Discgolf

Detaljplan för Kapella 9, inom stadsdelen Centrala stan

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att göra en detaljplan för Kapella 9.
Planområdet ligger i stadsdelen Centrala stan inom kvarteret Kapella, i dess sydöstra hörn.
Planens syfte är att möjliggöra högre bebyggelse med bostäder och verksamheter av stadsmässig karaktär.
Planen ska också bidra till en fortsatt omvandling av kvarteret från industriområde till tät kvarterstad.

Detaljplanen är på granskning mellan 2022-02-07 - 2022-02-28.

Du kan även ta del av handlingarna här nedan

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter på planförslaget till oss skriftligt senast 28 februari 2022.

Skriv ner dem och skicka till:

Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller till bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Uppge ärendenummer 2009-4329, samt ditt namn, adress och fastighets­beteckning

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Information om detaljplanen

Med anledning av rådande situation på grund av Covid-19 (Corona) kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: