Vatten och avlopp för företag och flerbostadshus

Information och regler om vatten och avlopp för företag och flerbostadshus; bland annat vad du ska göra om du ska bygga nytt för att starta upp en ny verksamhet eller ska bygga nytt flerbostadshus.

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Ny anslutning

Informationen nedan är särskilt för dig som företagare och ägare av flerbostadshus.

Du kan ansöka om att ansluta en ny eller befintlig byggnad till kommunalt vatten och spillvatten i vår digitala tjänst.

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Övrig information

Anslutningen ska finnas med på nybyggnadskartan. Läs mer här om nybyggnadskarta under Bygglovssidorna
Det kan även finnas speciella regler. Läs mer om dem här: Bygg eller riva för dig som företagare

Förbindelsepunkt är en juridisk punkt som utgör gränsen mellan den kommunala VA-anläggningen och den enskilda VA-installationen för din fastighet. Normalt ligger förbindelsepunkten en halvmeter utanför fastighetsgränsen. För att veta din fastighets förbindelsepunkt kan du kontakta kundtjänst.

På nybyggnadskartan ser du endast om det finns en befintlig inkopplingspunkt för VA-anslutning eller att inkopplingspunkt kommer upprättas. Nybyggnadskartan är inte att anse som en förmedlad förbindelsepunkt, det sker alltid i separat brev. Om det inte finns någon inkopplingspunkt att lämna ut via nybyggnadskartan kan du lämna önskemål om placering när du ansöker om anslutning i e-tjänsten.

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Installationen i förbindelsepunkten mellan kommunens ledningar och dina egna ledningar ska utföras av en behörig fackman som du anlitar.

Innan ditt vatten släpps på måste en vattenmätare installeras. Ta kontakt med kundtjänst för att boka en tid för installation av vattenmätaren.

Innan du kan ansluta till det kommunala ledningsnätet måste anläggningsavgiften vara betald. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta, byggnadens storlek och hur den ska nyttjas.

Anläggningsavgiften beräknas med bygglovet som grund och det är en engångsavgift per godkänt bygglov. Om det bedrivs verksamhet på fastigheten så beräknas del av anläggningsavgiften efter byggnadens bruttoarea (BTA). Om den planerade byggnaden är tänkt att brukas som flerfamiljsboenden så beräknas del av anläggningsavgiften efter antal bostadsenheter.

Om byggnaden ska innehålla både verksamhet och boende (ex. kontor och lägenheter) beräknas del av anläggningsavgiften efter både bruttoarea och antal bostadsenheter.

Alla fastigheter inom ett eller flera verksamhetsområden för VA är avgiftsskyldiga oavsett om tomten är bebyggd eller inte. En obebyggd tomt ska därför erlägga anläggningsavgift enligt fastställd VA-taxa och bidrar till den kostnad kommunen haft för att gräva fram ledningar till fastigheten.
Läs med om anläggningsavgiften här.

När en fastighet fått en förbindelsepunkt förmedlad räknas fastighetsägaren som abonnent och är skyldig att vara med och betala brukningsavgifter oavsett om fastigheten är ansluten till VA eller inte. Det är de avgifterna som kommer som vattenfaktura. Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del. Om vattnet inte är påsläppt till fastigheten betalar du endast fasta kostnader. Fast avgift gäller även för obebyggda tomter då kommunen har underhållsskyldighet för ledningarna till fastigheten. Den fasta årliga avgiften bidrar till underhåll av ledningarna fram till fastighetens förbindelsepunkt. 

Byggvatten

Ett byggvatten innebär att ett företag har behov av vatten under en viss tid då de utför ett bygguppdrag, för att försörja sina baracker med vatten. Ett byggvatten är en tillfällig anslutning till kommunens ledningsnät som efter byggnationen kopplas bort.

Normalt beviljas bara kommunalt vatten om anslutningsavgiften är erlagd, där vår juridiska motpart är fastighetsägaren till den aktuella fastigheten.

Till företag som utför bygguppdrag till större anläggningar kan vi i vissa fall bevilja tillfällig anslutning då fastighetsregleringen i regel inte är gjord. Företaget har det juridiska ansvaret så länge byggvattnet är anslutet och tills företaget anmäler att de kopplat bort sig från det kommunala ledningsnätet.

För att vi ska veta om vi kan bevilja ett byggvatten behöver vi en karta som beskriver var ditt företag vill ansluta sina byggbaracker till det kommunala ledningsnätet. Vi måste också få veta hur många baracker du vill ansluta.

Kom ihåg att skicka med en karta som visar var byggbarackerna ska placeras.

Kontakta kundtjänst 0910 73 50 00 om du har frågor.

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Sprinkler

Planera i god tid för din sprinkleranläggning.Det är en idé att planera för sprinkleranläggning redan i byggskedet då det oftast krävs vattenreservoar.

Kommunens huvuduppdrag är att leverera vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt måste vi planera för att kunna förtäta bebyggelsen och försörja framtida hushåll med dricksvatten. Kommunen har därför ingen skyldighet att ordna med vatten till sprinkleranläggningar i fastigheter, eftersom sprinkleranslutningar tar resurser som belastar dricksvattennätet. Avtal om leverans av vatten till sprinkler kan i särskilda fall upprättas med kommunen. Kontakta i så fall kommunens kundtjänst.

Som kommunen ser det finns det två typer av sprinkleranläggningar:

Om fastighetsägaren ordnar med sprinkleranläggningar via egen anlagd vattenreservoar krävs det inte samma resurser från det kommunala vattenledningsnätet, när det gäller tryck och flöde. Du som fastighetsägare har då kontroll över att den egna anläggningens funktion, genom att själv installera de anordningar som krävs för att anläggningen ska få det tryck och flöde som krävs. Denna typ av sprinkleranläggning kan kommunen därför acceptera.

Då vi aldrig kan garantera att dricksvattennätet alltid är i funktion på grund av reparationer eller att vi måste begränsa eller avbryta leveransen på grund av läckage är fördelen med egen vattenreservoar därför också att du säkerställer tillgången av vatten.

Till en direktverkande sprinkleranläggning måste huvudmannen kunna leverera ett visst flöde och tryck direkt från den allmänna huvudledningen, för att fastighetens sprinkleranläggning ska fungera. Denna typ av sprinkleranläggning kräver på sikt större dimensioner på kommunens dricksvattenanläggning. Restriktioner finns därför till denna typ av sprinkleranläggning.

Vid nybyggnationer vill vi alltid att du förser sprinkleranläggning via en reservoar. Fundera på om det krävs en särskild servis till reservoaren eller om du kan nyttja samma servis som till det vanliga hushållsvattnet. Tänk på att vattnet måste kunna mätas, vid två serviser krävs det därför två mätare.
Om du försörjer din fastighet med sprinkler via en egen reservoar betalar du för det vatten du nyttjat via den vanliga brukningsavgiften för dricksvatten, eftersom du som fastighetsägare ordnat funktionen för sprinkler själv.
Du som fastighetsägare har alltid ansvar att installationen utförs så att ingen återströmning kan ske. Har du avsikt att installera sprinkler via reservoar, kontakta kundtjänst, tryck 3.

I första hand vill vi alltid att du ska planera för en reservoar. Finns särskilda skäl till att detta inte går, kan i vissa fall tillstånd ges till direktverkande sprinkler. För att kunna bedöma om vi kan godkänna en anslutning via direktverkande sprinkler måste du kontakta kundtjänst (tryck 3) och bland annat informera oss vilken kapacitet din anläggning kräver när det gäller tryck och flöde och hur stor sprinklerytan är. Du som fastighetsägare har alltid ansvar att återströmning aldrig ska kunna ske. Därför måste du också ange vilken typ och klass på återströmningsskydd du avser installera, enligt gällande standard EU-SSEN 1717. Om vi kan godkänna anslutningen kan vi ändå aldrig garantera att dricksvattennätet alltid är i funktion.
Direktverkande sprinkler kräver egen servis. Eftersom en mätare kommer att reducera kapaciteten krävs ingen mätning, utan här får du en särskild avgift som kallas sprinkleranslutning.

Riktlinjer för utsläpp till spillvattennätet från industrier och andra verksamheter

Reningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens spillvatten. Industriellt avfall, som till exempel fett, färgrester, spillolja och lösningsmedel, kan skada processerna i reningsverken och får inte släppas ut i avloppsnätet.

Vad får släppas ut?

Reningsverken är byggda för att ta emot och rena spillvatten som är biologiskt nedbrytbart. Ämnen som är giftiga, svårnedbrytbara eller bioackumulerande (lagras upp i levande organismer) får inte släppas ut i spillvattennätet, då de kan skada processerna i reningsverken. Om spillvattnet inte kan renas ordentligt skadas miljön.

Generellt gäller att industriellt avfall, till exempel fett, färgrester, spillolja, lösningsmedel, koncentrerade processbad och dylikt inte ska tillföras spillvattennätet. Kommunen kan dock medge att spillvatten från industrier och andra verksamheter tas emot - under vissa förutsättningar. Verksamheter är skyldiga att lämna uppgifter om sina utsläpp, om fastigheten används till annat än bostadsändamål.

Riktlinjer

Riktlinjer samt en lista med gränsvärden (pdf) , 114.5 kB.

Skadeverkningar

Följande områden kan skadas på grund av olämpliga utsläpp:

  • Ledningsnätet, genom korrosion, igensättning eller explosion.
  • Reningsprocessen, genom pH-chocker, förgiftning eller överbelastning.
  • Slammet kan förorenas av giftiga ämnen, tungmetaller eller svårnedbrytbara ämnen.
  • Recipienten (vattnet som tar emot det renade avloppsvattnet) kan påverkas av giftiga eller svårnedbrytbara ämnen, syretärande ämnen eller närsalter (fosfor och kväve).
  • Arbetsmiljön kan påverkas av flyktiga ämnen, cyanväte, allergiframkallande ämnen eller svavelväte.

Vid en olyckshändelse

Vid eventuell olyckshändelse, som när starka syror, alkaliska lösningar eller olja hamnar i avloppet, ring omedelbart kundtjänst, telefon 0910-73 50 00.

Vad säger reglerna?

ABVA för Skellefteå kommun

I Allmänna bestämmelser för brukande av VA-anläggningar (ABVA) finns det angivet vilka regler som gäller för anslutning till de allmänna ledningsnäten i Skellefteå kommun. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om de här reglerna. Bland annat finns bestämmelser om industriutsläpp. Brukaren är skyldig att lämna uppgifter om fastighetens verksamhet och dess utsläpp, om den används till annat än bostadsändamål, se ABVA punkt 17.

Ett allmänt reningsverk är skyldigt att ta emot avloppsvatten från hushåll. Däremot är kommunen inte skyldig att ta emot industriavloppsvatten, se ABVA punkt 10. Kommunen kan dock medge utsläpp av sådant avloppsvatten, se ABVA punkt 16. Bedömningen sker från fall till fall.

Om du vill veta mer om gränsvärden som kan påverka slam och recipienter, kontakta kundtjänst.

Läs ABVA i sin helhet (pdf) , 140.3 kB.

Här nedan hittar du mer information om Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. Den innehåller råd och upplysningar om vanligt förekommande frågor och dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Informationen fungerar som ett komplement till Allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).

Information till fastighetsägare , 307 kB.

Vatten- och avloppstaxa

Avgifterna i kommunens vatten-och avloppstaxa beslutas av kommunfullmäktige. Vi tar endast ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten-och avloppsnätet och anläggningarna. Vi får inte gå med vinst.

Lagen om allmänna vattentjänster

Sedan 1 januari 2007 gäller Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Lagen reglerar kommunens skyldighet och ansvar, huvudmannens ansvar och fastighetsägarens ansvar.

Lagen om allmänna vattentjänster (extern webbplats) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: