Beräkna anläggningsavgift för villa eller fritidshus

Anläggningsavgiften beräknas utifrån grundavgift, tomtyta och bostadsenhetsantal. På den här sidan förklarar vi begreppen och ger dig ett par kostnadsexempel.

Beräkna anläggningsavgift för verksamheter, flerbostadshus.

Benämningen det allmänna VA-nätet i texten nedan är de vatten- och avloppsledningar som ligger i gata, väg osv. och som kommunen har ansvaret för.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten utgör den juridiska gränsen mellan fastighetsägarens och VA-huvudmannens (kommunens) ansvar. Normalt är förbindelsepunkten placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten är den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar. 

Servis

Servisavgiften är kostnaden för den servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som går från det allmänna VA-nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.

Grundavgift

Grundavgift är en avgift för förbindelsepunkt och servisledning.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal (yta) enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som kommunen använder.

Vad är ett kommunt verksamhetsområde?

Verksamhetsområde via kartan Länk till annan webbplats.

Bostadsenhetsavgift

Begreppet bostadsenhet ersätter från och med 1 januari 2023 begreppet lägenhet och är den måttenhet vi använder för att ange hur fastigheten används. För enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter kan antal bostadsenhetsavgifter skilja sig åt.

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Exemplen nedan är beräknade på ett enbostadshus med 800 m2 tomtyta, där ingen verksamhet bedrivs. Kostnaderna är inklusive moms.

Kostnadsexempel

Anslutning till dricks-, spill- och dagvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

87 425 kr

Bostadsenhetsavgift

24 212,50 kr

Tomtyteavgift

30 000 kr

Total anläggningsavgift

141 637,50 kr

Kostnadsexempel om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten

Anslutning till dricks- och spillvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

74 311,25 kr

Bostadsenhetsavgift

20 580,625 kr

Tomtyteavgift

25 500 kr

Total anläggningsavgift

120 391,875 kr

Kostnadsexempel om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten och spillvatten

Anslutning till dricksvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

61 197,50 kr

Bostadsenhetsavgift

16 948, 75 kr

Tomtyteavgift

21 000 kr

Total anläggningsavgift

99 146, 25 kr

Senast uppdaterad: