Nyhetsarkiv

 • Högskolan Väst vill bygga framtidens samhällsplanerare

  En av nyheterna på Campus Skellefteå är Högskolan Väst som introducerar sitt treåriga program Tillämpad Samhällsplanering. Ylva Johansson och Andrea Johansson, som båda ska undervisa, delar här med sig av sina tankar om den högaktuella utbildningen och dess starka potential för blivande samhällsplanerare. – Det råder ju en stark utveckling i Skellefteå och vi hoppas att studenterna och vi som högskola får en möjlighet att bli en del av den utveckling som sker, säger Ylva Johansson, universitetsadjunkt med en gedigen juridisk bakgrund och erfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn. Andrea Johansson är också universitetsadjunkt och med yrkesbakgrund inom samhällsplanering, lantmäteri, mark- och exploatering och bygglov. Hon betonar utbildningens geografiskt spridda karaktär. – Det blir en utbildning som är decentraliserad med flera campus involverade, bland annat campus Västervik, Värnamo och Skellefteå. Högskolan Väst är lärosätet som ger programmet, och vi har goda erfarenheter av att involvera flera aktörer. Varje plats har sina förutsättningar, och samhällsplaneringen utgår från möjligheter och utmaningar knutna till den specifika platsen. Att utbildningen involverar flera olika lärosäten i olika delar av landet, kommer att bidra med värdefulla perspektiv till utbildningen, säger Andrea. För blivande samhällsplanerare öppnar utbildningen upp en rad möjligheter. Arbetsgivare kan vara kommuner, statliga myndigheter och privata företag. Dessutom finns möjligheten att fortsätta en akademisk karriär, exempelvis blir studenterna efter examen behöriga till flera mastersprogram på Högskolan Väst. Utbildningen fokuserar på hållbar samhällsplanering och rustar studenterna för att möta komplexa frågeställningar. Inte minst med tanke på hur omvärlden förändrats senaste åren. – En av våra centrala utmaningar är att planera för hållbara samhällen. Vi ställs inför komplexa frågeställningar i den här yrkesrollen. Vårt fokus i utbildningen ligger på att utveckla metoder och kompetenser där förmågan att lösa problem står i centrum. Som samhällsplanerare möter du olika målgrupper, så samverkan och kommunikation är också integrerade i utbildningen, säger Andrea. Ylva betonar att det är ett yrke i ständig förändring. – Man möter hela tiden nya utmaningar, det är bara att se hur världen förändras och det påverkar samhällsomvandlingen – jag tänker bland annat på omvärldsläget och klimatfrågan. Man kommer alltid utvecklas i sin roll som samhällsplanerare, säger hon.

 • Stor satsning av Gymnastik- och Idrottshögskolan i Skellefteå

  Det fortsätter att hända mycket på Campus Skellefteå – flera nya lärosäten och utbildningsaktörer är på väg att satsa. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, etablerar sig från och med hösten 2024. GIH, känt för sina utbildningar inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa, kommer erbjuda en rad kurser som bland annat inkluderar en treårig kandidatutbildning i psykologi med inriktning mot beteendeförändringar. Två av de kommande kurserna under hösten 2024 är "Att leda i förändring" och "Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan". Båda dessa kurser ska ha mellan 20 och 30 utbildningsplatser och fokuserar på hållbart förändringsarbete. Utbildningen i psykologi beräknas starta från och med höstterminen 2025. Den ger ingen psykologexamen men kan läsas för att arbeta som beteendearbetare inom HR eller hälso- och sjukvård. Maria Ekblom, professor i idrottsvetenskap vid GIH, tycker att det är passande utbildningar för Skellefteå och hon är entusiastisk över möjligheterna som samarbetet med Campus Skellefteå erbjuder: – Vi strävar efter att vara en nationell och internationell aktör, och att göra det genom engagemang i Skellefteå är en gyllene möjlighet. Genom våra utbildningar och forskning vill vi positivt påverka samhällsutvecklingen, och Skellefteå arbetar med mycket viktiga frågor för vår gemensamma framtid, särskilt i ljuset av Agenda 2030. Det pågår en enorm förändringsprocess, och vi vill vara en del av den transformationen. Det känns mycket relevant!

 • Så ska Skellefteå bygga framtidens lärosäte

  Skellefteå är en av Sveriges snabbast växande kommuner och regionen har en central roll i den gröna omställningen. 14 000 nya jobb beräknas skapas här under de kommande fem åren, men en stor utmaning kvarstår: kompetensförsörjning. Kan Skellefteå Universities Alliance utmana traditionella akademiska ramar och mångdubbla antalet studerande inom högre utbildning i Skellefteå? Norra Sverige sjuder av aktivitet. Den gröna omställningen innebär stora möjligheter för innovation i en region med god tillgång till förnyelsebar energi, och Skellefteå har hamnat i världens blickfång. Men med den snabba utvecklingen följer nya utmaningar, och bara under de kommande fem åren väntas över 14 000 nya jobb skapas här. Samtidigt har det saknats en nationell modell för att snabbt öka tillgången till högre utbildning på en plats som saknar eget lärosäte, är en egen arbetsmarknadsregion och samtidigt expanderar snabbt. Fram tills nu. - Skellefteå tar ett stort ansvar i den gröna omställningen. En förutsättning för att utvecklingen ska kunna fortsätta är att vi kan möta det akuta behovet av högre utbildning på plats, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå. Hon är en av de som utvecklar Skellefteå Universities Alliance (SUA), som ska bli en modell för hur nationella och internationella lärosäten kan erbjuda sina utbildningar lokalt. Modellen gör det möjligt för fler att stanna kvar och utbilda sig i Skellefteå, och samtidigt skapa en nationell testbädd för akademisk innovation och förnyelse. - Extremt stora etableringar av nya företag till följd av den gröna omställningen har inneburit att alla samhällsinstitutioner måste accelerera sina verksamheter. Genom Skellefteå Universities Alliance kommer även de nya behoven av högre utbildning att kunna tillgodoses i Skellefteå, säger Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare. Skellefteå är idag den enda av landets 20 största städer som saknar eget högre utbildningssäte, samtidigt är intresset för regionen enormt bland företag som arbetar med den gröna omställningen. Campus Skellefteå huserar redan utbildningar från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, men för att möta behovet av utbildningar och kompetens behöver nu utbildningsplatserna och därmed utbildningsaktörerna mångdubblas, berättar Ida Lindh. - Vi förstod rätt tidigt att vi behöver växla upp och skapa innovativa lösningar för att på ett snabbfotat sätt kunna möta det växande behovet i näringsliv och offentlig sektor. Tidigare har Skellefteåungdomarna tidigt vetat att man behöver flytta om man ska utbilda sig. Idag ser vi att fler unga vill bo kvar, men också att betydelsen av det livslånga lärandet ökar. Det kräver närhet till utbildning, och sammanhang som sänker trösklarna. Sedan tidigare finns Umeå universitet och Luleå tekniska universitet på plats på Campus Skellefteå. Nu står det klart att även Mälardalens universitet, Högskolan Väst, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet ansluter till SUA. - Detta är en win-win-win: Smartare användning av de svenska lärosätenas resurser, vi når ut till fler studenter med befintliga utbildningserbjudanden och skapar en nationell och internationell testbädd för innovation och utbildning. Samtidigt säkrar vi kritisk kompetens till näringsliv och välfärdssektor, säger Ida Lindh.

 • Första steget mot en ny akademisk modell för Sverige

  Skellefteå Universities Alliance, SUA , är en ny modell som samlar ett antal lärosäten i en allians med syfte att bedriva högre utbildning och forskning på Campus Skellefteå. En allians med fem lärosäten har nu bildats som första steg, och fler nationella och internationella lärosäten kommer successivt att ansluta sig. Mälardalens universitet meddelade tidigare sin avsikt att ingå i SUA och nu ansluter sig ytterligare fyra lärosäten; Högskolan Väst, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. 2024 startas nya program och kurser i Skellefteå och allt eftersom kommer utbudet att utökas till att omfatta både grundutbildning och fortbildning. Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå är tydlig med att det här är en viktig satsning med ett starkt och brett politiskt stöd och att det behövs mer av samarbete på nationell nivå för att klara framtidens utmaningar vad gäller utbildning och kompetensförsörjning. Vi är oerhört glada över bildandet av Skellefteå Universities Alliance. Med den tillväxt vi har i kommunen så behöver vi kraftigt växla upp utbudet av högre utbildning för att klara av att försörja näringslivet och den offentliga sektorn med personal. SUA blir något nytt och unikt vilket passar oss här i Skellefteå som står mitt i en enorm samhällsomvandling, säger Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson. Målsättningen är att SUA ska ha minst 15 nationella och 5 internationella lärosäten år 2030 och dubbla antalet till 2040. Fullt utbyggt planeras för 15 000 registrerade studenter inom ramen för Skellefteå Universities Alliance.Till skillnad från flera andra länder i Europa, saknar Sverige ett system för att snabbfotat möta ett sådant här kompetensbehov på en plats utan eget lärosäte, säger Ida Lindh som leder projektet Skellefteå Universities Alliance och ansvarar för högre utbildning och forskning på Skellefteå kommun. Vi vet att forskning och högre utbildning är av central betydelse för tillväxt och kompetensförsörjning. Genom den samhällsutveckling vi nu ser i Norrland landar ett särskilt ansvar på oss universitet i regionen och därför är det naturligt för Mittuniversitetet att vara med i SUA, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet. Modellen blir landets första testbädd för akademisk innovation och förnyelse och här kommer bland annat nya utbildningar, utbildningsformer, pedagogik och samverkansmodeller mellan lärosätena att testas för att sedan skalas upp nationellt. Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet bedriver sedan länge verksamhet på Campus Skellefteå och med SUA kommer nu kapaciteten att kraftigt utökas. SUA förstärker möjligheterna för nationella och internationella studenter att studera i en attraktiv miljö som präglas av utveckling och snabb omställning. För de lärosäten som ansluter sig till alliansen skapas spännande och unika möjligheter till utveckling och innovation på en ny arena. Extremt stora etableringar av nya företag till följd av den gröna omställningen har inneburit att alla samhällsinstitutioner måste accelerera sina verksamheter. Genom Skellefteå Universities Alliance kommer även de nya behoven av högre utbildning att kunna tillgodoses i Skellefteå, säger Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare. Sedan arbetet med SUA inleddes i januari i år och lärosätena bjöds in till dialog, har några nu kommit så långt i planerna att de kommer att erbjuda utbildning på Campus Skellefteå redan hösten 2024. Vi drivs av ambitionen att göra skillnad. Högskolan ser därför fram mot ett kreativt samarbete med Skellefteå och andra lärosäten med målet att underlätta den gröna omställningen, säger Lars Bengtsson, prorektor vid Högskolan i Gävle Högskolan Väst startar till exempel ett program i tillämpad samhällsplanering. Gymnastik- och idrottshögskolan startar kurser inom ledarskap, och till hösten 2025 ett kandidatprogam i psykologi. Långt framskridna dialoger pågår med en rad andra lärosäten om utbildningar till såväl 2024 som 2025. Luleå tekniska universitet och Umeå universitet bedriver redan utbildning på Campus Skellefteå.

 • Bildning i centrum när tre nordiska länder träffades på symposium

  Att främja bildning är viktigt för att bygga ett socialt hållbart, inkluderande samhälle. Med dagens snabba utveckling är bildning viktigare än någonsin. Men frågan är hur det ska gå till? I november träffades representanter från tre nordiska länder, Sverige, Finland och Norge, i Skellefteå för att samtala om ämnet. Bildning handlar inte bara om formell utbildning, utan om en bredare förståelse för och kunskap om samhället, kulturen och världen vi lever i. En process som via arbetsliv, samhällsengagemang, kulturella aktiviteter, dialog och personlig reflektion, pågår hela livet. På Scandic Skellefteå hölls ett symposium inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan Umeå Universitet och Skellefteå kommun, samt det finsk-svenska projektet HanaAcademy vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och med stöd bland annat av Kulturfonden för Sverige och Finland. Bland annat fick deltagarna en inspirerande föreläsning av Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo Akademi som bland mycket annat lyfte det viktiga samarbetet mellan de tre nordiska länderna.

 • Studenterna blev vinnarna när Skeriafonden beviljade sammanlagt 216 000 kronor

  Vid Skeriafondens årliga utdelning som syftar till att stimulera aktiviteter som ska öka trivseln på Campus Skellefteå och bidra till ökat intresse för forskning och utbildning tog Studentföreningen och dess undersektioner hem hela 149 000 kronor. Resterade fördelades mellan Sammes stiftelse, Nätverket KVIST för Kvinnliga Ingenjörer och Per Westerlund, Bitr. lektor LTU. Lorents Burman som i sin roll som ordförande i Skeriafonden och kommunalråd Skellefteå kommun delade ut stipendier i sällskap av vice ordförande Dan Magnusson och ledamoten Robert Brännström, LTU. - Det är viktigt att få dela ut medel i syftet att stimulera initiativ där studenterna nätverkar och trivs här i Skellefteå och i bästa fall överväger en framtida yrkeskarriär här där dom verkligen behövs, säger Lorents Burman. 149 000 kronor fördelades till Studentföreningen och dess undersektioner representerade av SFCS styrelse med undersektionerna Tafs, Kulturarna, Fusk, MIFFO, LAM, Phöseriet, Sexmästeriet, Idrottssektionen, SKRUV, samt SKARV, för att främja styrelsens arbete, fräscha upp kårhusets inredning, utveckla och köpa in nya spel, arrangera kulturarrangemang och arbeta med lokal studentkultur och studentlivet på plats. Pengarna går även till att ordna studentsociala event, arrangera Nolleperioden/studentuppstarten, diskmaskin och utrustning i studentpuben. Resterande medel gick till Sammes stiftelse representerad av Jörgen Markgren med syfte att arrangera ett utbildningspaket för stiftelsens sommarstipendiater. KVIST, nätverket för Kvinnliga Ingenjörer, representerad av Sarah Rönnberg arbetar med att skapa aktiviteter för kvinnliga ingenjörsstudenter i samverkan med kvinnor i näringslivet. Per Westerlund, Bitr. lektor LTU beviljades medel för att stödja studenters Akademisk hemvist i Skellefteå samt för att sprida forskningsresultat. FAKTA https://stiftelsemedel.se/stiftelsen-skeriafonden/

 • Stiftelsen Rönnbäret delar ut drygt 1 miljon till fem forskningsprojekt i Skellefteå

  Stiftelsen Rönnbäret verkar för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå genom att dela ut medel motsvarande avkastningen av stiftelsekapitalet till privatpersoner eller organisationer som främjar stiftelsens ändamål, vilket i år uppgår till 1 miljon kronor. Stipendier delades ut i samband med ett Frukostmöte för Campus & Co i det nyöppnade Campus Showroom den 20 oktober.

  En man föreläser framför några personer. En stor skärm syns i bakgrunden och på skärmen är en man med på föreläsningen digitalt.
 • Kung Carl XVI Gustaf med en delegation från Kungliga ingenjörsvetenskaps akademien på besök

  Kung Carl XVI Gustaf , Kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens preses Marcus Wallenberg och vd Tuula Teeri besökte Campus Skellefteå tillsammans med ungefär 30 representanter från näringsliv, myndigheter och högskolor under en teknikresa i norr. Temat för resan är hållbar omställning och utveckling. Delegationen kommer att besöka Skellefteå, Luleå och Boden för att få nya kunskaper och skapa kontakter som kan ge utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft.

 • MDU satsar på utbildning i Skellefteå

  Mälardalens universitet, MDU, vill vara med och bidra till den gröna omställningen och kompetensutvecklingen i norr. Under de kommande tre åren satsar universitetet därför 60 miljoner kronor för att utveckla och bedriva utbildning i Skellefteå.

 • Så ska landmärket se ut – nu intensifieras jobbet med ACE-huset

  Nu börjar Skellefteås nya landmärke och basen för Arctic Center of Energy ta form. Samtidigt intensifieras arbetet med husets innehåll kraftigt. Huset blir, som tidigare berättats, en mötesplats för aktörer som möjliggör och påskyndar elektrifieringen av samhället.

 • Från idé till verklighet

  Innovationslusten har aldrig varit större i Skellefteå, och världens blickar vänds mot norr. För att ta vara på de många idéer som föds här finns en rad organisationer med expertis inom affärsutveckling och entreprenörskap. Vi har träffat två Skellefteåprofiler som hjälper unga innovatörer göra verklighet av sina drömmar.

 • HSS 2025 - Sveriges största samverkanskonferens till Skellefteå

  År 2025 blir Campus Skellefteå, tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, värd för Sveriges största samverkanskonferens, Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS). En konferens med fokus på hur vi kan vi lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar genom samverkan och hur kan samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor utvecklas och stärkas och vad Skellefteå att erbjuda.

 • Bo i Skellefteå – läs vad du vill

  Campus Skellefteå samlar en salig blandning långväga inflyttare, hemmakära lokalinvånare, distansstudenter och internationella doktorander med en sak gemensamt: De har alla valt Skellefteå som bas för studier och arbete. Tre av dessa är Anna Sundgren, Antonia Alba och Erik Okfors. Anna Sundgren och Antonia Alba valde distansstudier i Skellefteå för att kunna utbilda sig till sjuksköterska på hemmaplan. För småbarnsmamman Antonia blev det ett naturligt steg efter många år i vårdyrket. - Jag har arbetat länge som undersköterska, det här blir en möjlighet att utvecklas med något nytt i samma bransch, säger Antonia Alba. Jag är jätteglad att den här utbildningen och möjligheten till distansstudier finns. Kurskamraten Anna Sundgren har också hon barn och familj i Skellefteå. Att flytta till Umeå för studier var därför inte aktuellt, och nu har hon snart avklarat sina två första terminer av Umeå universitets sjuksköterskeprogram på distans. - Det fungerar över lag väldigt bra med distansstudier. Vi har ett antal fysiska träffar varje termin där vi är uppdelade i olika arbetsgrupper, i övrigt sker föreläsningar och seminarier digitalt. Men det ställer höga krav på den kursansvarige, att den är tillgänglig för frågor och stöd. Med klasskompisarna utspridda i allt från Göteborg till Stockholm och Vilhelmina är det geografiska avståndet stort. - Men även om vi läser på distans så har vi väldigt bra sammanhållning inom klassen, intygar Antonia Alba. Största fördelen med distansstudier menar Anna och Antonia är friheten och flexibiliteten. Det ger möjligheten att kunna genomföra studierna på hemmaplan, att styra över sin tid och kunna vara lediga med barnen när det behövs som mest. - Studier i Umeå hade väl varit möjligt men det är tufft med långa avstånd när man har barn. Jag är jätteglad att den här utbildningen och möjligheten till distansstudier finns, säger Anna Sundgren.

 • Naser hittade ett forskarteam i världsklass på Campus Skellefteå

  På Campus Skellefteå hittade elingenjören Naser Nakhodchi ett forskarteam med spetskompetens och möjligheten att kombinera familjeliv med en krävande doktorandtjänst vid LTU. Nu tar är han snart färdigdisputerad, tar steget in i Northvolt och efter fyra intensiva år har hela familjen på rotat sig i Skellefteå. - För en barnfamilj är det en fantastisk stad – lugnt och vackert. Det är lätt att trivas, säger Naser Nakhodchi. I vår kliver Naser Nakhodchi in på sin nya tjänst på Northvolt i Skellefteå. Han kommer senast från en doktorandtjänst vid LTU där han forskat om övertoner – harmonics – i lågspänningsnät. Det kan exempelvis handla om hur nya anslutningar påverkar det befintliga nätet, hur anslutning av elbilar och solceller slår mot ett 50 år gammalt elnät som är byggt för helt andra påfrestningar. - Jag hade egentligen inga planer på att återgå till studier. Vi bodde i Malmö och jag sökte jobb i södra Sverige. Jag kände ärligt talat inte ens till Skellefteå i det läget, berättar Naser Nakhodchi. För en barnfamilj är det en fantastisk stad – lugnt och vackert. Men så dök ett välkänt namn dök upp i inboxen på LinkedIn. Det var professor Math Bollen från LTU som tipsade om en doktorandtjänst med placering i Skellefteå – ett spännande forskningsområde med ett internationellt erkänt forskarteam. - Det är få universitet i världen som arbetar med just detta, och gruppen är välkänd – kanske topp tio globalt. Omkring 100 kvalificerade personer sökte tjänsten, så det var stort när jag fick den. Så nu gick flyttlasset, 140 mil från Malmö till Skellefteå. Till att börja med bodde familjen i en lägenhet som universitet hjälpt till med, men efter ett år sattes första spadtaget i tomten på Morö Backe där de nu byggt sitt hus. Och att familjen trivs i området råder det inga tvivel om. - Folk här är väldigt öppna och snälla och vi har fina grannar. I större städer kan det vara svårt att komma in, men här är det enklare. Dottern hittade snabbt kompisar i skolan och leker varje dag med de andra barnen i området. Över lag har flytten gått väldigt smidigt. Hustrun Maryam Mottahedin hittade arbete inom en månad – först som lärare och sedan med en tjänst hos organisationen Rädda barnen. Äldsta dottern har funnit sig till rätta på Engelska skolan och lillasyster skolas in på förskola i maj. - Det har förstås sina sidor att bo så här långt norrut: lite för mörkt och kallt på vintern, lite för ljusa nätter på sommaren. Men för en barnfamilj är det en fantastisk stad – lugnt och vackert. Att Campus Skellefteå är förhållandevis litet jämfört med andra universitetsområden ser Naser bara som en fördel. Inte minst att vuxenutbildningen håller till i samma område. - Jag kunde gå svenskkurs i fastigheten intill mitt kontor. Dessutom är det lätt att trivas, man känner alla som arbetar på campus och folk är otroligt snälla och inbjudande till alla som kommer dit. Av de platser jag bott, studerat och arbetat trivs jag bäst i Skellefteå.

 • Campusfamiljen – att hitta hem i Skellefteå

  Hur är det att lämna vänner och familj för studier i en helt ny stad? Vännerna Eh Soe, Martin Ingemarsson, Diana Alistar och Jakob Gardelin kommer alla från olika delar av Sverige och möttes på Campus Skellefteå. - Studentlivet här är sjukt kul! Många är aktiva i föreningen och man blir väldigt tajta, säger Martin Ingemarsson. Närmare 90 procent av alla studenter på Campus Skellefteå är inflyttade från andra ställen i Sverige och världen. Många lockas av innovativa utbildningar inriktade mot tech- och spelbranschen, däribland Martin Ingemarsson som kommer från Kinna, tre mil sydväst om Borås. Han hade egentligen inga planer på att flytta så här långt norrut, men när han – en vecka innan kursstart – fick antagningsbeskedet till en LTU-utbildning i 3D-grafik på Campus Skellefteå gick allt väldigt snabbt. - Jag har bakgrund inom teater och ville göra något kreativt – den här utbildningen kändes helt rätt. Vi blev den första vågen studenter som flyttade in i studentbarackerna och det tror jag hjälpte socialt. Man kommer nära inpå varandra, på gott och ont, och här blev det snabbt en väldigt bra sammanhållning, berättar Martin Ingemarsson. Jag hade inte deltagit så mycket i studentföreningens aktiviteter tidigare, men här blev jag nyfiken och dök upp för att hjälpa till. Idag är Martin en av sju personer som ideellt driver Studentpuben Traversen, eller Travven som den kallas, på campus – en mötesplats för studenter som är öppen fredagar och lördagar. - På Travven kan man hänga med kompisar, träffa studenter från andra linjer och det är ofta här studentföreningens event sker. Bakom baren volontärjobbar studenter, det är kul och du behöver ingen tidigare erfarenhet från barjobb, säger Martin Ingemarsson.

 • Framtidens flygskola finns i Skellefteå

  Elflyg, norrsken och personlig utveckling – Green Flight Academy i Skellefteå lockar studenter f rån hela världen till en ny sorts flygskola i norr. - Flygbranschen genomgår stora förändringar. Vi vill bygga framtidens piloter som trygga och mjuka ledare, säger Cecilia Holmlund, platschef på Green Flight Academy. På Skellefteå Airport samlas aspirerande piloter för världens mest hållbara flygskola. Våren 2024 utexamineras de första studenterna från Green Flight Academy – där stora delar av utbildningen sker med elflyg Men utbildningen begränsar sig inte till elflyg, här ingår alla moment för ett kommersiellt flygcertifikat. Det gör att du kan söka jobb som styrman för ett flygbolag. Väl där får du gå en speciell utbildning för det plan du ska flyga, säger Cecilia Holmlund, platschef på Green Flight Academy. Studenter från hela världen I augusti 2021 invigdes Sveriges kraftigaste elförsörjning för luftfart på Skellefteå Airport och ett par månader senare anlände de två första permanent placerade elflygplanen till Green Flight Academy. Med studenter från bland annat Australien, Kanada, Tyskland och Holland är utbildningen en internationell smältdegel, och för många sökande var möjligheten att uppleva norra Sverige en stor del av lockelsen. - Teoriutbildningen sker på Campus Skellefteå och studentboendet ligger 150 meter från flygskolan och tio minuter från centrum. Här får de blivande piloterna leva studentliv med de andra studenterna – det har varit väldigt uppskattat, säger Cecilia Holmlund.

 • Campus Skellefteå lockade många besökare på Nolia Karriär

  Campus Skellefteå var en av många utställare på Nolia Karriär i Luleå och i Umeå. Besökarna strömmade in för att spana in möjligheterna och prata med utställare på plats. Åk 2 och 3 på gymnasiet och många fler besökte mässan. Campus Skellefteås var på plats bland många andra på karriärmässan i Luleå och Umeå för att berätta om det samlade utbildningsutbudet, studentservice, studentliv, bostadsgaranti och om vad som händer i Skellefteå. Att tydliggöra fördelarna av att finnas mellan två universitetsstäder med möjligheten till flexibilitet i sammabetet med många olika utbildningsaktörer. Utbildningsanordnarna är många på Campus Skellefteå och här vill vi berätta om det samlade utbudet och fördelarna med att vara student i Skellefteå, säger Torunn Törnblom, kommunikation & varumärke Campus Skellefteå. Utbildningsanordnarna har eget ansvar i att marknadsföra sina egna utbildningar medan man från Campus tar ansvar för att påtala det samlade värdet. I år deltar man på mässor både fysiskt och digitalt samt går ut med en kampanj under ansökningstiden. Intresset för att driva utbildning på Campus Skellefteå är stort och den positiva utvecklingen är välkommen då kompetensförsörjningsbehovet är stort. Med de behov som kommer med ett snabbt växande samhälle så behövs alla. Nu märker man att Skellefteå genererar mycket mer intresse än för några år sedan. Man vill veta mer om byggande, boende, jobb och utbildning. Antalet utbildningar på Campus Skellefteå fortsätter att öka. med universitetsutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar och just nu erbjuds 14 utbildningar att starta upp i Skellefteå till hösten. Detta innebär 13 helt nya utbildningar (11 Yh-utbildningar och 2 universitetsutbildningar) på Campus Skellefteå 2023. Fantastiskt att få vara på plats och träffa alla intresserade besökare och få berätta om allt som Studentcentrum kan erbjuda både dom som väljer att studera på Campus men även de som bor i Skellefteå och vill ha stöd och hjälp i sina distansstudier via andra universitet, säger Erika Svanborg Ekström, ansvarig för Studentcentrum högre utbildning vid Campus Skellefteå.

 • Fler utbildningar än någonsin på Campus Skellefteå

  Antalet utbildningar på Campus Skellefteå fortsätter att öka. 18 januari invigdes den nya universitetsutbildningen med Umeå Universitet på campusområdet och med det glädjande beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolan att hela 14 utbildningar kan starta upp i Skellefteå till hösten. Detta innebär 13 helt nya utbildningar (11 Yh-utbildningar och 2 universitetsutbildningar) på Campus Skellefteå 2023. Aldrig tidigare har Skellefteå beviljats så många Yh-utbildningar och med det stora behovet av kompetens i den samhällsomvandling som pågår i Skellefteå och norra Sverige så är detta en välkommen utveckling. Till hösten ges hela 52 utbildningsinriktningar i Skellefteå. Fler utbildningsanordnare Beskedet från Yh-myndigheten innebär också att det blir fler utbildningsanordnare på campusområdet. TCC, som sedan tidigare bedrivit arbetsmiljöingenjörsutbildning utökar nu med en Produktionslogistikerutbildning. Medan TUC Sweden startar upp hela tre utbildningar till hösten. KYH är ytterligare en ny aktör, med erfarenhet att jobba mot byggbranschen i norra Sverige och som nu också etablerar sig i Skellefteå. Den här positiva utvecklingen är givetvis enormt glädjande. Fler utbildningar och utbildningsaktörer med eftergymnasiala utbildningar är något vi jobbat hårt för, och därför är det såklart roligt att det nu gett resultat och att intresset är stort för att etablera sig här och vill bidra till Skellefteås tillväxtresa , säger Ida Lindh. 

 • Yrkeslärarutbildningen vid Campus Skellefteå invigd

  Nu är den nya Yrkeslärarutbildningen som ges på Campus Skellefteå i Umeå universitets regi igång. Söktrycket till utbildningen var högt och nu startar 21 studenter sina studier på programmet. Uppstarten av den nya Yrkeslärarutbildningen inleddes med en introduktion av den unika samhällsutvecklingen som pågår i Skellefteå där Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå, beskrev förutsättningarna och behovet av kompetens på många olika områden vilket följdes av ett par programpunkter som beskrev arbetet bakom satsningen och tankar för framtiden. Erik Burstrand, avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun och Dieter Müller, vicerektor på Umeå universitet, speciellt ansvarig för universitetets roll i samhällsomvandlingen i norr tog symboliskt i hand och invigde officiellt samarbetet.

 • Jättesatsning i Västerbotten där fler ges möjlighet att utbilda sig och höja kompetensen i regionen

  Fler utbildningar och större möjligheter för företag att få tag i kompetens. Nu går kommuner, universitet och näringsliv ihop och gör en unik satsning i norra Norrland. Att så här många aktörer går ihop och kraftsamlar i hela norra Sverige är unikt. Men det är nödvändigt, då behoven är så olika i de medverkande kommunerna. Kompetensbristen i regionen är enorm just nu och behoven av eftergymnasial kompetens kommer att vara hög många år framåt. Därför är det viktigt att våga tänka nytt och hitta nya sätt att jobba.

 • Co-working i Skellefteå – här är listan på innovativa miljöer

  Det finns ett antal möjligheter att växa och driva framgång genom att sitta i innovativa miljöer tillsammans med andra. För den som söker co-working-ytor i Skellefteå har vi sammanställt ett antal alternativ på kreativa mötesplatser – känner du till någon fler lokal? Tipsa oss gärna genom att skicka ett mejl till marknad@skelleftea.se.

 • Den årliga ceremonin när Stiftelsen Rönnbäret delar ut forskningsstipendier

  En ceremoni hölls i samband med invigningen av Science Park på Campus Skellefteå där Evelina Fahlesson, Kommunalråd, Skellefteå kommun, presenterade årets stipendiater som tillsammans beviljats över 1,5 miljoner kronor för att förverkliga projekt inom en rad forskningsområden rörande aktuella forskningsprojekt med koppling till RISE, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet samt Region Västerbotten. Att bidra till utvecklingen genom att ha möjligheten att dela ut medel till forskare som kan utveckla nya forskningsområden i Skellefteå är väldigt tillfredsställande, säger Evelina Fahlesson, kommunalråd Skellefteå kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 november 2021