Lärandeveckan utvecklar både dig och organisationen

Under vecka 46 genomförs Lärandeveckan i Skellefteå kommun. Varje dag under arbetsveckan erbjuds en kort digital föreläsning om ett högaktuellt ämne, som detta år fokuserar på just lärandet i arbetslivet.

Program för Lärandeveckan 2024 kommer under hösten.

Föreläsningar Lärandeveckan 2023

Under 2023 genomfördes Lärandeveckan tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) Ta gärna del av föreläsningarna nedan.

Aldrig har samtalet om livslångt lärande i samhället varit så aktuellt som nu. Kontinuerligt lärande, kompetensutveckling, kompetensförsörjning och bildning genomsyrar många sammanhang och det betonas överallt att kompetensförsörjning är ett akut behov. Men hur får vi med alla i lärande och hur lär sig en vuxen människa bäst egentligen? Vad finns att hämta i både forskning och erfarenheter om hur vi kan skapa både motivation och lust att lära?

Föreläsare Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak är forskare på RISE och inom området livslångt lärande, där hon leder och samverkar inom projekt om lärande-design, lärförmåga, forskning och infrastruktur för lärande. Katarina forskar också på och hanterar frågor kring lärande organisation. Hennes bakgrund är som programledare, facilitator, kompetensutvecklare och learning designer inom olika branscher, och hon leder även podcasten Livslångt med gäster från den nationella och internationella arenan för lärande, bildning och kompetensförsörjning.

Kontakt: https://www.ri.se/sv/person/katarina-pietrzak Länk till annan webbplats.

Välkommen till en inspirerande föreläsning om att lekfullt rama in möjligheter för innovation och förnyelse. Ta del av Anders unika verktyg, "Storyboarding," och upptäck hur du kan använda det för att skapa en kreativ och holistisk strategi för att identifiera möjligheter och driva innovation i din verksamhet.

I den tidiga fasen av innovationsprocessen är kreativitet och lekfullhet avgörande för att skapa insikter som möjliggör lärande, förnyelse och innovation. Anders tar dig med på en resa där han delar med sig av sitt praktiska verktyg, "Storyboarding," som hjälper dig och dina medarbetare att samla er kring specifika situationer och tillsammans utforska möjligheter. Genom presentation och levande exempel kommer du att lära dig hur du kan använda detta lekfulla angreppssätt för ökad förmåga till innovation och förnyelse.

Efter föreläsningen kommer du att vara rustad med kunskapen och förmågan att självständigt använda dig av verktyget "Storyboarding" i din verksamhet. Så var med oss och ta steget mot en mer innovativ och förnyelseinriktad framtid!

Föreläsare Anders Wikström

Är ni redo för framtidens kompetensbehov? Vi kan omöjligt veta exakt hur framtiden kommer se ut, men vi kan förbereda oss och planera för att möta framtida möjligheter och utmaningar redan idag. Genom att identifiera viktiga drivkrafter och osäkerheter som kan komma att påverka kompetensbehov framåt, kan vi börja utforska flera möjliga framtider. Dessa framtidsbilder kan belysa relevanta frågeställningar, utmana befintliga antaganden, och hjälpa oss att skapa en gemensam bild av hur framtiden kan komma att utvecklas. Det hjälper oss att fatta mer informerade beslut idag, så att vi kan vara mer resilienta i morgon.

I detta pass får du lära dig om framsyn som metod och arbetssätt, och hur detta kan hjälpa dig att skapa en bättre förståelse för framtiden. Vi går igenom verktyg ni kan använda för att ta in det externa och långsiktiga perspektivet, så att ni kan tänka in framtiden redan idag och förbereda er verksamhet för kommande kompetensbehov.

Frågor att reflektera över

  • Vilken roll spelar det långsiktiga perspektivet i ditt beslutfattande, innovations- och riskhanteringsarbete?
  • På vilket sätt använder din verksamhet verktyg som omvärlds- och scenarioanalys för att bättre förstå och möta framtidens kompetensbehov?

Föreläsare Marina Matteoni

Marina Matteoni är projekt- och processledare inom framsyn och hållbar omställning på RISE. Hon har en bakgrund inom innovation och affärsutveckling med särskilt fokus på strategisk framsyn, trendanalys och konsumentinsikt, med tidigare erfarenheter från branscher som retail, media och finans. Hennes främsta expertis är inom framsyn, med fokus på att undersöka hur framtiden kan komma att utvecklas genom trend- och scenarioanalys.

Kontakt: https://www.ri.se/sv/person/marina-matteoni Länk till annan webbplats.

Att stanna upp, reflektera och vara i dialog tillsammans och på egen hand - vad gott kan det föra med sig? Till exempel har de två enkla frågorna ”vad har gått bra idag?” och ”varför har det gått bra?” visat sig skapa mycket goda effekter och kontinuerligt lärande i arbetsvardagen. Frågorna och tiden för reflektion och dialog ger ökad avslappning, återhämtning, kreativitet och inte minst ökad handlingskraft, för så väl individer, hela arbetslag och organisationer.

I detta pass får du ta del av en rad inspirerande modeller - metoder, verktyg och arbetssätt. Modeller för reflektion som på olika nivåer hjälper oss att forma goda insikter om vad som fungerar och vad vi kan göra mer av i vardagen, allt för att skapa hållbara värden för alla dem vi finns till för!

Föreläsare Daniel Richardsson

Daniel Richardsson är certifierad innovationsledare och arbetar som innovations- och processledare på RISE med framväxande yrkesdisciplinerna innovationsledning, innovationsledare och systematiskt innovationsarbete. Daniel är en av förgrundsfigurerna i Sverige när det gäller spridandet av nyskapande, styrkebaserade arbetsmetoder, synsätt, ledarskaps- och arbetslagsbeteenden, som främjar lärande och stärker människor, organisationer och hela regioner att göra framsteg i meningsfullt arbete och hållbart värdeskapande.

Kontakt: https://www.ri.se/sv/person/daniel-richardsson Länk till annan webbplats.

Användningen av effektlogik för planering av lärande i arbetslivet kan utgöra en betydande katalysator för att skapa en mer fokuserad, resultatdriven och effektiv lärandeprocess som gynnar både individuell och organisatorisk utveckling. Genom att systematiskt tillämpa effektlogik i planeringsprocessen och vid uppföljning kan utbildningsinsatser riktas mot väldefinierade mål och syften, vilket i sin tur bidrar till att skapa en strukturerad och effektiv plan för lärande i arbetslivet.

Föreläsare Aslak Felin

Aslak Felin, senior projektledare vid enheten "Mäta i Samhället" på RISE och innehar certifiering som innovationsledare. Han har ägnat sig åt utveckling och implementering av metoder, mätinstrument och tekniker som syftar till att öka samhällseffekten. Med en gedigen erfarenhet som pedagog på Göteborgs Universitet, produktledare, strategisk forskningsledare samt programledare i nationella och internationella projekt, har Aslak Felin varit med och stöttat antal organisationernas resa att bli en lärande organisation.

Kontakt Aslak: https://www.ri.se/sv/person/aslak-felin Länk till annan webbplats.

I en värld där teknologins framsteg sker i en aldrig tidigare skådad takt står artificiell intelligens (AI) i centrum för många av dessa innovationer. Men hur integrerar vi AI i våra organisationer på ett sätt som inte bara automatiserar uppgifter utan även berikar vårt och vår organisations lärande och utveckling?

Föreläsare Micke Kring

Micke Kring är projektledare på RISE i enheten Livslångt lärande och jobbar med prototypande och praktisk tillämpning av generativ AI. Micke spenderar även en stor del av tiden till att stötta organisationer, kommuner och skolhuvudmän med att komma igång med sina "AI-resor" och bygger utöver detta en hel del utbildningar kring detta.

Sin bakgrund har han i musiken, både som musiker och producent, men även från skolans värld som it-pedagog.

Kontakt Micke Kring: https://www.ri.se/sv/person/mikael-kring Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommuns samarbete med RISE

Under 2023 har Skellefteå kommun ingått i ett partnerskap med RISE, Research Institutes of Sweden, med fokus på att utforska hur forskning kopplat till lärande kan stödja Skellefteå kommuns strategi att bli en lärande organisation.

Partnerskapets syfte är att öka kunskapen om vilka forskningsstödda modeller och processer som på bästa sätt stödjer en lärande organisation, och samtidigt lära utifrån praktisk tillämpning under året. Skellefteå kommun har utsett två testarenor för partnerskapet, Kommunledningskontoret och förskoleverksamheten. Även Kommunledningsgruppen med kommundirektör Kristina Sundin Jonsson har varit kopplad till partnerskapet under året.

Nu vill vi dela kunskapen med fler, även utanför Skellefteå kommun, och arrangerar därför en digital lärandevecka den 13-17 november med forskare och experter från RISE. Veckan är även öppen för personer utanför Skellefteå kommun som är nyfikna på och vill ta del av tillämpad forskning på området lärande.

Senast uppdaterad: