Kulturnämndens bidragsnormer

Kulturnämndens bidrag syftar till att stimulera
ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv i
Skellefteå kommun.

Utgångspunkt för normerna är de nationella kulturpolitiska målen som säger att:

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Verksamheten ska uppfylla mål i den lokala kulturplanen inom ordet, scenens, bildens, formens och tonens område samt kulturarvet. Berättande i olika former är av särskild betydelse då Skellefteå är berättarnas stad. Kulturarrangemang ska finnas i hela kommunen och samarbete mellan kulturaktörer är viktigt. Föreningen ska bedrivas under demokratiska former, vara öppen för alla och följa de sju diskrimineringsgrunderna Länk till annan webbplats. samt barnkonventionen Länk till annan webbplats..

 1. Valt styrelse och antagit stadgar.
 2. Ansökt och beviljats organisationsnummer från Skatteverket www.skatteverket.se.
 3. Vara verksam i Skellefteå kommun.
 4. Registrerad i kommunens föreningsregister.
 5. Årligen uppdatera uppgifter om styrelsemedlemmar samt uppgifter om antal medlemmar i Interbook GO
 6. Uppfylla kulturnämndens inriktning i den lokala kulturplanen.
 7. Medverka till ett rikt och mångsidigt kulturliv genom att stödja insatser som görs inom konst och kultur (berättande, bildkonst, dans, film/media, litteratur, musik, slöjd/hantverk, teater) samt för kulturarvet.
 8. I all marknadsföring tydligt synliggöra att stöd utgår ifrån kulturnämnden eller från Skellefteå kommun/Kultur.
 9. Meddela Kultur- och fritidskontoret via Kundtjänst 0910–73 50 00 (tryck) 4 om verksamhet som har beviljats stöd försenas eller förändras.
 10. Vara verksam i Skellefteå kommun.
 11. Föreningen ska begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats. för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn upp till 18 år.

Kultur- och fritidskontoret genomför stickprovskontroller för att granska och säkerställa att bidragsnormerna följs.

 1. Uppfylla kulturnämndens inriktning i den lokala kulturplanen.
 2. Medverka till ett rikt och mångsidigt kulturliv genom att stödja insatser som görs inom konst och kultur (berättande, bildkonst, dans, film/media, litteratur, musik, slöjd/hantverk, teater) samt för kulturarvet.
 3. I all marknadsföring tydligt synliggöra att stöd utgår ifrån kulturnämnden eller från Skellefteå kommun/Kultur.
 4. Meddela Kultur- och fritidskontoret via Kundtjänst 0910–73 50 00 (tryck) 4 om verksamhet som har beviljats stöd försenas eller förändras.
 5. Vara verksam i Skellefteå kommun

Årligt verksamhetsbidrag beslutas av kulturnämnden i samband med beslut av budget. Alla andra bidrag hanteras fortlöpande av kulturnämnden och/eller tjänstepersoner på delegation under 0,5 prisbasbelopp.

För samtliga beviljade stöd till förening/organisation krävs ekonomisk redovisning samt redovisning av deltagarantal uppdelat på män, kvinnor och barn/ungdom inom sex månader efter arrangemangets genomförande. Bidrag betalas ut till föreningens plusgiro, bankgiro eller bankkonto.

Om redovisning inte lämnats in inom sex månader förfaller bidraget. För samtliga beviljade stöd till grupp/enskild krävs ekonomisk redovisning, samt redovisning av deltagarantal uppdelat på män, kvinnor och barn/ungdom inom sex månader efter arrangemangets genomförande. Bidrag betalas ut till gruppens eller den enskildes plusgiro, bankgiro eller bankkonto.

Om redovisning inte lämnats in inom sex månader förfaller rätten till bidraget. Kommunal förvaltning, kommunalt bolag, studieförbund eller religiös/politisk organisation kan inte söka bidragen

Bidrag att söka

Uppfyller din verksamhet målen i kulturplanen så kan ni ansöka om bidragen nedan

Startbidrag

Syftet med bidraget är att ge stöd till nystartad kulturförening.

Vem kan söka?
Nystartad kulturförening med verksamhet i sex månader. Ej studieförbund.

Datum för 2024:

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 24 mars
 • 5 maj (sista ansökningsdatumet innan sommaren)
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 10 november

Hur och när söker föreningen bidraget?
Ansökan om Startbidrag ska göras digitalt via Interbook GO
Ansökan kan göras löpande under året.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?
Bidraget är ett generellt stöd.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?
Föreningen kan få maximalt 1 000 kronor.

När betalas bidraget ut?
Bidraget betalas ut löpande efter godkänd ansökan.

Vem kan söka bidraget?
Arrangerande/producerande kulturförening

Hur och när söker föreningen bidraget?
Ansökan om Årligt verksamhetsbidrag ska göras digitalt via Interbook GO och ska vara registrerad senast 30 oktober. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, revisionsberättelse resultat- och balansräkning samt verksamhetsplan för det kommande året.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?
Arvode för artister/medverkande, resekostnader för artister/ medverkande, kostnader för ljud/ljus och lokalhyra vid arrangemang samt för kostnader för marknadsföring vid arrangemang.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?
Bidragets summa baseras på föreningens fastställda verksamhetsplan för det år ansökan avser.

När betalas bidraget ut?
Senast 15 januari.

Övrig information
Arvode för medlemmar i egen arrangerande förening, stödgalor/andra arrangemang för välgörande ändamål, intern föreningsverksamhet i form av administration, lokalhyror och utrustning beviljas inte bidrag.

Årligt verksamhetsbidrag

Syftet är att skapa kontinuitet i kulturutbudet och underlätta
kulturföreningens långsiktiga planering av verksamheten.

Förtydligande av bedömningsgrunderna

Bedömningen görs fortsatt utifrån Skellefteå kommuns kulturplans insatsområden (se kulturplan 2020-2023 Kulturplan - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats. och kulturnämndens gällande prioriteringar inom uppdraget, vilka är att:

 • Utveckla aktiviteter särskild inriktning barn och unga
 • Tillgängliga kulturaktiveter för alla i kommunen.

Bedömningsförfarandet genomförs av en arbetsgrupp på kultur- och biblioteksavdelningen.

Särskilt prioriterade områden kan exempelvis vara:  

 • Utveckla samverkan för och med barn och unga för att öka upplevelser av, och deltagandet i, kulturutövande i hela kommunen. Kan även handla om att stödja unga arrangörer.  
 • Offentliga kulturaktiviteter och händelser med koppling till de nationella minoriteterna, urfolk och andra etniska grupper.
 • Främja tillgängligheten till kulturverksamhet för kommunens invånare oavsett bostadsort.  
 • Aktiviteter som främjar inkluderande av nya målgrupper.

Årligt verksamhetsbidrag beviljas arrangerande/producerande kulturföreningar för exempelvis: 

 • Arvode för artister/medverkande (dock ej medlemmar i arrangerande förening)  
 • Resekostnader för artister/medverkande (dock ej medlemmar i arrangerande förening) 
 • Kostnader för ljud/ljus och lokalhyra vid arrangemang 
 • Kostnader för marknadsföring vid arrangemang.  

Årligt verksamhetsbidrag beviljas inte för exempelvis: 

 • Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål 
 • Intern föreningsverksamhet 
 • Lokalhyror och utrustning för intern föreningsverksamhet 
 • Administration  
 • Förråd 

Kulturarvsföreningar

Syftet med bidraget är att främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas.

Vem kan söka bidraget
Kulturarvsföreningar

Hur och när söker föreningen bidraget?
Ansökan om Årligt verksamhetsbidrag ska göras digitalt via Interbook GO https://ibgo.skelleftea.se och ska vara registrerat senast 30 oktober. Till ansökan verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning samt verksamhetsplan för det kommande året .

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?
Kostnader i samband med öppethållande, guidade visningar, bevarande av traditioner såväl lokala, som nationella, samarbete med skolor, offentliga arrangemang/workshops som exempelvis föreläsningar, berättarcafé, spelmansträffar, gammeldans och aktiviteter som främjar inkluderande av nya målgrupper.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?
Bidraget summa baseras på föreningen verksamhetsplan för det år ansökan avser.

När betalas bidraget ut?
Senast 15 januari.

Hur kan föreningen söka medfinansiering?
Via fritidsnämndens bidrag till samlingslokaler, Länsstyrelsen.

Övrig information
Arrangemang som bingo, cykel- och fisketävlingar med mera, skötsel av byggnader/hembygdsområde och interna föreningsmöten beviljas inte bidrag.

Bidrag till enstaka arrangemang

Syftet med bidraget är att stödja offentliga kulturarrangemang
inom så varierande konstformer som möjligt över hela kommunen.

Vem kan söka bidraget?
Bidrag kan sökas av alla föreningar, organisationer, grupper, enskilda eller annan kulturaktör.

Hur och när söker arrangören bidraget?
Ansökan ska göras i god tid före arrangemanget.
Ansökan kan gälla bidrag eller förlustbidrag. Ansökan ska innehålla budget för hela arrangemanget. Ansökan sker i systemet Interbook Go, oavsett om det är en förening, privatperson eller annan kulturaktör.

Ansök om bidraget via InterBook GO Länk till annan webbplats.

Datum för 2024:

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 24 mars
 • 5 maj (sista ansökningsdatumet innan sommaren)
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 10 november

För vilka kostnader kan arrangören få bidrag?
Arvode för artister/medverkande, resekostnader för artister/medverkande (dock ej medlemmar I arrangerande förening, organisation eller grupp),
kostnader för ljud/ljus, kostnader för marknadsföring och extern lokalhyra för arrangemanget.

Hur mycket bidrag kan arrangören få?
Beroende på ansökan.

När betalas bidraget ut?
Efter arrangemangets genomförande.

Övrig information
Avser ansökan under 0,5 prisbasbelopp tas beslut av tjänsteperson. Avser ansökan bidrag över 0,5 tas beslut av kulturnämnden.

Ett prisbasbelopp är 47 600 och ett halvt prisbasbelopp är 23 800 kr

I ansökan ska aktören beakta trygghet, säkerhet och hållbarhet i arrangemanget.

Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål, intern föreningsverksamhet, kulturverksamhet som är del av egen utbildning/forskning, arrangemang i anslutning till möten exempelvis årsmöte, produktion och utgivning av litteratur, tidningar, tidskrifter, CD eller TV-program, förbrukningsmaterial samt administration beviljas inte bidrag

Utvecklingsbidrag

Syftet med bidraget är att ge förutsättningar till att prova
eller skapa något nytt.

Vem kan söka bidraget?
Alla kulturaktörer kan söka bidraget.

Hur och när söker föreningen bidraget?
Kulturaktören skickar ansökan till Kulturnämnden,
931 85 Skellefteå eller via mejl till kulturnämndens funktionsbrevlåda.

Bidraget kan sökas löpande hela året.

Ansök om bidraget via blankett , 66.4 kB.

Vad kan föreningen söka bidrag för?
Produktion av en scenkonstföreställning, nytänkande inom en konstform, utveckling av nya samarbeten eller något annat som går i linje med kulturplanens inriktning.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?
Beror på ansökan. För mer information, kontakta handläggare via Kundtjänst 0910–73 50 00 (tryck 4).

När betalas bidraget ut?
Löpande efter beslut.

Övrigt
Beslut tas i kulturnämnden.

Övriga bidrag

Syftet med bidraget är att bevilja ytterligare stöd till kommunens kulturliv.

Vem kan söka bidraget?
Alla kulturaktörer kan söka bidraget.

Hur och när söks bidraget?
Bidraget kan sökas löpande under året. Ansök sker via blankett

Ansök om övriga bidrag , 213.2 kB.

Vad kan kulturaktören söka bidrag för?
Satsningar som bedöms som viktiga för kommunens kulturliv och som inte stöds av andra bidragsformer.

Hur mycket bidrag kan kulturaktören få?
Beror på ansökan. För mer information, kontakta handläggare via Kundtjänst 0910–73 50 00 (tryck 4).

När betalas bidraget ut?
Löpande efter beslut.

Övrig information
Beslut tas i kulturnämnden

Stipendier

Arbetsstipendium

Syftet med stipendiet är att ge stöd, stimulans samt täcka del av
kostnader för planerat och tidsbegränsat utvecklingsarbete inom någon av konstformerna litteratur, musik, konst, teater, dans, film, fotokonst, konsthantverk, slöjd eller annat kulturellt område.

Vem kan söka stipendiet?
Lovande förmågor (oavsett ålder) inom något/några ovan angivna konstformer eller annat kulturellt område Sökande ska vara född, bosatt eller ha annan anknytning till Skellefteå kommun och ha dokumenterad verksamhet inom sitt område.

Hur och när söker enskilda personer stipendiet?
Arbetsstipendium delas ut två gånger per år och ansökan ska vara kulturnämnden tillhanda senast 1 april eller 1 oktober.

Ansökan ska skickas till kulturnämnden,
Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå
eller till e-post kulturnämnden@skelleftea.se.

Ansök till arbetsstipendium

Vad kan man söka stipendiet för?
Stipendiet kan sökas för konstnärlig utveckling eller kompetenshöjande insatser av tillfällig art.

Hur mycket pengar innebär stipendiet?
Arbetsstipendiumet är ungefär 30.000 kronor per år fördelat på två ansökningstillfällen.

När betalas stipendiet ut?
Efter beslut.

Övrig information
Beslut om arbetsstipendium tas av kulturnämnden.
Stipendium som beviljas måste användas senast året efter ansökningsåret. Krävs längre tid ska detta anges i ansökan.

Eventuell redovisning (ex föreläsning, föreställning,utställning) ska genomföras på offentlig plats I Skellefteå kommun i dialog med kulturhandläggare.

Eventuella utlägg i samband med det ska redovisas.

Stipendium kan inte sökas I efterskott.

Stipendium ges inte om det redan finns studiestöd eller ordinarie anställning för ändamålet.

Kulturstipendium (egen räkning/nominering)

Syftet med stipendiet är att stimulera/uppmuntra kulturella insatser av
betydelse I Skellefteå kommun.

Vem kan söka stipendiet?
Enskild person, grupp, förening eller organisation verksam i Skellefteå kommun. Nominering av stipendiat är också möjlig.

Hur och när söker enskilda personer eller föreningar/organisationer stipendiet?
Stipendiet söks en gång per år (för egen räkning/via nominering) och ansökan ska vara kulturnämnden tillhanda senast 1 oktober.
Ansökan ska skickas till kulturnämnden,
Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå
eller till e-post kulturnämnden@skelleftea.se.

Ansök eller nominera kandidat till kulturstipendium 

Vad kan man söka stipendiet för?
Stipendiet kan sökas för genomförda kulturella insatser av betydelse för Skellefteå kommun inom konstområden (litteratur, musik, teater, dans, film, bildkonst, konsthantverk, design) och andra jämförbara områden.

Hur mycket pengar innebär stipendiet?
Stipendiet är på 15.000 kronor inklusive ett diplom.

När betalas stipendiet ut?
Stipendiet delas ut under december månad.

Övrig information
Beslut om arbetsstipendium tas av kulturnämnden.
Den sökande/nominerade ska vara född, bosatt eller ha annan koppling till Skellefteå kommun.
Den sökande/nominerade ska vara verksam Skellefteå kommun och verksamheten ska vara tillgänglig för alla..
Den kulturella insatsen ska ha koppling till den lokala kulturplanen.
Öppen ansökan/nominering tillämpas efter utlysning.

Ungdomskulturstipendium (egen räkning/nominering)

Syftet med stipendiet är att stimulera/uppmuntra kulturella insatser av
betydelse I Skellefteå kommun.

Vem kan söka stipendiet?
Enskild person, grupp, förening eller organisation verksam I Skellefteå kommun där deltagarna är ungdomar/unga vuxna under 26 år. Nominering av stipendiat är också möjlig.

Hur och när söker enskilda personer eller
föreningar/organisationer stipendiet?
Stipendiet söks en gång per år (för egen räkning/via nominering) och ansökan ska vara kulturnämnden tillhanda senast 1 oktober. Ansökan ska skickas till kulturnämnden, Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6,
931 85 Skellefteå eller till e-post kulturnämnden@skelleftea.se.

Ansök eller nominera kandidat till ungdomskulturstipendium

Vad kan man söka stipendiet för?
Stipendiet kan sökas för genomförda kulturella insatser av betydelse för Skellefteå kommun inom konstområden (litteratur, musik, teater, dans, film, bildkonst, konsthantverk, design) och andra jämförbara områden.

Hur mycket pengar innebär stipendiet?
Stipendiet är på 15.000 kronor inkl. ett diplom.

När betalas stipendiet ut?
Stipendiet delas ut under december månad.

Övrig information
Beslut om arbetsstipendium tas av kulturnämnden.
Den sökande/nominerade ska var född, bosatt eller ha annan koppling till Skellefteå kommun.
Den sökande/nominerade ska vara verksam Skellefteå kommun och verksamheten ska vara tillgänglig för alla.
Den kulturella insatsen ska ha koppling till den lokala kulturplanen.
Öppen ansökan/nominering tillämpas efter utlysning

Senast uppdaterad: