Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och fattar de övergripande besluten. De beslutar om kommunens budget och skatt samt vilka mål verksamheten ska ha. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige beslutar om stora investeringar och den kommunala planeringen. De beslutar också om kommunens årsredovisning och ansvarsfrihet samt de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda. Politikerna i fullmäktige granskar arbetet som kommunens verksamheter ansvarar för - om de uppfyller målen.

Nyheter

I Skellefteå styr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans. Kommunfullmäktige har 65 ledamöter från 8 politiska partier: Socialdemokraterna 28 mandat, Moderaterna 11, Sverigedemokraterna 7, Centerpartiet 6, Vänsterpartiet 5, Liberalerna 2, Kristdemokraterna 4 och Miljöpartiet 2.

Kommunalråd: Lorents Burman (S), Evelina Fahlesson (S) och Joakim Wallström (V)

Oppositionsråd: Andreas Löwenhöök (M)

Sammanträden

Kommunfullmäktige direktsänds via Skellefteå kommuns Youtube-kanal.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder. När årets budget är beslutad fördelar fullmäktige pengarna mellan de olika nämnderna.

Kommunstyrelsen samordnar den kommunala verksamheten och förbereder de ärenden som tas upp i kommunfullmäktige.

Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut kan begära att
Förvaltningsrätten gör en prövning av lagligheten i beslutet enligt reglerna i Kommunallagen kapitel 10.

Om du vill överklaga personalnämndens beslut ska du göra det i skrivelse till Förvaltningsrätten i Umeå, Box 193, 901 05 Umeå.
Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att personalnämndens protokoll är justerat.

I skrivelsen ska du ange:

  • vilket beslut som överklagas
  • de omständigheter du vill åberopa till stöd för ditt överklagande.

Ange också namn, postadress och telefonnummer.

Behöver du ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till Förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad: