inom ett intervall av 12 månader. Finns det läckagevarningssystem monterat får läckkontrollintervallet dubblas från 12 till 24 månader.
 • Utrustning som innehåller köldmedia motsvarande 50 ton CO2e eller mer och upp till 500 ton CO2e ska kontrolleras inom ett intervall av 6 månader. Finns det läckagevarningssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 6 till 12 månader.
 • Utrustning som innehåller köldmedia motsvarande 500 ton CO2e eller mer ska kontrolleras inom ett intervall av 6 månader. Utrustningen kräver dock att det finns ett läckagevarningssystem.
 • Hermetisk sluten utrustning som innehåller köldmedia under 10 ton CO2e omfattas inte av periodisk läcksökning.

Årsrapport

Om du har en anläggning som innehåller köldmedium motsvarande minst 14 ton CO2e eller mer ska resultatet av läcksökningar och andra ingrepp rapporteras till kommunen senast den 31 mars efterföljande år.

För mobila utrustningar gäller att rapporten ska skickas dit där verksamheten har sitt säte även om verksamheten bedrivs i andra kommuner. Kommunen har en e-tjänst för att skicka in Årsrapport, se följande länk: Skicka in kontrollrapport för köldmedieanläggning - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats..

Det säkraste sättet för att en årsrapport ska nå rätt handläggare är att skicka in den via e-tjänsten.

Register

Det är operatörens skyldighet att upprätta och underhålla register för utrustning för vilken kontroll av läckage krävs. För varje sådan utrustningsenhet ska följande information specificeras:

 1. Mängd och typ av fluorerade växthusgaser som har installerats.
 2. Mängd fluorerade växthusgaser som har lagts till vid installation, underhåll och service eller på grund av läckage.
 3. Huruvida mängden installerade fluorerade växthusgaser har återanvänts eller regenererats, inbegripet materialåteranvändning- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 4. Mängd fluorerade växthusgaser som har återvunnits.
 5. Identiteten på det företag som installerat, utfört service på, underhåller och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, inbegripet, i förekommande fall, numret på dess certifikat.
 6. Datum för och resultat av de kontroller som utförts
 7. Om utrustningen har nedmonterats, de åtgärder som vidtagits för att återvinna och bortskaffa de fluorerade växthusgaserna.

Detta gäller även den som är operatör av en mobil kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över anläggningar och mobila utrustningar som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton CO2e eller mer. Kontrollrapporterna granskas, bland annat för att se att endast tillåtna köldmedier används, att läckagekontrollen skett inom rätt tid, att certifierade kylföretag använts mm.

Bygg- och miljönämnden debiterar operatör en fast årlig tillsynsavgift som motsvarar 2 tillsynstimmar för en köldmedieanläggning.

Överträdelser där miljösanktionsavgift och åtalsanmälan kan bli aktuella

De beskrivningar som nämns i följande tabell är inte uttömmande utan är tänkta som en kortfattad vägledning.

Överträdelse (kortfattad beskrivning)

Sanktion

Läckagekontroll har inte utförts efter reparation eller kontinuerligt inom föreskriven tid. Kraven omfattar även att läckagekontrollen utförs av certifierad personal men täcker inte in kravet på certifierat företag. Sanktionen omfattar även kylenheter i lastbilar och släpfordon, men inte övrig mobil utrustning.

Miljösanktionsavgift 5 000 kr

Läckagekontrollsystem har inte installerats för viss utrustning över 500 ton eller att kontroll av att systemet fungerar har utförts

Miljösanktionsavgift 5 000 kr

Register har inte förts för utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton CO2e eller mer. Hermetiskt sluten utrustning under 10 ton CO2e är undantagen.

Miljösanktionsavgift 5 000 kr

Läckagekontroll har inte utförts vid installation, ombyggnation eller annat ingrepp i en utrustning och för mobil utrustning alternativt att läckagekontrollen vid dessa tillfällen har utförts av person utan certifikat. Krav på certifierat företag täcks inte av sanktionen.

Miljösanktionsavgift 5 000 kr

Register har inte upprättats eller förts för mobil utrustning

Miljösanktionsavgift 2 000 kr

Underrättelse till tillsynsmyndigheten har inte gjorts om att en utrustning över 14 ton CO2e ska installeras eller konverteras

Miljösanktionsavgift 5 000 kr

Rapport till tillsynsmyndigheten är försenad för stationär anläggning, anläggning på fartyg eller mobil utrustning över 14 ton CO2e

Miljösanktionsavgift 1 000 kr

Certifieringskrav uppfylls inte för arbete med mobila utrustningar, gäller både krav på personal- och företagscertifiering.

Miljösanktionsavgift 3 000 kr för fysisk person eller ideell förening

Miljösanktionsavgift 10 000 kr för juridisk person som inte är en ideell förening

Läckage har inte hindrats eller åtgärdats

Åtalsanmälan

Produkter och utrustning är inte uppmärkta angående innehåll av f-gaser

Åtalsanmälan

Mer information om överträdelser hittar på Naturvårdsverkets hemsida: Sanktioner vid överträdelser (naturvardsverket.se). Länk till annan webbplats.

Branschföreningen Allt om F-gas

Det finns en Branschförening, Allt om F-gas, som har en hemsida: www.alltomfgas.se Länk till annan webbplats.. Hemsidan är en oberoende upplysningssida med anknytning till f-gasförordningen och tillhörande svensk lagstiftning, som förklaras utifrån gällande praxis. På hemsidan finns Anläggningskollen, där man kan skriva in uppgifter om köldmedia och mängd, och få reda på hur ofta den ska kontrolleras. Det finns också en användbar köldmedietabell samt vanliga frågor och svar, och en hel del information som kan vara till nytta.

I kommunen finns ett stort antal cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor som tex eldningsolja, bensin, diesel eller spillolja. Det finns mycket bestämmelser runt cisterner som vi ska reda ut på den här sidan. Bestämmelserna gäller både privatpersoner och företag.

Allmänt om cisterner

  • Anmäl innan du installerar en cistern
  • Se till att kontrollbesiktningar görs i tid
  • Kontrollrapporten ska sparas för att kunna visas upp för tillsynsmyndighet
  • Anmäl när en cistern tas ur bruk

  Innan cisternen installeras

  Innan du installerar en cistern kan du behöva anmäla detta, i vissa fall till tre olika instanser.

  Miljö

  Information om cisternen ska skickas in till bygg- och miljönämnden, detta gäller även om en cistern byts ut till en annan. Om en cistern flyttas inom den egna fastigheten eller inom den egna verksamheten inom ett år räknat från tiden information har lämnats, behöver tillsynsmyndigheten inte informeras igen.

  Anmäla cistern (Länk till annan webbplats)

  Bygg

  För fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser behövs bygglov.

  Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

  Räddningstjänsten

  I vissa fall krävs även tillstånd till hantering av brandfarlig vara från räddningstjänsten. Om cisternen är tillståndspliktig, får cisternen inte fyllas med brandfarlig vätska förrän räddningstjänsten beslutat om tillstånd.

  Tillstånd krävs för yrkesmässiga verksamheter om:

  • Cisternen större än 100 liter, finns i en publik verksamhet och är avsedd för vätska med flampunkt* lägre än 60 grader
  • Cisternen är större än 500 liter, belägen inomhus i en icke publik verksamhet och är avsedd för vätska med flampunkt* lägre än 60 grader
  • Cisternen är större än 3000 liter, belägen utomhus i en icke publik verksamhet och är avsedd för vätska med flampunkt* lägre än 60 grader
  • Cisternen är större än 10 000 liter, belägen i en publik verksamhet eller inomhus i en icke publik verksamhet och är avsedd för vätska med flampunkt* högre än 60 grader (men lägre än 100 grader)
  • Cisternen är större än 50 000 liter, belägen utomhus i en icke publik verksamhet och är avsedd för vätska med flampunkt högre än 60 grader (men lägre än 100 grader).

  Om verksamheten är privat (inte yrkesmässig), krävs tillstånd om cisternen är avsedd för mer än 100 liter vätska med flampunkt* lägre än 60 grader, eller om cisternen är avsedd för mer än 10 000 liter vätska med flampunkt* högre än 60 grader

  *Uppgifter om en viss vätskas flampunkt framgår i aktuell produkts säkerhetsdatablad (kapitel 9). OBS! spillolja anses ha en flampunkt lägre än 60 grader om tillståndssökanden inte kan bevisa att flampunkten är högre.

  Läs mer om, och ansök om tillstånd till hantering av brandfarlig vara här.

  Efter installationen

  Det finns olika typer av kontroller som enligt lag ska göras på cisterner. Vilken kontroll som ska utföras när beror på var cisternen är placerad och vilken volym den rymmer. Kravet på installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll gäller cisterner som är större än 1 m³. En kontroll ska i vissa fall göras i samband med installationen, sk installationskontroll. Därefter ska återkommande kontroller göras, i normalfallet vart 6:e eller 12:e år beroende på typ av cistern. Om cisternen flyttas eller repareras ska den kontrolleras innan den åter tas i bruk, det kallas för revisionskontroll. Alla kontroller ska utföras av ackrediterade företag. Efter kontrollen får du en kontrollrapport från företaget. Denna ska kunna visas upp om tillsynsmyndigheten begär det.

  Läs mer om de olika kontrollerna i kapitel 5 på MSBs webbplats. Länk till annan webbplats.

  Cistern som inte används

  En cistern som inte används ska tömmas och rengöras. Du ska kontrollera att den inte har läckt och förorenat marken. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller plomberas. Anmälan om att en cistern inte längre används och har tagits ur bruk ska göras till bygg- och miljönämnden. Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral.

  Anmälan om cistern som ska tas ur bruk (Länk till annan webbplats)

  Inom vattenskyddsområde

  Kravet att skicka in information till bygg- och miljönämnden kan gälla vid redan 50 liter om förvaring sker inom ett vattenskyddsområde (det behöver inte vara en cistern utan kan vara flera mindre behållare som sammanlagt har en volym över 50 liter). Inom vattenskyddsområde finns specifika krav, bland annat krav på sekundärt skydd i form av invallning. Med invallning menas en yta under tak, eller motsvarande som förhindrar regnvatten från att ansamlas, som är ogenomsläpplig och fångar in den förvarade vätskan och saknar anslutning till avlopp och som förhindrar spill och läckage från att spridas vidare till omgivningen.

  Läs mer om krav inom vattenskyddsområden i kapitel 4 på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

  Godkända besiktningsfirmor

  För att utföra besiktningar av cisterner krävs att företaget är ackrediterat (godkänt) av Swedac.

  På Swedacs webbplats kan du se vilka företag som är ackrediterade. Länk till annan webbplats.

  Laghänvisning

  NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

  För cisterner innehållande brandfarlig vara gäller även Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar Länk till annan webbplats.för brandfarliga vätskor, MSBFS 2018:3 (msb.se, öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats.

  Innehåll kommer

  Vid spill eller olycka

  Om du upptäcker eller orsakar en förorening som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta Samhällsbyggnad Miljö. Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta Räddningstjänsten.

  Senast uppdaterad: