Kommunalt avlopp, spillvatten

Det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas spillvatten. Spillvattnet avleds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening.

Det vatten vi har använt ingår i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen. Du kan själv påverka reningen genom att se till att inga föremål eller farliga ämnen spolas ner i avloppet. På så sätt hjälps vi åt att vara rädda om vårt viktiga vatten.

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Planerar du att ansluta en- och tvåbostadshus eller fritidshus? Det är mycket att tänka på och en av de saker som måste kontrolleras är om fastigheten kan eller ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Så tidigt som möjligt ska du ansöka via e-tjänsten Anslut till kommunalt vatten och spillvatten.

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket

För att avloppsreningsverken ska fungera som den ska så är det viktigt att vi inte spolar ner fel saker i avloppet. Lösningsmedel, målarfärg och andra kemikalier förstör reningen.

Stopp i avloppet beror ofta på att vi har spolat ner fel saker till exempel bindor, tamponger, tops eller våtservetter.

Senast uppdaterad: