Fritidsnämndens bidragsnormer

Fritidsnämndens bidrag syftar till att stimulera föreningslivet att vara en del av samhällsbyggandet, genom stöd till aktiviteter, investeringar och drift av anläggningar med fokus på hälsa, livsmiljö och samverkan. Föreningen ska bedrivas under demokratiska former, vara öppen för alla och följa de sju diskrimineringsgrunderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utgångspunkterna för fritidsnämndens bidrag är kommunens vision och målarbete samt fritidsnämndens reglemente.

Följande ska idrotts- och ungdomsföreningar samt funktionsnedsättningsföreningar göra för att söka och få bidrag.

 1. Valt styrelse och ha antagit stadgar.
 2. Ansökt om och beviljats organisationsnummer från Skatteverket. Länk till annan webbplats.
 3. Tillhöra distrikts- eller riksorganisation (*).
 4. Bedriva planerad, ledarledd och drogfri verksamhet.
 5. Vara verksam i Skellefteå kommun.
 6. Registrerad i kommunens föreningsregister.
 7. Årligen uppdatera uppgifter om styrelsemedlemmar samt uppgifter om antal medlemmar i Interbook GO.
 8. Idrotts- och ungdomsföreningar ska ha 10 registrerade medlemmar i åldersgruppen 7–25 år samt redovisa 15 sammankomster per år.
 9. Föreningen ska redovisa antal medlemmar föregående år senast 1 maj varje år.
 10. Funktionsnedsättningsföreningar ska ha 10 registrerade medlemmar i åldersgruppen 7 år och uppåt samt redovisa 15 sammankomster per år. Föreningen ska redovisa antal medlemmar föregående år senast 15 februari varje år. Funktionsnedsättningsförening som har minst 30 registrerade medlemmar och 30 sammankomster får automatiskt ett verksamhetsbidrag på 10 000 kronor.
 11. Föreningen ska begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn upp till 18 år.

(*) Godkända riksorganisationer hittar du på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats., Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats Länk till annan webbplats..

Följande ska andra föreningar (än de som nämns ovan) göra för att söka och få bidrag

 1. Valt styrelse och antagit stadgar.
 2. Ansökt om och beviljats organisationsnummer.
 3. Tillhöra distrikts- eller riksorganisation då sådan krävs.
 4. Vara verksam i Skellefteå kommun.
 5. Registrerad i kommunens föreningsregister.
 6. Årligen uppdatera uppgifter om styrelsemedlemmar i Interbook GO.

Gäller alla föreningar!
Efter inskickad ansökan och i väntan på beslut kan investeringen/utbildningen på egen risk påbörjas.

Kultur- och fritidskontoret genomför stickprovskontroller för att granska och säkerställa att bidragsnormerna följs.

Bidrag till aktiviteter

Syftet med bidraget är att ge stöd till föreningens löpande verksamhet.

Vem kan söka?

Idrottsföreningar, övriga ungdomsföreningar och funktionsnedsättningsföreningar.

Hur och när söker idrottsföreningar aktivitetsstöd som tillhör Riksidrottsförbundet?

Idrottsföreningar ska först registrera fullständig närvarorapportering på personnivå via IdrottOnlines webbplats Länk till annan webbplats. senast 25 augusti för period 1 (1/1–30/6) och senast 25 februari för period 2 (1/7–31/12).

Föreningen importerar resultatet till kommunens system.
Se manual hur du skapar och importerar kommunfilen , 606.4 kB.

Föreningen ska signera senast 15 september för period 1 (1/1-30/6) och senast 15 mars för period 2 (1/7 31/12) i Startsida - Interbook (skelleftea.se. Länk till annan webbplats.
Klicka där på Aktivitetsstöd GO.

Hur fördelas bidraget till idrottsföreningar?

Till idrottsföreningar fördelas aktivitetsstödet 100 % på aktiva deltagare i åldern 7–25 år och till funktionsnedsatta i åldern 7–99 år.

Hur och när söker ungdomsföreningar kommunalt aktivitetsstöd?

Ungdomsföreningar gör fullständig närvarorapportering på personnivå. Närvarorapporteringen ska signeras senast 15 augusti för period 1 (1/1 - 30/6) och senast 15 februari för period 2 (1/7–31/12).
Närvarorapporteringen ska signeras i NVGO. Länk till annan webbplats.

Hur fördelas bidraget till ungdomsföreningar?

Till ungdomsföreningar fördelas aktivitetsstödet 50 % på aktiva deltagare och 50 % på sammankomster i åldern 7–25 år och funktionsnedsatta i åldern 7–99 år.

Hur och när söker funktionsnedsättningsföreningar kommunalt aktivitetsstöd?

Funktionsnedsättningsföreningar gör fullständig närvarorapportering på personnivå, senast 15 augusti för period 1 (1/1 – 30/6) och senast 15 februari för period 2 (1/7–31/12).
Närvarorapporteringen ska signeras i NVGO. Länk till annan webbplats.

Hur fördelas bidraget till funktionsnedsättningsföreningar?

Till funktionsnedsättningsföreningar fördelas aktivitetsstödet 50 % på aktiva deltagare och 50 % på sammankomster i åldern 7–99 år.

När betalas kommunala aktivitetsstödet ut?

Period 1 betalas ut i september/oktober.
Period 2 betalas ut i mars/april.

Vad är en godkänd sammankomst?

Ska vara ledarledd av en person som är minst 13 år. Ska bestå av en grupp på minst 3 personer (plus ledare) och maximalt 30 personer för varje tillfälle (gruppen får inte delas). Ska vara planerad.

Ska vara minst 45 minuter och innehålla en gemensam samling och avslutning. Uppdaterat beslut i fritidsnämnden december 2023 att börja gälla för aktiviteter från och med 1 januari 2024.

En deltagare får endast räknas en gång per dag per verksamhet/förening. För att få räkna fler deltagare per dag ska föreningen ha flera sektioner med tillhörande medlemskap i riksorganisation.

Föreningarna kan maximalt få kommunalt aktivitetsstöd upp till 105 sammankomster per unik deltagare/verksamhet/förening och år. Deltagare ska ha medlemskap i föreningen men även deltagare i föreningens ”prova på” och andra sammankomster i rekryteringssyfte kan räknas som godkända deltagare.

Det kommunala aktivitetsstödet gäller inte offentliga danser, basarer och bingo-arrangemang med mera, sammankomster anordnad av samarbets-, distrikts- eller riksorganisation, studiecirklar, aktiviteter i skolans regi eller annan verksamhet som får statligt stöd på annat sätt eller bedrivs i kommersiell regi.

Analoga närvarokort hittar du här , 62.5 kB.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som har ledsagare.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Föreningen söker personer som vill bli ledsagare och som kan utföra uppdraget ideellt. Ledsagaren redovisar antal timmar (uppdraget godkänt av förenings ordförande/kassör) på avsedd ansökan som lämnas till ledsagarservice.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Kostnader kopplade till ledsagningen. Ledsagarens omkostnader går direkt till ledsagaren.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

För uppdrag som är 1–2 timmar är det 150 kronor, 2–4 timmar är det 300 kronor och över 4 timmar är det 425 kronor vilket är maximalt belopp.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut löpande till föreningen.

Övrig information

Ledsagarservice får om man har en bestående funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, bor i ordinärt boende och har fått beviljat
ledsagarservice före 65 års ålder. Ledsagaren ansöker muntligt att få bli ledsagare på 0910–73 53 65.

Bidrag till anläggningar, drift och investering

Syftet med bidraget är att ge stöd till egna lokaler och anläggningar för att bedriva verksamhet.

Vem kan söka bidragen?

Allmän samlingslokal och Folketshusförening som är godkänd av fritidsnämnden.
Den sökande ska vara fristående från kommunen och från kommunala företag.
Den sökande ska äga sin lokal eller ha ett långsiktigt hyresavtal.

Vilka bidrag kan sökas?

Årligt bidrag (nyttjandetillfällen, uthyrningsbar yta) och upprustningsbidrag.

Hur och när söker föreningen årligt bidrag?

Föreningen redovisar 2023 års nyttjandetillfällen i Interbook GO Länk till annan webbplats. senast 31 januari 2024.

Hur mycket årligt bidrag kan föreningen få?

Bidraget beräknas fram utifrån två delar:
Bidrag för aktiviteter (nyttjandetillfällen*) utifrån en aktivitetspott.
Bidrag för uthyrningsbar lokalyta** i kvadratmeter.

* Med nyttjandetillfällen menas en sammankomst med minst 3 personer och minst 1 timme.

** Med lokalyta menas föreningens lokalytor som är tillgängliga för uthyrning till allmänheten (som ligger under samma fastighetsbeteckning). Kontorslokaler, låsta utrymmen eller permanent uthyrda ytor räknas inte med. Lokalytan kan komma att justeras utifrån föreningens befolkningsandel.

Kravet för att få upprustningsbidrag och årligt bidrag är
45 nyttjandetillfällen.

Fritidsnämnden har en årlig budget avsedd för bidraget.

När betalas det årliga bidraget ut?

Mars/april.

Hur och när söker föreningen upprustningsbidrag?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av upprustningen som föreningen ska göra. Bilder av nuläget före upprustningen ska bifogas. Dessutom ska syftet med upprustningen, medfinansiering, totalkostnad för projektet, finansieringsplan, kostnadskalkyl och offert bifogas ansökan. Ansökan för 2025 ska göras senast 31 oktober 2024 i Interbook GO. Länk till annan webbplats.

Hur mycket upprustningsbidrag kan föreningen få?

Om föreningen beviljas upprustningsbidrag så gäller procentsatser enligt följande:
Föreningens redovisade kostnader mellan
0–50 000 kronor 30 %, 50 001–100 000 kronor 20 %,
100 001–200 000 kronor 10 %, 200 001 och mer 5 %.
Förening kan få maximalt 50 000 kronor per år oavsett redovisade kostnader.

När betalas upprustningsbidraget ut?

Bidraget betalas ut när föreningen skickat in slutredovisning eller delredovisning vid behov. Bilder på det som har rustats upp ska bifogas. Kostnader redovisas via leverantörsfakturor ställda till föreningen.
Redovisningen ska göras i redovisningsformuläret i Interbook GO. Länk till annan webbplats.

Övrig information

Det övergripande målet med Skellefteå kommuns stöd till allmänna samlingslokaler är att bibehålla och utveckla naturliga mötesplatser i närmiljön som är öppen för alla.

Fritidsnämnden vill med årsbidraget till allmänna samlingslokaler
Stödja förverkligandet av centrala demokratiska mål i samhället och förbättra kommunikationen mellan människor.

Underlätta för barn och ungdomar och vuxna att få tillgång till variationsrika och meningsfulla aktiviteter.

Tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och skapande aktiviteter.

Tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet.

Tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler i hela kommunen med god tillgänglighet i ett långsiktigt perspektiv.

Skapa förutsättningar för en väl samordnad och effektiv lokalanvändning.

Definition av begreppet allmän samlingslokal
Med allmän samlingslokal menas en lokal som är öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsaktivitet, idrott, dans, firande eller någon annan liknande verksamhet.

Lokalen ska ägas eller ha långsiktigt hyresavtal. Den ska vara fristående från kommunen och från kommunala företag. Den ska disponeras av ideell förening, vara öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga villkor. Det ska finnas ett varaktigt behov av lokalen på orten.

Lokalen ska ha god standard, uppfylla gällande lagstiftning för brandskydd samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och hålla god standard i lokalen. Föreningen ska arbeta utan vinstsyfte. Vid bedömningen av årligt bidrag kan fritidsnämnden väga in särskilda skäl.

Fritidsnämnden bedömer lokalen som angelägen för kommunens medborgare eller föreningar.

Det finns ett varaktigt behov av lokalen på orten och den har, eller förväntas få en allsidig användning.

Förening som inte redovisar begärda uppgifter till det årliga bidraget i tid är inte berättigad till nytt bidrag.

Ansökan om att bli en ny godkänd samlingslokal (Beslut från 2024-01-01)
Kommunmedborgarnas och föreningslivets behov av allmänna samlingslokaler kan inte tillgodoses i närliggande lokaler inom sju kilometer. Lokalen ska ha ett kök.

Kravet är att ha haft minst 45 nyttjandetillfällen i lokalen. Det ska vara minst 3 personer i varje tillfälle och vara minst en timme.

Bönhusförening som ansöker ska ombildas till en bönhus- och byaförening eller en byaförening med uppgift att tillhandahålla en allmän samlingslokal. Alternativt ändra i föreningens stadgar så att det tydligt står att lokalen är uthyrningsbar, öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning. Lokalen ska även uppfylla fastställda krav (fritidsnämndens normer) för att definieras som allmän samlingslokal.

Upprustningsbidraget
Gäller ny-, till- och ombyggnad samt upprustning av befintlig samlingslokal och ”betydande” inventarier. Föreningar kan inte få bidrag till ideellt arbete. Uppdaterade normer gäller för ansökan från och med 2022 där mindre inventarier som till exempel TV, dammsugare, soffa, gardiner, fönsterlampor och liknande inte längre kommer att beviljas. Kultur- och fritidskontoret kan kräva återbetalning av viss del av bidragsbeloppet om samlingslokalen ska säljas inom fem år.

Hur kan föreningen söka medfinansiering?

Boverket
Allmänna samlingslokaler kan få bidrag från Boverket till nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer eller för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

Boverkets process:
Ansökan till Boverket ska vara registrerad där senast 1 december. Boverket bereder ansökningarna och meddelar beslut om bidrag under maj månad året därefter. Boverkets bidrag betalas ut när projektet är färdigställt, besiktat och den sökande har lämnat in en godkänd slutredovisning till Boverket.
Mer information och ansökningsblanketter finns på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kultur- och fritidskontorets process:
Ansökan om kommunal medfinansiering vid Boverksärenden ska senast 15 november vara registrerade hos kultur- och fritidskontoret. I ansökan ska kopia på föreningens boverksansökan bifogas och en skrivelse från föreningen till ansökan. Skickas till fritidskontoret.foreningsarende@skelleftea.se. Fritidsnämnden bereder ärendet och senast 31 januari meddelas beslut (med reservation att det förutsätter beviljat bidrag från Boverket). När Boverket publicerat sitt beslut om bidrag kan fritidsnämndens beslut fastställas.

Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret via
Kundtjänst 0910–73 50 00 tryck 4, för mer information.

Hur kan en lokal bli en ny allmän samlingslokal?

Ansökan om att bli en ny godkänd allmän samlingslokal genom nyetablering/samordning eller omklassning av bönhus. Det ska vara minst 7 km till närmaste samlingslokal och lokalen ska ha ett kök. En bönhusförening ska antingen ombilda sig till en bönhus och byaförening eller visa upp stadgar som visar att den är öppen för alla i rimlig omfattning. Se även under "Övrig information".

Ansök via e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som har egna fotbolls- och/eller ishockeyplaner.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Ansökan som gäller ishockeyplaner ska vara registrerad senast vecka 5 i Interbook GO. Länk till annan webbplats.
Ansökan som gäller fotbollsplaner ska vara registrerad senast vecka 40 i Interbook GO. Länk till annan webbplats.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret via Kundtjänst 0910–73 50 00 tryck 4, för mer information.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret via Kundtjänst 0910–73 50 00 tryck 4, för mer information.

När betalas bidraget ut?

Bidraget för ishockeyplaner betalas ut i mars.
Bidraget för fotbollsplaner betalas ut i november.

Övrig information

Bidragets storlek utgår ifrån den poängbedömning som görs av kultur- och fritidskontoret.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar med tennisbanor, skidbackar med lift, skidstugor, elbelyst motionsspår, golfbanor, skytteanläggningar, ridhus och specialanläggningar.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Ansökan som gäller vinteranläggningar ska vara registrerad senast vecka 5 i Interbook GO. Länk till annan webbplats.

Ansökan som gäller sommaranläggningar ska vara registrerad senast vecka 40 i Interbook GO. Länk till annan webbplats.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret via Kundtjänst 0910-73 50 00 tryck 4, för mer information.

När betalas bidraget ut?

Bidragen för sommaranläggningar betalas ut i november.
Bidragen för vinteranläggningar betalas ut i mars.

Övrig information

Förändring av bidraget kan ske vid utbyggnad eller annan förändring av anläggningen. Förändringen ska besiktas av kultur- och fritidskontoret.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som bygger och driver egen fritidsanläggning.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Ansökan gör föreningen i Interbook GO Länk till annan webbplats. minst tre månader före start.
Fyll i de uppgifter som finns i bidragsformuläret i Interbook GO.
Äganderättshandlingar, karta och ritningar ska bifogas ansökan.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Bidragets storlek prövas i varje särskilt fall av fritidsnämnden.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut efter redovisning av verifierade kostnader.

Hur kan föreningen söka medfinansiering?

Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret via Kundtjänst 0910–73 50 00 tryck 4, för mer information.

Övrig information

Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret via Kundtjänst 0910–73 50 00 tryck 4, för mer information.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som redovisar kommunalt aktivitetsstöd och är godkända av fritidsnämnden kan söka bidraget.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Ansökan för idrottsföreningar och ungdomsföreningar ska vara registrerad senast 20 januari i Interbook GO Länk till annan webbplats. för utbetalning i februari.

Ansökan för funktionsnedsättningsföreningar ska vara
registrerad senast 30 april i Interbook GO Länk till annan webbplats. för utbetalning i maj.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

När det gäller egna lokaler avser bidraget att täcka delar av kostnaderna för el, olja, vatten, försäkring, hyror, sotning och sophämtning.

När det gäller andra lokaler avser bidraget hyra för lokalen.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Bidrag beviljas med 75 % dock maximalt 75 000 kronor och 100 kronor per redovisad och godkänd sammankomst samt en hyra på maximalt 1 200 kronor per kvadratmeter och år.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut i februari och maj.

Övrig information

Bidraget söks utifrån föregående års kostnader.
Bidrag till lokaler prövas i förväg av fritidsnämnden och bidragets storlek är beroende av fritidsnämndens budget. I första hand ska kommunala lokaler nyttjas. Andra lokaler är lokaler som upplåts av annan än kommunens lokalbokning. Lokaler och anläggningar som hyrs ut genom kommunens lokalbokning ger inte bidrag.
För samtliga föreningar gäller att hyresintäkter överstigande 1 000 kronor ska redovisas i bilaga och dras från det ansökta beloppet.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som sköter elbelysta motionsspår som nyttjas av allmänheten.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Ansökan gör föreningen i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Fyll i de uppgifter som finns i bidragsformuläret i Interbook GO. Bidraget kan sökas löpande under året.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Kostnader för reparationer av maskiner eller inköp av maskiner.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Bidrag kan beviljas med upp till 100 % av kostnaden för skoter, dock maximalt 35 000 kronor. Spårsläde beviljas 50 % av kostnaden, dock maximalt 35 000 kronor.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut efter redovisning av verifierade kostnader.

Övrig information

Bidragets storlek är beroende av fritidsnämndens budget. Maskiner är exempelvis spårsläde och snöskoter.

Maskinen ska ägas av föreningen. Bidrag för inköp kan sökas vart femte år.

Bidrag till insatser för friluftsliv

Syftet med bidraget är att stimulera till friluftsliv för kommunens invånare och besökare.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som har ansvar för badplats godkänd av fritidsnämnden.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Föreningen gör ansökan senast vecka 35 i Interbook GO Länk till annan webbplats. det år ansökan gäller.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Kostnader för sop- och latrinhantering.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Bidraget varierar från 1 500 kronor och mer.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut i oktober.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som är med i Båtklubbarnas samråd i Skellefteå och ansvarar för besöksmål.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Båtklubbarnas samråd i Skellefteå, båtklubbarnas lokala sammanslutning, träffas för att enas om en fördelning av bidraget. Den önskade bidragsfördelningen skickas till kultur- och fritidskontoret.

Båtklubbarna kallas till möte med fritidsnämndens ordförande samt tjänsteperson där beslut tas om fördelningen.

Önskemål om bidragsfördelning ska senast 15 februari vara inlämnad.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Investeringar och kostnader för underhåll av gästbryggor och anläggningar.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut efter redovisning av verifierade kostnader senast ett år efter beslut.

Övrig information

Eget ideellt arbete är inte bidragsberättigat.

Vem kan söka bidraget?

Förening som förvaltar fiske och stadigvarande upplåter fiske till allmänheten.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Bidraget söks senast 15 april i Interbook GO Länk till annan webbplats..
Investeringen kan på egen risk påbörjas innan beslut om eventuellt bidrag fattats.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Kostnader för fiskebefrämjande- eller serviceåtgärder till exempel borttagande av hinder i bäckar, anläggande av vindskydd och utsättning av fisk. Åtgärder som syftar till att stärka ursprungliga bestånd och stammar av fisk prioriteras.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Föreningen kan få upp till 50 % bidrag för verifierade kostnader.

När betalas bidraget ut?

Beslut om eventuellt bidrag kommer under juni. Bidrag betalas ut inom 30 dagar efter verifierade kostnader. Redovisningen ska registreras senast
15 december i Interbook GO Länk till annan webbplats. det år bidraget beviljats för. Redovisningen ska vara med text och bilder om det är möjligt.

Hur kan föreningen söka medfinansiering?

Föreningen kan kombinera detta bidrag med bidrag från andra bidragsgivare. Kontakta handläggare på kultur och fritidskontoret via Kundtjänst 0910–73 50 00 tryck 4, för mer information.

Övrig information

Vid arbete i vatten, bygge av vindskydd eller annan anläggning kan det krävas tillstånd för vattenverksamhet, bygglov och/eller strandskyddsdispens. För mer information kontakta Kundtjänst 0910–73 50 00, tryck 3. Eget ideellt arbete är inte bidragsberättigat. Vid utsättning av fisk krävs tillstånd av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Vem kan söka bidraget?

Förening som förvaltar fiske och stadigvarande upplåter fiske till allmänheten.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Bidraget söks senast 15 april i Interbook GO.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Bidraget kan sökas för dass, vindskydd, hyrbåtar, vandringsled, fågeltorn och antal sålda fiskekort.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Föreningen kan få en krona per fiskedygn. 300 kronor/kilometer röjd vandringsled, 200 kronor/vindskydd och fågeltorn. 300 kronor för dass och 50 kronor för hyrbåt.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut under juni.

Vem kan söka bidraget?

Förening som förvaltar fiske och stadigvarande upplåter fiske till allmänheten.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Bidraget kan sökas löpande under året. Ansökan ska göras senast 30 dagar innan utbildningen påbörjas. Bidraget söks i Interbook GO Länk till annan webbplats..

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Kostnader som uppmuntrar till utveckling inom fiskevården till exempel deltagaravgift, litteratur, utrustning och i vissa fall kost/logi.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Föreningen kan få upp till 50 % bidrag för verifierade kostnader.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut senast 30 dagar efter redovisning som görs i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Utvärderingen av utbildningen ska bifogas.

Hur kan föreningen söka medfinansiering?

Föreningen kan kombinera detta bidrag med bidrag från andra bidragsgivare. Kontakta handläggare på kultur och fritidskontoret via Kundtjänst 0910–73 50 00 tryck 4, för mer information.

Övrig information

Eget ideellt arbete är inte bidragsberättigat.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som stimulerar till friluftsliv.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Bidraget söks via Interbook GO Länk till annan webbplats. och kan sökas löpande under hela året.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Föreningen kan få bidrag för kostnader i samband med inköp/uppsättande av till exempel fågeltorn, vindskydd, bänkar, bord, dass samt för ny led, informationsmaterial och kartor.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Bidraget beviljas med upp till 100 % av verifierade kostnader.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut när föreningen har redovisat sina kostnader inom ett år från beslut. Redovisningen ska innehålla verifierade kostnader på investeringen.

Övrig information

Ansökan ska göras innan åtgärden påbörjats.
Om föreningen beviljas bidrag är ansökan om strandskyddsdispens och bygglov utan kostnad.

Föreningen ska göra en projektbeskrivning inklusive en
finansieringsplan och markägarens skriftliga tillstånd.

Vid arbete i vatten, bygge av vindskydd eller annan anläggning kan det krävas tillstånd för vattenverksamhet, bygglov och/eller strandskyddsdispens. Kontakta Kundtjänst 0910–73 50 00 tryck 3, för mer information.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som stimulerar till friluftsliv.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Skötselbidraget söks senast mellan 1 augusti och 31 oktober via Interbook GO Länk till annan webbplats..

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Bidraget kan sökas för anläggningar som till exempel vindskydd, dass, utkikstorn, fågeltorn, vandringsled och cykelled.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

300 kronor per kilometer röjd led, 200 kronor för vindskydd, utsiktstorn och fågeltorn. 300 kronor för dass och 50 kronor för hyrbåt.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut under november.

Övrig information

Är det första gången bidraget söks ska föreningen kontakta handläggare via Kundtjänst 0910–73 50 00, tryck 4.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som är med i Skoteralliansen.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Skoteralliansen, skoterklubbarnas lokala sammanslutning, gör ett förslag till en fördelning av bidraget.

Skoterklubbarna kallas sedan till möte med fritidsnämndens ordförande samt tjänsteperson där beslut tas om fördelningen. Ansökan om bidraget ska vara registrerad senast den 15 februari i Interbook GO Länk till annan webbplats..

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Kostnader för drift av skoterleder.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas när ansökan är registrerad.

Bidrag till utveckling och inkludering

Syftet med bidraget är att ge stöd till utveckling av föreningars verksamhet på olika sätt.

Vem kan söka bidraget?

Alla föreningar med barn- och ungdomsaktiviteter.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Bidraget kan sökas löpande under året via Interbook GO Länk till annan webbplats..

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Föreningen kan få bidrag till aktiviteter, utrustning, avgifter eller andra kostnader som främjar långsiktig inkludering av nyanlända/nysvenskar till föreningslivet.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Summan som en förening kan söka för är upp till 2 000 kronor per individ, dock maximalt 10 000 kronor. Beloppet som beviljas bedöms utifrån ansökan och syftet med bidraget.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut efter verifiering av kostnader.

Hur kan föreningen söka medfinansiering?

Medel kan sökas från Västerbottens Idrottsförbund, Idrottslyft från specialidrottsförbund eller från studieförbund.

Övrig information

Ledararvoden, lokalkostnader och kostnader i samband med exempelvis elitsatsning beviljas inte.

Vem kan söka bidraget?

Alla idrotts- ungdoms- och funktionsnedsättningsföreningar kan söka bidraget.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Bidraget kan sökas löpande under året via Interbook GO Länk till annan webbplats..

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Föreningen kan få bidrag till inköp av utrustning och material för den nya verksamheten.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Föreningen kan få maximalt 10 000 kronor.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut efter redovisning av verifierade kostnader.

Hur kan föreningen söka medfinansiering?

Medfinansiering kan sökas från Västerbottens Idrottsförbund, Idrottslyft från specialidrottsförbund eller från övriga studieförbund.

Övrig information

Bidrag ges till utveckling eller nyskapande verksamhet i föreningarna. Verksamheten ska var ny på orten eller i närområdet

Bidrag till utbildning

Syftet med bidraget är att höja kompetensen i föreningen.

Vem kan söka bidraget?

Ungdomsföreningar och funktionsnedsättningsföreningar som uppfyller grundkraven för att få bidrag och har deltagare som har fyllt 13 år vid utbildningstillfället.

Hur och när söker föreningen utbildningsbidraget?

Ansökan gör föreningen i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Ansökan ska innehålla utbildningens namn, datum, deltagare och verifierade kostnader och göras snarast efter genomförd utbildning. Interna utbildningar och föreläsningar ska godkännas av kultur- och fritidskontoret senast 14 dagar innan utbildningen genomförs. Utbildningen kan vara uppdelad vid flera tillfällen. Läs mer under övrig information.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

För externa utbildningar kan föreningen söka bidrag till deltagaravgift, resor och i vissa fall för logi och mat. För interna utbildningar och föreläsningar gäller inte bidrag till deltagarnas resor, logi och mat.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Bidraget är lägst 4 000 kronor och högst 27 000 kronor per år och förening. Bidraget baseras på redovisade och godkända aktiviteter.

När betalas utbildningsbidraget ut?

Bidraget betalas ut löpande efter redovisning av verifierade kostnader.

Övrig information

Föreläsning som är minst 2 timmar ger maximalt 200 kronor per deltagare och totalt upp till 4 000 kronor. Interna utbildningar som är mellan 4–8 timmar ger maximalt 400 kronor per deltagare. Interna utbildningar från 8 timmar och mer ger maximalt 800 kronor per deltagare. Föreningen kan nyttja utbildningspotten till externa utbildningar oavsett antal dagar.

Kostnader för redan betalda lokalkostnader, yrkesutbildningar (hela eller delar av), kommersiella aktiviteter/föreläsningar, familjedagar, prova på dagar ger inte bidrag.

Vem kan söka bidraget?

Idrottsföreningar som uppfyller grundkraven för att få bidrag och har deltagare som fyllt 13 år vid utbildningstillfället.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Ansökan gör föreningen i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Redovisningen ska innehålla utbildningens namn, datum, deltagare och verifierade kostnader snarast efter genomförd utbildning. Läs mer under övrig information.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Idrottsföreningar kan söka bidrag för externa utbildningar som till exempel ungdomsledarledarutbildning, domarutbildning och liknande som genomförs av distriktsförbund, riksförbund eller specialförbund. Föreningen kan söka bidrag till deltagaravgift, resor och i vissa fall för logi och mat.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Bidraget är upp till 15 000 kronor per år och förening. Bidraget baseras på redovisade och godkända aktiviteter.

När betalas utbildningsbidraget ut?

Bidraget betalas ut efter redovisning av verifierade kostnader.

Hur kan föreningen söka medfinansiering?

Medfinansiering kan sökas från Västerbottens Idrottsförbund, Idrottslyft och från specialidrottsförbund med flera.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar som planerar evenemang av rikskaraktär eller evenemang som påtagligt gynnar turismen och invånare.

Hur och när söker föreningen bidraget?

Föreningen kontaktar handläggare på kultur- och fritidskontoret 0910–73 50 00, tryck 4, för mer information, råd och planering av evenemanget redan i idéstadiet.

För vilka kostnader kan föreningen få bidrag?

Varje evenemang värderas utifrån kriterierna medialt intresse, publikt intresse, främjande av kompetens och evenemangsturism.

Hur mycket bidrag kan föreningen få?

Bidraget baserar sig på ovanstående kriterier och den budget som redovisas vid ansökan.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut vid olika tidpunkter utifrån föreningens behov.

Stipendier

Syftet med idrottsstipendiet är att uppmärksamma och stimulera talangfulla enskilda idrottsutövare eller idrottsföreningar. Syftet med ledarstipendiet är att uppmärksamma och stimulera engagerade ledare i en förening oavsett inriktning.

Vem kan söka stipendiet?

Föreningar och enskilda personer.

Hur och när söker föreningen/enskilda personer stipendiet?

Nomineringar till de olika stipendierna ska lämnas in senast 15 oktober på särskild ansökan i antingen en e-tjänst eller på en pappersblankett.

Idrottsstipendium

E-tjänst för att nominera kandidat till idrottsstipendium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett till ansökan - Idrottsstipendium , 212.5 kB.

Ledarstipendium

E-tjänst för att nominera kandidat till ledarstipendium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett till ansökan - Ledarstipendium , 158.5 kB.

Kundtjänst telefon 0910–73 50 00 kan också skicka ansökan.

Hur mycket pengar innebär stipendiet?

Idrottsstipendium 15 000 kronor och Ledarstipendium 15 000 kronor.

När betalas stipendiet ut?

Stipendiet överlämnas och betalas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Övrig information

Idrottsstipendiaten ska vara verksam i någon av Riksidrottsförbundets godkända idrotter, vara 15 år eller äldre och verksam i Skellefteå kommun.

Ledarstipendiaten ska vara verksam i förening som är registrerad i Skellefteå kommuns föreningsregister. Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret via Kundtjänst 0910–73 50 00, tryck 4, för mer information.

Övrig service till föreningar

Syftet med servicen är att underlätta för föreningar att bedriva verksamhet.

Scenvagn, mobila läktare, sekretariatvagn, ljudutrustningar, kioskvagn.

Bokas via lokalbokningen.
Hämtas på Norrvalla.

Startsignalklockor och målklockor.

Bokas och hämtas på Skellefteå Skidklubb 0910–364 00.

Toalettvagn.

Bokas och hämtas på Långvikens OK 072-531 74 33.

Olika hjälpmedel till idrotts- och fritidsaktiviteter.

Bokas och hämtas på Skellefteå Parasportförening 0910–72 63 80.

Återlämna snarast det du lånat.

Om föreningar har önskemål på nya material att hyra och som även andra föreningar skulle kunna ha nytta av kontakta Kundtjänst 0910–73 50 00.

Ansökningsdatum för föreningsbidrag

Vad?

När?

Allmänna samlingslokaler upprustningsbidrag

Ansökan senast 31 oktober.

Allmänna samlingslokaler årligt bidrag

Ansökan senast 31 januari 2024.

Badplatser

Ansökan senast vecka 35.

Båtliv

Önskemål om bidragsfördelning senast 15 februari.

Drift- och investeringsbidrag till fotbollsplaner

Ansökan senast vecka 40.

Drift- och investeringsbidrag till ishockeyplaner

Ansökan senast vecka 5.

Evenemang

Föreningen kontaktar handläggare på kultur- och fritidskontoret via Kundtjänst 0910–73 50 00, tryck 4, för mer information, råd och planering av evenemanget redan i idéstadiet.

Fast driftbidrag

Ansökan sommaranläggningar senast vecka 40.

Fast driftbidrag

Ansökan vinteranläggningar senast vecka 5.

Fiske Investeringsbidrag

Ansökan senast 15 april.

Fiske Skötselbidrag

Ansökan senast 15 april.

Friluftsliv Investeringsbidrag

Bidraget kan sökas löpande under hela året.

Friluftsliv Skötselbidrag

Ansökan senast 31 oktober.

Idrottsstipendium och ledarstipendium

Nomineringar senast 15 oktober.

Inkluderingsbidrag för asylsökande och nyanlända

Bidraget kan sökas löpande under året.

Investeringsbidrag egen föreningsanläggning

Ansökan skickas till kultur- och fritidskontoret minst tre månader före start.

Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar och ungdomsföreningar

Senast 15 februari för period 2.

Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar
och ungdomsföreningar

Senast 15 augusti för period 1.

Kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar

Senast 15 mars för period 2.

Kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar

Senast 15 september för period 1.

Ledsagarservice

Kontakta ledsagarservice 0910–73 53 65.

Lokalbidrag

Ansökan för idrottsföreningar och ungdomsföreningar senast 20 januari.

Lokalbidrag

Ansökan för funktionsnedsättningsföreningar senast 30 april.

Maskinbidrag

Bidraget kan sökas löpande under året.

Nya verksamhetsformer

Bidraget kan sökas löpande under året.

Skoterleder

Ansökan om bidraget ska vara registrerad senast 15 februari.

Utbildningsbidrag fiske

Bidraget kan sökas löpande under året. Ansökan ska göras senast 30 dagar innan utbildningen påbörjas.

Utbildningsbidrag funktionsnedsättningsföreningar

Externa utbildningar snarast efter genomförd utbildning. Interna utbildningar och föreläsningar ska godkännas i förväg. Redovisning senast 5 januari.

Utbildningsbidrag idrottsföreningar

Snarast efter genomförd utbildning och senast 5 januari.

Utbildningsbidrag ungdomsföreningar

Externa utbildningar snarast efter genomförd utbildning. Interna utbildningar och föreläsningar ska godkännas i förväg. Redovisning senast 5 januari.


Senast uppdaterad: