Busstrafiken

När kommunen växer är det viktigt att det finns ett attraktivt kollektivtrafiksystem som kan erbjuda människor snabba, trygga och miljövänliga resmöjligheter. Kollektivtrafiksystemet når nio av tio skelleftebor och det kopplar samman region- och lokaltrafik för att maximera resmöjligheterna inom hela kommunen. Region Västerbottens stomlinjer möjliggör studie- och arbetspendling även till andra kommuner och län.

Ett av målen för Skellefteå 2030 är en fördubbling av antalet kollektivtrafikresor och det förutsätter att kommunen erbjuder en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Det uppnår vi genom ett stort turutbud till de starka stråken, busslinjer som alltid följer samma färdväg, enkla tidtabeller och snabba bytesmöjligheter i centrala Skellefteå.

Bussresorna ska också ha tydliga kopplingar till övriga transportslag och bli till bättre val, med avseende både på tid, möjligheter till spontant resande och digitala tjänster. Genom att anpassa tidtabellerna för arbetspendling är förhoppningen att buss ska bli ett mer naturligt alternativ till att ta bilen. Något som sparar resurser och minskar trängseln, inte minst inne i Centrum.

Aktuellt just nu

Skellefteå lasarett har bytt namn till Skellefteå sjukhus och därför kommer även namnet på hållplatsen att bytas ut i busstrafikens alla system.

Vi strävar efter att göra det möjligt för alla att nyttja kollektivtrafiken i högre grad. Detta görs genom att såväl fordonen som busshållplatserna tillgänglighetsanpassas.

Alla bussar upphandlas med tydliga krav på tillgänglighet utifrån en branschgemensam standard (Bus Nordic 2018). Regionbussarna är utrustade med lyft och ramper och i några av de nyaste bussarna finns bakvända barnstolar. Bussarna i lokaltrafiken är låggolvsbussar med digitala skärmar och hållplatsutrop för att resenären ska veta var på resan hen befinner sig. Utöver det har vi infört linje 9, servicelinjen, som kör mellan lasarettet–Centrum-Moröhöjden-Solbacken.

Upprustning av hållplatser är ett löpande arbete där så många som det finns utrymme för (ekonomiskt och tidsmässigt) planeras in varje år. Hållplatserna utformas efter en beslutad standard över hela kommunen som tar hänsyn till att hela resan ska bli så trygg och säker som möjligt.

Vi följer riktlinjer där det inom stadstrafiken ska vara max 400 meter till närmaste hållplats (för landsbygd gäller 2 km). Det innebär ett avstånd på 800 meter mellan hållplatserna. Därför har vissa hållplatser tagits bort och andra flyttats för att det har varit för tätt mellan dem. Det ska ge ett bättre flyt i busstrafiken och det förbättrar komforten för dig som resenär. Hållplatser kan också flyttas för att skapa en säkrare trafiksituation för både dig som åker buss och för gående eller den som passerar förbi med annat fordon.

Skellefteå kommun ställer höga miljökrav på bussarna och år 2030 ska bussarna drivas helt av miljövänliga drivmedel som bidrar till en god luftkvalitet. Vi har tolv elbussar inom lokaltrafiken.

Idag upphandlas i huvudsak bussar som drivs med biogas från kommunens egen biogasanläggning på Tuvan. Rakare körvägar och tydliga riktlinjer för avstånd mellan busshållplatserna ger en mjukare körning med färre stopp vilket också bidrar till lägre utsläpp.

Bussen passerar inte i närheten av min bostad - vilka möjligheter finns för mig att nå samhällsservice?

Länstrafiken i Västerbotten har en bokningscentral där du kan boka en resa med den så kallade ringbilstrafiken.
Läs mer om och boka ringbilar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar det med byten mellan regiontrafik och lokaltrafik?

Med taktfasta tidtabeller underlättas byten mellan region- och lokaltrafik. Alla linjer möts i centrala Skellefteå vid samma tidpunkt och det gör det möjligt att snabbt byta till en annan linje för att åka vidare till sin slutdestination. Gångavståndet mellan Skellefteå busstation och lokaltrafikens centrumhållplats är cirka 200 meter.

Om du uteslutande åker lokaltrafik/stadstrafik i Skellefteå rekommenderar vi att du använder Skellefteå buss app Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skapar ett konto i den. I den hittar du lokaltrafik och köper biljetter för lokaltrafik. Om du ofta växlar mellan lokaltrafik och regiontrafik rekommenderar vi att du använder och registrerar dig i appen Tabussen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eftersom du kan kombinera region- och lokaltrafik både för att söka en resa och att köpa en biljett.

Hur fungerar det med elevresor?

Då skolbusstrafiken är skild från den allmänna kollektivtrafiken, beställs den separat. Skolbussarna går enligt sin egen busstidtabell, anpassad efter elevernas behov.

Läs mer om elevresor här.

Kommer busstationer och hållplatser att rustas upp?

Busstationen i centrala Skellefteå kommer att bli helt ny i och med att resecentrum byggs i centrala Skellefteå i anslutning till Norrbotniabanan. Detsamma gäller Bureå som också får ett resecentrum som kopplar samman busstrafiken och Norrbotniabanan. Därför görs inget åt dessa två stationer fram till dess. Stadstrafikens centrumhållplats på Stationsgatan blev klar november 2020. Vad gäller övriga stationer och hållplatser är målet att rusta upp dem löpande. Byske busstation blev färdigställd 2021 och Burträsk busstation bleb klar 2023. Boliden busstation planeras till 2025.

Busshållplatserna har kategoriserats och upprustningen sker i prioriteringsordning efter hur många som nyttjar hållplatsen och utifrån den budget som blivit beslutad. Hållplatser vid skolor och direkt farliga hållplatser åtgärdas snabbare.

Vad gäller för avgiftsfria bussresor för ungdomar?

Du har rätt till avgiftsfria fritidsresor om du:

  • Är 16-19 år och folkbokförd i Skellefteå kommun.
  • Går i gymnasiet, är folkbokförd i Skellefteå kommun, men inte uppfyller ålderskravet.
  • Är i asylprocessen, men stadigvarande bosatt i Skellefteå kommun och 16-19 år.

Kortet gäller inte under rusningstid, 07:00-09:00 och 15:30-17:30, på vardagar, oavsett om det är termin eller lov. Under helger är det avgiftsfritt dygnet runt.

Från och med den 19 september 2022 kan du ansöka om ett sådant busskort.

Här kan du läsa om hur du ansöker om kortet.

Du som däremot har så långt till skolan att du har rätt till elevresor kommer som vanligt att kunna åka till och från skolan utan begränsningar.

Kan jag ta med mig min cykel, elsparkcykel eller kickbike ombord på bussen?

Färdmedel som är vik- och bärbara och mindre än 120 centimeter i hopfällt läge går bra att ta med på bussen kostnadsfritt i mån av plats.

När du reser med bussar utan nivåskillnad vid påstigning, lågentrébussar, får du förvara ditt vikbara färdmedel på golvet i passagerarutrymmet. Tänk på att den inte får ta upp ett säte eller placeras så den blockerar mittgångar eller utgångar. Det kan förhindra en snabb utrymning av bussen.

När du reser med bussar som har trappsteg vid påstigning, normalgolvsbussar, behöver du av säkerhetsskäl fälla ihop ditt färdmedel och förvara det i bagageutrymmet under bussen.

På små bussar får vikbara färdmedel tas med i mån av plats. 

Om du vill göra en felanmälan om något som behöver åtgärdas i antingen lokaltrafiken eller regionaltrafiken är det Länstrafikens kundtjänst du ska kontakta:

Länstrafiken (länk öppnas i ny flik). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din felanmälan rör själva busshållplatsen gör du en felanmälan via Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00 (tryck 3) eller via kundtjanst@skelleftea.se

Busslinjer stadstrafiken

Busslinjer stadstrafiken

Busslinjer regiontrafiken

Busslinjer regiontrafiken

Senast uppdaterad: