Vad gör en god man eller förvaltare?

Tingsrätten kan besluta om tre olika uppdrag – bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. Här får du några exempel på vad som kan ingå i uppdragen.

Obs. För god man för ensamkommande barn gäller speciella regler:

Uppdraget kan bestå av en till tre delar

Bevaka rätt

 • Hjälpa till med myndighetskontakter
 • Ansöka om insatser via Socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst, särskilt boende och försörjningsstöd.
 • Ansöka om insatser via LSS, exempelvis personlig assistent eller boende eller daglig verksamhet.
 • Ansöka om bostadstillägg, handikappersättning, försörjningsstöd, fondmedel eller andra bidrag.
 • Deklarera
 • Sälja fastighet eller bostadsrätt.
 • Företräda huvudmannen vid boutredning och arvskifte.

Förvalta egendom

 • Betala hushållsräkningar, eventuellt tillsammans med huvudmannen.
 • Lämna över ”fickpengar” med lämpligt mellanrum.
 • Se till att huvudmannens tillgångar är tryggt och säkert placerade.
 • Upprätta en budget.
 • Ordna skuldsanering, göra upp avbetalningsplaner för skulder m.m.
 • Kontrollera att boendets kassabok och kvitton för fickpengar eller hushållspengar stämmer.

Sörja för person

 • Bevaka att huvudmannen får nödvändig vård och omsorg.
 • Hålla kontakt med hemtjänst och vårdpersonal om huvudmannens behov.
 • Engagera frivilligorganisationer som Röda Korset, församling, ledsagare.
 • Hålla regelbunden kontakt genom bland annat personliga besök.
 • Medverka till att dagvård eller andra aktiviteter kan ordnas.
 • För psykiskt sjuka - ”puffa på” och uppmuntra efter förmåga.

Hur ofta bör man göra besök

Om sörja för person ingår i uppdraget bör man kunna träffa sin huvudman ungefär två gånger per månad.

I samråd med huvudmannen

Den gode mannen ska alltid samråda med huvudmannen kring samtliga åtgärder förutom betalning av löpande hushållsutgifter. Om en läkare har bedömt att huvudmannen inte är beslutsför ska den gode mannen lyssna på huvudmannen så långt det är möjligt, men det är gode mannen som har sista ordet. I viktiga frågor ska man även samråda med make eller sambo. Vissa åtgärder som fastighetsförsäljning eller arvskifte kräver gemensamma överförmyndarnämndens godkännande för att bli giltiga.

Vad ska en god man/förvaltare inte göra?

 • Ska inte handla dagligvaror, mata, städa, putsa fönster.
 • Ska inte ersätta den professionella vårdens insatser.
 • Behöver inte besöka huvudmannen mer än två gånger per månad för att lämna fickpengar.
 • Behöver inte följa med på läkarbesök och liknande men är givetvis tillåtet om man frivilligt vill göra det.
 • Ska inte vara förmyndare eller vårdnadshavare för huvudmannen.
 • Får inte ta på sig att uppfostra huvudmannen.
 • Får inte bestämma vad huvudmannen köper för sina fickpengar.

Den som är förvaltare bestämmer normalt ensam i alla avtal samt ekonomiska frågor.

Gemensam överförmyndarnämnd är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarenheten handlägger nämndens ärenden och ser till att ställföreträdare sköter sina uppdrag.

Syftet med tillsyn och kontroll är att förhindra att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Gemensam överförmyndarnämnd ser till att den enskildes tillgångar används till hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade.

Tillsynen tillhör kommunens obligatoriska uppgifter och sker enligt föräldrabalkens regler.

Senast uppdaterad: