"rootPage" is not defined.

Nyhetsarkiv

 • Kraftsamling för att ta sig an utmaningarna som visas upp i nya rapporten

  39 000 kompetensutvecklingsinsatser. Norra Sverige står inför en stor utmaning de närmaste åren. Det visar en rapport som tagits fram av Akademi Norr. En rapport som utbildningssidan visat stort intresse av. - Vi visste att det var stora behov, men nu blir det mer konkretiserat, säger Ida Lindh, FoU strateg, Campus Skellefteå.

 • Kiropraktorhögskolan etableras i Skellefteå: "Stora jobbmöjligheter"

  Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, som funnits i Stockholm sedan 1983, utvidgar sin verksamhet till Campus Skellefteå med start hösten 2024. – Nu kommer vi närmare studenter som önskar utbilda sig lokalt, vilket ökar tillgängligheten och ger fler möjligheten att utbilda sig till ett yrke där chansen till jobb är mycket stor, säger Gordana Gedin, rektor.

 • Mälardalens universitet öppnar dubbla program på Campus Skellefteå

  Mälardalens universitet expanderar sin pedagogiska verksamhet med två nya program på Campus Skellefteå – en master i miljöteknik för hållbar utveckling och ett folkhälsovetenskapligt program. Utvidgningen är en direkt åtgärd för att bredda utbildningarnas närvaro och svara upp mot Skellefteås specifika behov.

 • Karriärmöjligheter i Skellefteå rankas högst av studenterna

  Ett event för kompetensmatchning mellan näringsliv och studenter genomfördes på Campus Skellefteå, helt i linje med att Skellefteå kommer på första plats när det gäller karriärmöjligheter i rankingen ”Sveriges bästa studentstäder”*. Ett välbesökt lunchevent med fokus på mötet mellan näringsliv och studenter på Campus Skellefteå som ett led i ett utökat samarbete mellan Näringslivskontoret, Skellefteå kommun och SKARV - studenternas organisation med fokus på överbryggande kontakter mellan studenter och näringsliv.

 • Högskolan Väst vill bygga framtidens samhällsplanerare

  En av nyheterna på Campus Skellefteå är Högskolan Väst som introducerar sitt treåriga program Tillämpad Samhällsplanering. Ylva Johansson och Andrea Johansson, som båda ska undervisa, delar här med sig av sina tankar om den högaktuella utbildningen och dess starka potential för blivande samhällsplanerare. – Det råder ju en stark utveckling i Skellefteå och vi hoppas att studenterna och vi som högskola får en möjlighet att bli en del av den utveckling som sker, säger Ylva Johansson, universitetsadjunkt med en gedigen juridisk bakgrund och erfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn. Andrea Johansson är också universitetsadjunkt och med yrkesbakgrund inom samhällsplanering, lantmäteri, mark- och exploatering och bygglov. Hon betonar utbildningens geografiskt spridda karaktär. – Det blir en utbildning som är decentraliserad med flera campus involverade, bland annat campus Västervik, Värnamo och Skellefteå. Högskolan Väst är lärosätet som ger programmet, och vi har goda erfarenheter av att involvera flera aktörer. Varje plats har sina förutsättningar, och samhällsplaneringen utgår från möjligheter och utmaningar knutna till den specifika platsen. Att utbildningen involverar flera olika lärosäten i olika delar av landet, kommer att bidra med värdefulla perspektiv till utbildningen, säger Andrea. För blivande samhällsplanerare öppnar utbildningen upp en rad möjligheter. Arbetsgivare kan vara kommuner, statliga myndigheter och privata företag. Dessutom finns möjligheten att fortsätta en akademisk karriär, exempelvis blir studenterna efter examen behöriga till flera mastersprogram på Högskolan Väst. Utbildningen fokuserar på hållbar samhällsplanering och rustar studenterna för att möta komplexa frågeställningar. Inte minst med tanke på hur omvärlden förändrats senaste åren. – En av våra centrala utmaningar är att planera för hållbara samhällen. Vi ställs inför komplexa frågeställningar i den här yrkesrollen. Vårt fokus i utbildningen ligger på att utveckla metoder och kompetenser där förmågan att lösa problem står i centrum. Som samhällsplanerare möter du olika målgrupper, så samverkan och kommunikation är också integrerade i utbildningen, säger Andrea. Ylva betonar att det är ett yrke i ständig förändring. – Man möter hela tiden nya utmaningar, det är bara att se hur världen förändras och det påverkar samhällsomvandlingen – jag tänker bland annat på omvärldsläget och klimatfrågan. Man kommer alltid utvecklas i sin roll som samhällsplanerare, säger hon.

 • Stor satsning av Gymnastik- och Idrottshögskolan i Skellefteå

  Det fortsätter att hända mycket på Campus Skellefteå – flera nya lärosäten och utbildningsaktörer är på väg att satsa. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, etablerar sig från och med hösten 2024. GIH, känt för sina utbildningar inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa, kommer erbjuda en rad kurser som bland annat inkluderar en treårig kandidatutbildning i psykologi med inriktning mot beteendeförändringar. Två av de kommande kurserna under hösten 2024 är "Att leda i förändring" och "Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan". Båda dessa kurser ska ha mellan 20 och 30 utbildningsplatser och fokuserar på hållbart förändringsarbete. Utbildningen i psykologi beräknas starta från och med höstterminen 2025. Den ger ingen psykologexamen men kan läsas för att arbeta som beteendearbetare inom HR eller hälso- och sjukvård. Maria Ekblom, professor i idrottsvetenskap vid GIH, tycker att det är passande utbildningar för Skellefteå och hon är entusiastisk över möjligheterna som samarbetet med Campus Skellefteå erbjuder: – Vi strävar efter att vara en nationell och internationell aktör, och att göra det genom engagemang i Skellefteå är en gyllene möjlighet. Genom våra utbildningar och forskning vill vi positivt påverka samhällsutvecklingen, och Skellefteå arbetar med mycket viktiga frågor för vår gemensamma framtid, särskilt i ljuset av Agenda 2030. Det pågår en enorm förändringsprocess, och vi vill vara en del av den transformationen. Det känns mycket relevant!

 • Så ska Skellefteå bygga framtidens lärosäte

  Skellefteå är en av Sveriges snabbast växande kommuner och regionen har en central roll i den gröna omställningen. 14 000 nya jobb beräknas skapas här under de kommande fem åren, men en stor utmaning kvarstår: kompetensförsörjning. Kan Skellefteå Universities Alliance utmana traditionella akademiska ramar och mångdubbla antalet studerande inom högre utbildning i Skellefteå? Norra Sverige sjuder av aktivitet. Den gröna omställningen innebär stora möjligheter för innovation i en region med god tillgång till förnyelsebar energi, och Skellefteå har hamnat i världens blickfång. Men med den snabba utvecklingen följer nya utmaningar, och bara under de kommande fem åren väntas över 14 000 nya jobb skapas här. Samtidigt har det saknats en nationell modell för att snabbt öka tillgången till högre utbildning på en plats som saknar eget lärosäte, är en egen arbetsmarknadsregion och samtidigt expanderar snabbt. Fram tills nu. - Skellefteå tar ett stort ansvar i den gröna omställningen. En förutsättning för att utvecklingen ska kunna fortsätta är att vi kan möta det akuta behovet av högre utbildning på plats, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå. Hon är en av de som utvecklar Skellefteå Universities Alliance (SUA), som ska bli en modell för hur nationella och internationella lärosäten kan erbjuda sina utbildningar lokalt. Modellen gör det möjligt för fler att stanna kvar och utbilda sig i Skellefteå, och samtidigt skapa en nationell testbädd för akademisk innovation och förnyelse. - Extremt stora etableringar av nya företag till följd av den gröna omställningen har inneburit att alla samhällsinstitutioner måste accelerera sina verksamheter. Genom Skellefteå Universities Alliance kommer även de nya behoven av högre utbildning att kunna tillgodoses i Skellefteå, säger Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare. Skellefteå är idag den enda av landets 20 största städer som saknar eget högre utbildningssäte, samtidigt är intresset för regionen enormt bland företag som arbetar med den gröna omställningen. Campus Skellefteå huserar redan utbildningar från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, men för att möta behovet av utbildningar och kompetens behöver nu utbildningsplatserna och därmed utbildningsaktörerna mångdubblas, berättar Ida Lindh. - Vi förstod rätt tidigt att vi behöver växla upp och skapa innovativa lösningar för att på ett snabbfotat sätt kunna möta det växande behovet i näringsliv och offentlig sektor. Tidigare har Skellefteåungdomarna tidigt vetat att man behöver flytta om man ska utbilda sig. Idag ser vi att fler unga vill bo kvar, men också att betydelsen av det livslånga lärandet ökar. Det kräver närhet till utbildning, och sammanhang som sänker trösklarna. Sedan tidigare finns Umeå universitet och Luleå tekniska universitet på plats på Campus Skellefteå. Nu står det klart att även Mälardalens universitet, Högskolan Väst, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet ansluter till SUA. - Detta är en win-win-win: Smartare användning av de svenska lärosätenas resurser, vi når ut till fler studenter med befintliga utbildningserbjudanden och skapar en nationell och internationell testbädd för innovation och utbildning. Samtidigt säkrar vi kritisk kompetens till näringsliv och välfärdssektor, säger Ida Lindh.

 • Första steget mot en ny akademisk modell för Sverige

  Skellefteå Universities Alliance, SUA , är en ny modell som samlar ett antal lärosäten i en allians med syfte att bedriva högre utbildning och forskning på Campus Skellefteå. En allians med fem lärosäten har nu bildats som första steg, och fler nationella och internationella lärosäten kommer successivt att ansluta sig. Mälardalens universitet meddelade tidigare sin avsikt att ingå i SUA och nu ansluter sig ytterligare fyra lärosäten; Högskolan Väst, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. 2024 startas nya program och kurser i Skellefteå och allt eftersom kommer utbudet att utökas till att omfatta både grundutbildning och fortbildning. Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå är tydlig med att det här är en viktig satsning med ett starkt och brett politiskt stöd och att det behövs mer av samarbete på nationell nivå för att klara framtidens utmaningar vad gäller utbildning och kompetensförsörjning. Vi är oerhört glada över bildandet av Skellefteå Universities Alliance. Med den tillväxt vi har i kommunen så behöver vi kraftigt växla upp utbudet av högre utbildning för att klara av att försörja näringslivet och den offentliga sektorn med personal. SUA blir något nytt och unikt vilket passar oss här i Skellefteå som står mitt i en enorm samhällsomvandling, säger Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson. Målsättningen är att SUA ska ha minst 15 nationella och 5 internationella lärosäten år 2030 och dubbla antalet till 2040. Fullt utbyggt planeras för 15 000 registrerade studenter inom ramen för Skellefteå Universities Alliance.Till skillnad från flera andra länder i Europa, saknar Sverige ett system för att snabbfotat möta ett sådant här kompetensbehov på en plats utan eget lärosäte, säger Ida Lindh som leder projektet Skellefteå Universities Alliance och ansvarar för högre utbildning och forskning på Skellefteå kommun. Vi vet att forskning och högre utbildning är av central betydelse för tillväxt och kompetensförsörjning. Genom den samhällsutveckling vi nu ser i Norrland landar ett särskilt ansvar på oss universitet i regionen och därför är det naturligt för Mittuniversitetet att vara med i SUA, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet. Modellen blir landets första testbädd för akademisk innovation och förnyelse och här kommer bland annat nya utbildningar, utbildningsformer, pedagogik och samverkansmodeller mellan lärosätena att testas för att sedan skalas upp nationellt. Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet bedriver sedan länge verksamhet på Campus Skellefteå och med SUA kommer nu kapaciteten att kraftigt utökas. SUA förstärker möjligheterna för nationella och internationella studenter att studera i en attraktiv miljö som präglas av utveckling och snabb omställning. För de lärosäten som ansluter sig till alliansen skapas spännande och unika möjligheter till utveckling och innovation på en ny arena. Extremt stora etableringar av nya företag till följd av den gröna omställningen har inneburit att alla samhällsinstitutioner måste accelerera sina verksamheter. Genom Skellefteå Universities Alliance kommer även de nya behoven av högre utbildning att kunna tillgodoses i Skellefteå, säger Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare. Sedan arbetet med SUA inleddes i januari i år och lärosätena bjöds in till dialog, har några nu kommit så långt i planerna att de kommer att erbjuda utbildning på Campus Skellefteå redan hösten 2024. Vi drivs av ambitionen att göra skillnad. Högskolan ser därför fram mot ett kreativt samarbete med Skellefteå och andra lärosäten med målet att underlätta den gröna omställningen, säger Lars Bengtsson, prorektor vid Högskolan i Gävle Högskolan Väst startar till exempel ett program i tillämpad samhällsplanering. Gymnastik- och idrottshögskolan startar kurser inom ledarskap, och till hösten 2025 ett kandidatprogam i psykologi. Långt framskridna dialoger pågår med en rad andra lärosäten om utbildningar till såväl 2024 som 2025. Luleå tekniska universitet och Umeå universitet bedriver redan utbildning på Campus Skellefteå.

 • Bildning i centrum när tre nordiska länder träffades på symposium

  Att främja bildning är viktigt för att bygga ett socialt hållbart, inkluderande samhälle. Med dagens snabba utveckling är bildning viktigare än någonsin. Men frågan är hur det ska gå till? I november träffades representanter från tre nordiska länder, Sverige, Finland och Norge, i Skellefteå för att samtala om ämnet. Bildning handlar inte bara om formell utbildning, utan om en bredare förståelse för och kunskap om samhället, kulturen och världen vi lever i. En process som via arbetsliv, samhällsengagemang, kulturella aktiviteter, dialog och personlig reflektion, pågår hela livet. På Scandic Skellefteå hölls ett symposium inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan Umeå Universitet och Skellefteå kommun, samt det finsk-svenska projektet HanaAcademy vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och med stöd bland annat av Kulturfonden för Sverige och Finland. Bland annat fick deltagarna en inspirerande föreläsning av Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo Akademi som bland mycket annat lyfte det viktiga samarbetet mellan de tre nordiska länderna.

 • Studenterna blev vinnarna när Skeriafonden beviljade sammanlagt 216 000 kronor

  Vid Skeriafondens årliga utdelning som syftar till att stimulera aktiviteter som ska öka trivseln på Campus Skellefteå och bidra till ökat intresse för forskning och utbildning tog Studentföreningen och dess undersektioner hem hela 149 000 kronor. Resterade fördelades mellan Sammes stiftelse, Nätverket KVIST för Kvinnliga Ingenjörer och Per Westerlund, Bitr. lektor LTU. Lorents Burman som i sin roll som ordförande i Skeriafonden och kommunalråd Skellefteå kommun delade ut stipendier i sällskap av vice ordförande Dan Magnusson och ledamoten Robert Brännström, LTU. - Det är viktigt att få dela ut medel i syftet att stimulera initiativ där studenterna nätverkar och trivs här i Skellefteå och i bästa fall överväger en framtida yrkeskarriär här där dom verkligen behövs, säger Lorents Burman. 149 000 kronor fördelades till Studentföreningen och dess undersektioner representerade av SFCS styrelse med undersektionerna Tafs, Kulturarna, Fusk, MIFFO, LAM, Phöseriet, Sexmästeriet, Idrottssektionen, SKRUV, samt SKARV, för att främja styrelsens arbete, fräscha upp kårhusets inredning, utveckla och köpa in nya spel, arrangera kulturarrangemang och arbeta med lokal studentkultur och studentlivet på plats. Pengarna går även till att ordna studentsociala event, arrangera Nolleperioden/studentuppstarten, diskmaskin och utrustning i studentpuben. Resterande medel gick till Sammes stiftelse representerad av Jörgen Markgren med syfte att arrangera ett utbildningspaket för stiftelsens sommarstipendiater. KVIST, nätverket för Kvinnliga Ingenjörer, representerad av Sarah Rönnberg arbetar med att skapa aktiviteter för kvinnliga ingenjörsstudenter i samverkan med kvinnor i näringslivet. Per Westerlund, Bitr. lektor LTU beviljades medel för att stödja studenters Akademisk hemvist i Skellefteå samt för att sprida forskningsresultat. FAKTA https://stiftelsemedel.se/stiftelsen-skeriafonden/

 • Stiftelsen Rönnbäret delar ut drygt 1 miljon till fem forskningsprojekt i Skellefteå

  Stiftelsen Rönnbäret verkar för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå genom att dela ut medel motsvarande avkastningen av stiftelsekapitalet till privatpersoner eller organisationer som främjar stiftelsens ändamål, vilket i år uppgår till 1 miljon kronor. Stipendier delades ut i samband med ett Frukostmöte för Campus & Co i det nyöppnade Campus Showroom den 20 oktober.

  En man föreläser framför några personer. En stor skärm syns i bakgrunden och på skärmen är en man med på föreläsningen digitalt.
 • Kung Carl XVI Gustaf med en delegation från Kungliga ingenjörsvetenskaps akademien på besök

  Kung Carl XVI Gustaf , Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens preses Marcus Wallenberg och vd Tuula Teeri besökte Campus Skellefteå tillsammans med ungefär 30 representanter från näringsliv, myndigheter och högskolor under en teknikresa i norr. Temat för resan är hållbar omställning och utveckling. Delegationen kommer att besöka Skellefteå, Luleå och Boden för att få nya kunskaper och skapa kontakter som kan ge utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 november 2021