Skötsel av avloppsanläggning

Avloppsanläggningar behöver skötas om och ses över för att fungera och rena avloppsvattnet. Som fastighetsägare ansvarar du för din avloppsanläggning. Det är viktigt att du kontrollerar den regelbundet. Då förlänger du dess livslängd och sparar samtidigt pengar.

Även om avloppsanläggningar verkar sköta sig själva behöver de underhåll och regelbunden kontroll.

Det finns flera anledningar till varför du behöver underhålla och veta hur din avloppsanläggning fungerar:

 • Anläggningen håller längre om den sköts rätt.
 • Anläggningen renar bättre om den får rätt underhåll och kontrolleras.
 • Du kan bara upptäcka fel om du undersöker anläggningen.
 • Enligt miljölagstiftningen ansvarar du för att reningen fungerar som den ska. Slamtömning, service och uppföljning är förutsättningar för det.

 1. Töm slamavskiljaren regelbundet så den inte blir överfull samt för att minska risken för slamflykt till efterföljande rening (då det kan täta igen infiltrations- eller markbädden och förkorta dess livslängd).
 2. Säkerställ att buskar och sly med kraftiga rötter inte växer på infiltrations- eller markbädden då rötterna kan tränga ned till och in i spridningsledningar.
 3. Undvik att ha större träd nära bädden eller slamavskiljare/tank.
 4. Säkerställ att tak- och dräneringsvatten avleds till ett dike, stenkista eller liknande. Tak- och dräneringsvatten får inte avledas till eller på annat sätt belasta en avloppsanläggning.
 5. Har du ett minireningsverk? Då krävs det mer tillsyn och skötsel då du behöver fylla på kemikalier, byta filter och göra eventuella justeringar. För att säkerställa att ett minireningsverk fungerar bör man ha ett serviceavtal med leverantören eller anlita annan sakkunnig.
 6. Var noggrann med vad du spolar ner i avloppet.

 1. Släng inte skräp i toaletten
  Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma där.
 2. Köp miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel
  Då minskar du på ett enkelt sätt mängden miljöfarliga ämnen som hamnar i vattnet. Välj produkter som är märkta med Bra miljöval, Svanen eller EU Ecolabel.
 3. Dosera disk- och tvättmedel rätt
  Tänk på att dosera enligt rekommendationer, olika mängd beroende på om vattnet är hårt eller mjukt.
 4. Dammsug innan du våttorkar
  Damm suger åt sig miljöfarliga ämnen från textilier, elektronikprodukter, byggmaterial mm. Det är bättre att det hamnar i soporna än i avloppet.
 5. Kemikalier till miljöstationen och överbliven medicin till ett apotek
  Spola inte ner kemikalier och mediciner i avloppet. Lämna rester av färg och kemikalier till miljöstationen och överblivna läkemedel till ett apotek. Då tas de omhand på bästa sätt.
 6. Undvik produkter som är antibakteriellt behandlade
  Träningskläder och skor som är märkta med ”antibakteriellt” eller ”bakteriedödande” kan innehålla de miljöskadliga ämnena silver och triclosan vilket kan läcka ut i avloppet och påverka miljön negativt.
 7. Tvätta bilen miljövänligt
  Mest miljövänligt är det att tvätta bilen i en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Om du måste tvätta bilen hemma ska du undvika att stå på gatan eller garageuppfarten. Ställ istället bilen på din egen gräsmatta eller grusplan.

Ett hushåll med 5 personer använder dagligen ca 850 liter vatten som blir förorenat och måste renas innan det släpps ut i omgivningen. Vad som skickas ut i avloppsvattnet påverkar hur förorenat vattnet blir. Vissa ämnen kan leda till stora negativa effekter om de kommer ut i vattenmiljön.

Avloppsvatten innehåller näringsämnen, bakterier och virus från vår avföring. Från hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak och dränering. Dagvattnet på din tomt ska avledas separat på lämpligt sätt och får inte ledas till enskild avloppsanläggning.

Vatten från renspolning av dricksvattenfilter kan innehålla exempelvis järn och ska avledas separat på lämpligt sätt. Det får inte ledas till enskild avloppsanläggning då det kan förstöra avloppsanläggningens funktion.

Läs mer om avlopp från industrier och andra verksamheter.

Vanliga föroreningar i avloppsvattnet är:

 1. Avloppsvatten innehåller stora mängder bakterier och andra smittämnen. Avloppsvatten som inte är tillräckligt renat kan därför förorena både grundvatten och ytvatten vilket gör att smitta kan spridas via dricksvatten och bad.
 2. Kväve är ett näringsämne som bland annat bidrar till den ökade övergödningen av våra sjöar, hav och vattendrag. Kväve i form av nitrat transporteras lätt med grundvattnet och kan medföra en hälsorisk i dricksvattentäkter.
 3. Fosfor är ett näringsämne som liksom kväve är en orsak till övergödning.
 4. Organiskt material i stora mängder finns, förutom i orenat avloppsvatten, även i övergödda sjöar och vattendrag. Vid nedbrytningen förbrukas stora mängder syre med syrebrist som följd. Detta kan i sin tur leda till dålig lukt och att bottendjur och fisk dör.
 5. Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som ska spolas ner i toaletten. Men tyvärr händer det att även kemikalier, läkemedel, metaller, mikroplaster och annat spolas ner vilket skadar både djur, natur och människor.

Det finns olika tekniker för att rena avloppsvatten. Mer information finns på Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: