Slamtömning

Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas. Det är Skellefteå kommun som ansvarar för slamtömningen och den utförs i samarbete med entreprenören Allmiljö.

Nytt från och med februari 2023

Förändring i slamtömningen för fritidshus

Kommunfullmäktige i Skellefteå har antagit en ny renhållningsordning. Det nya regelverket påverkar slamtömningsintervallet för vissa fritidshus.

Tidigare har fritidshus med en trekammarbrunn vars våtvolym varit två kubikmeter eller större, haft obligatorisk slamtömning vart fjärde år.

Detta ändras i det nya regelverket. Från och med 2023 kommer slamtömning att ske vart annat år för alla fritidshus, som har en trekammarbrunn med tillkopplad vattentoalett.

Fastighetsägare som önskar ett längre tömningsintervall än vart annat år, kan ansöka om detta hos samhällsbyggnads miljöavdelning. På kommunens hemsida finns en E-blankett för Förlängt slamtömningsintervall Länk till annan webbplats..

Blanketten finns även för utskrift och den går också beställa från kommunens kundtjänst på tel 0910-73 50 00, tryck 3.

Ansökan ska vara miljöavdelningen till handa senast 15 april samma år den ska börja gälla.

Övergången till den nya tömningsintervallen sker med automatik. Hänsyn kommer att tas till beslutade uppehåll i renhållningen och utgår från när den senaste obligatoriska slamtömningen utfördes;
Om den senaste obligatoriska slamtömning utfördes 2019 eller 2020 kommer slamtömning i fortsättningen att utföras udda år med start 2023.

Har de senaste obligatoriska slamtömningen utförts 2021 eller 2022 kommer slamtömning i fortsättningen att utföras jämna år med start 2024.

Att tänka på inför slamtömningen

Slambilen som kommer är ett stort och tungt fordon, som kräver både gott om utrymme och en hållbar väg. Underlätta för personalen genom att följa nedanstående checklista.

 • Röj bort eventuell växtlighet längs infartsvägen så den blir 3,5 meter bred och har en fri höjd på 4,5 meter.
 • Vid behov - förstärk vägen så den håller för en 25 ton tung lastbil, även i våt väderlek.
 • Lämna in nyckel till eventuell vägbom till kommunens kundtjänst i Stadshuset. Kod till kombinationslås lämnas också till kommunens kundtjänst.
 • Se till att det inte finns några hinder för slambilen att ta sig till avloppsanläggningen, exempelvis husvagnar, vedhögar eller parkerade fordon.
 • Röj upp vid brunnen/tankanslutningen och markera läget med exempelvis en pinne.
 • Gräv fram brunnslock som ligger under eller i höjd med marknivån. Locket bör ligga så högt att det kan dras åt sidan vid tömning.
 • Plocka bort eventuella dekorationer från brunnslock.
 • För att undvika senarelagd tömning och dyra extraavgifter kan brunnslock i betong med en större diameter än 80 cm bytas ut mot låsbara lättviktslock.
 • Slangtillägg tillkommer om slambilen måste parkera längre än tio meter från slamavskiljaren. Överstiger avståndet över 30 meter rekommenderas fastighetsägaren att lägga ut egen sugslang.
 • Vid tömning som sker på senhösten är det fastighetsägarens skyldighet att sanda den egna infartsvägen så den går att trafikera med slambilen.

Så här gör du en egen sugslang

Fastighetsägare som har en avloppsanläggning som ligger längre än 10 meter från slambilens närmaste uppställningsplats kan undvika slangdragningstillägg genom att köpa och lägga ut en egen sugslang när det är dags för slamtömning. Slangen går att köpa både som färdigmonterad och i lösa delar. Det går bra att handla från både lokala företag och internetbutiker.

Det som behövs är:

 • tre tums vakuumbeständig sugslang som når mellan slambilens uppställningsplats och avloppsanläggningen.
 • snabbkoppling modell 42 hankoppling med slangsockel 75 mm.
 • snabbkoppling modell 42 honkoppling med slangsockel 75 mm.
 • två slangklämmor.

Det går även att köpa till lock som sätts på slangändarna när slangen inte används.

Lägg ut slangen mellan din avloppsanläggning och slambilens uppställningsplats när slamtömningen SMS-aviseras. Honkopplingen ska vara vänd mot slambilen. När slamtömningen är utförd lämnar chauffören en lapp och då kan slangen rullas ihop och förvaras under exempelvis en presenning till nästa tömningstillfälle. Slangen bör skyddas från direkt solljus när den förvaras.

 

Komplett slang för egen slang slamtömning

Komplett slang

Hankoppling

Hankoppling

Honkoppling

Honkoppling

Behöver du beställa extra slamtömning så gör du det via Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 knappval 3. I taxan för tömningar enligt turlista ingår möjligheten att få en SMS-avisering innan tömning.

Två typer av avloppsanläggningar

Det finns två huvudtyper av avloppsanläggningar med olika regler för tömning.

 • Brunn som är kopplad till en infiltration. Brunnar töms enligt ett fastställt intervall. Tömningen sker automatiskt utan att fastighetsägaren behöver göra någon beställning.
 • Sluten tank. Slutna tankar har inget fastställt tömningsintervall. Fastighetsägaren beställer tömning.

Slamtömning av brunnar

Under slamsäsongen kör slambilarna en ordinarie tur genom hela kommunen. Det är både ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt att arbeta. Fler än 5000 slamtömningar utförs under den ordinarie turen varje år.

I taxan för tömningar enligt turlista ingår även möjlighet att få en sms-avisering innan slambilen börjar trafikera området. SMS-avisering beställer man hos kommunens kundtjänst. Det är även hos kommunens kundtjänst man beställer extra slamtömning.

Slamtömning av tankar

Slutna tankar töms vanligen på avrop. Det vill säga att fastighetsägaren ringer och beställer tömning av sin tank. Det är viktigt att beställningen sker i god tid (minst 14 dagar) innan slamtömningen måste utföras.

Vet man om tömningsbehovet för sin tank är det en god idé att göra en fast beställning och få sin tank tömd med automatik en viss månad varje år, eller att beställa att den ska tömmas i samband med att den ordinarie turen passerar i området. Beställningar görs hos kommunens kundtjänst.

Undantag för slamtömning

Fastighetsägare kan ansöka om förlängd tömningsintervall och personer som omhändertar sitt eget slam kan ansöka om befrielse från slamtömning. Läs mer om undantag för slamtömning

Latrinkärl

Av kommunen kan du köpa latrinkärl där hämtning ingår i priset. Kärlen hämtas av sopbilarna. Kärl, säck och latrinbehållare får inte fyllas mer än att de kan stängas. De får inte heller vara så tunga att det blir uppenbara svårigheter att flytta dem eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Vid hämtningstillfället ska de vara fria från snö och is. Avfallet ska samlas i behållare som tillhandahålls av renhållaren och vara väl försluten så att avfallet inte kan spridas. Behållaren ska vara ren utvändigt och väga max 15 kg.

Se var du kan köpa latrinkärlen och vad de kostar.

Avgifter och tömningsintervaller

Enligt beslutad gällande avfallstaxa.

Alla priser är per tillfälle inklusive moms.

Avser tömningar enligt turlista där Skellefteå kommun beslutar när tömning sker. I taxan ingår sms-avisering, tio meters slangdragning, slamtömning samt behandlingsavgift.

Taxa slamtömning

Slamtömning

Kostnad

0 - 3 kubikmeter

1 540 kr

3,1 - 6,0 kubikmeter

2 210 kr

6,1 - 9 kubikmeter

3 070 kr

För fastighetsägare som har lång slangdragning eller tunga och otympliga brunnslock tillkommer nedanstående avgifter:

10-20 meter

360 kr

20-30 meter

720 kr

Längre än 30 meter

från 1080 kr*

Tunga lock, t.ex. betonglock med en diameter över 80 cm

från 1 000 kr*

Framkörning utan slamtömning

865 kr**

Fastighetsägare som har två eller flera slambrunnar/slutna tankar betalar endast 1 avgift om slamanläggningarna ligger närmare än 20 m från varandra. Vid större avstånd utgår 1 avgift per brunn/tank.

* För att dra längre slang än 30 meter samt lyfta tunga brunnslock är kravet från arbetsmiljöverket att extrapersonal eller maskiner används. Kostnaden för det debiteras fastighetsägaren.

* * Avloppsanläggningar som slamtömningsfordonet inte tar sig fram till på grund av hinder eller dåliga väg- och markförhållanden. Avloppsanläggningar som bedöms som en arbetsmiljörisk. Avloppsanläggningar som är tomma eller bara innehåller vatten. Avloppsanläggningar som inte töms på grund av att fastighetsägaren vägrar tömning. Ej utmärkta brunnar/tankar som slamtömningspersonalen inte hittar. Avloppsanläggningar som innehåller annat avfall än avloppsvatten.

Prisändringar kan ske vid ny eller ändrad lagstiftning.

Taxa tömning utanför ordinarie turlista och stora avloppsanläggningar

Tömning

Kostnad

Slamavskiljare, BDT-brunnar och enskilda avlopp större än 9 m³

1 815 kr/tim

Behandlingsavgift tillkommer med

260 kr/m³

För akut slamtömning som ska utföras inom 24 tim

2900 kr/tim

Behandlingsavgift tillkommer med

260 kr/m³

 • Tömning utförs normalt inom 14 dagar från beställning. Debiteras samma taxa som gäller för turlista.
 • Vid tömning som ska utföras inom 7 dagar tillkommer 1 800 kr på taxan som gäller för turlistan.
 • För akut slamtömning som ska utföras inom 24 tim är priset 2900 kr/tim. Behandlingsavgift tillkommer med 260 kr/m³.

 

 • Permanentboende med brunn, töms varje år
 • Fritidshusboende töms vartannat år
 • Tömning av sluten tank, vid behov


Frågor och svar

Frågor och svar

Allt slam transporteras till Tuvans reningsverk.

Slutna tankar har inget obligatoriskt tömningsintervall. De flesta töms efter att fastighetsägaren ringt till kommunens kundtjänst och beställt tömning. Tänk på att göra beställningen minst två veckor i förväg för att få en så låg taxa som möjligt.

Många fastighetsägare har även valt att få sin tank tömd med automatiskt en gång per år då den ordinarie slamtömningsturen passerar i deras område.

Intäkterna går till att täcka slamtömningens kostnader.

Under 2016 fördelades kostnaderna på följande sätt; 75 procent var transportkostnader, 16 procent var kostnader för rening av avloppsvattnet och nio procent var övriga och administrativa kostnader.

Nej, enligt lag är det kommunen som ansvarar för slamtömningen. Beställning av slamtömning ska därför alltid göras till kommunens kundtjänst. Kommunen kan i sin tur anlita entreprenörer som utför tömningen. I Skellefteå utförs en tredjedel av tömningarna i egen regi och två tredjedelar av entreprenörer.

Ja, förutsatt att brunnen är full med vatten och inte slam. Äldre brunnar är ofta otäta och läcker in vatten från den omgivande marken. Man fyller även på brunnen med vatten från huset.

Rent generellt är en gräsmatta inte en väg. Gör chauffören bedömningen att det finns risk för fastkörning och/eller markskador avstår man från att köra där. Detta är speciellt vanligt om det är blött i marken eller att gräsmattan sluttar mot brunnen.

Avgiften utgår då en slamtömning inte har varit möjlig att genomföra. Vanligaste anledningarna är att:

 • brunnen hade ett betonglock som var större än 80 cm i diameter
 • brunnen var torr eller bara innehöll klart vatten
 • det saknades farbar väg eller att chauffören inte kunden hitta brunnen
 • slamtömningspersonalen nekades tillträde till slambrunnen
 • det fanns hinder på vägen, exempelvis en låst vägbom.

Om ingen är hemma när slamtömningen utförs, ska chauffören lämna en tömningskvittens. Om kvittensen kommit bort kan du enkelt kontrollera tömningen med hjälp av en käpp. Stoppa ner käppen i slambrunnens första kammare och känn efter om det finns slam i botten på brunnen. Är det bara vatten i brunnen är den tömd.

Slangtillägg utgår när slambilen inte kan komma närmare än tio meter från slambrunnen.

Vanligaste anledningarna är:

 • Att chauffören gjort bedömningen att det fanns risk för fastkörning.
 • Att det någonting blockerade vägen. Det kan vara en bil, båt, släp, trädgårdsmöbler eller liknande som gjorde att slambilen inte kunden köra tillräckligt nära brunnen.
 • Att växtlighet gjort infartsvägen för smal.

Det handlar dels om personalens säkerhet och dels om att slamtömning ett fysiskt tungt arbete där det är en fördel om man hjälps åt.

Numret är kopplat mot fastigheten och finns med på chaufförens tömningslista. Det är helt enkelt ett sätt för chauffören att säkerställa att rätt brunn töms.

Mät locket. Om det är 80 centimeter behövs ingen åtgärd.

Är locket större än 80 centimeter kan du göra flera åtgärder:

 • Byt ut locket mot ett lättare av plast, trä eller metall. Det finns färdiga lösningar att köpa i byggvaruhandeln och i internetbutiker.
 • Kapa upp ett hål som är 40x40 cm och lägga ett mindre lock över hålet.
 • Kapa locket i två delar.

Ett lock till en slambrunn kan vara av olika materiel. Det kan vara av plast, betong, trä eller metall.

Att tänka på:

 • Betonglock ska inte vara större än 80 centimeter i diameter. Är de större är de en arbetsmiljöfara.
 • Är locket lätt måste det vara säkrat så inte barn kan öppna det och trilla ner i brunnen.
 • Är locket av trä måste det kontrolleras årligen då trälock ruttnar fort och blir en fara.

Nej, men kan det ordnas så att längre backningar kan undvikas bör man göra det.

Vägen måste vara minst 3,5 meter bred. Den bredden måste finnas ända upp till 4,5 meters höjd. Det får inte finnas stenar, stubbar, grenar eller liknade som inkräktar på det utrymmet. Finns det skapa kurvor kan slambilen behöva ännu bredare väg för att ta sig in. Tänk också på att vägen måste klara slambilens vikt på 25 ton.

Det är chauffören av slambilen som avgör om vägen är farbar eller inte.

Nej, man får inte ha någon form av prydnad som väderkvarnar eller liknande på locket när slamtömning ska ske. Grundregeln är att lock till slambrunnar ska vara väl synligt och sticka upp en bit ur marken. Det ska enkelt kunna skjutas undan av slamtömningspersonalen utan att växter eller föremål skadas.

Nej, planteringar i närheten av slambrunnar skadas ofta i samband med slamtömning på grund av att slangen slår i sidled under tömningen.
Grundregeln är att lock till slambrunn ska vara väl synligt och sticka upp en bit ur marken. Det ska enkelt kunna skjutas undan av slamtömningspersonalen utan att växter eller föremål skadas.

Nej, kommunen har inget register över placeringen av brunnarna. Därför är det bra om fastighetsägare markerar vart brunnen finns på tomten med exempelvis en plogkäpp.

Kontakta kundtjänst om du vill beställa sms-avisering. Det gäller även om du vill byta ut ett sedan tidigare lämnat telefonnummer för avisering.

Tyvärr går det inte. Varje år utförs 6000 slamtömningar. Att ägna fem minuter i telefon inför varje tömning motsvarar det 500 arbetstimmar eller tre månaders arbete.
Vill du veta närmare när tömningen sker kan du kontakta kundtjänst för att beställa sms-avisering före slamtömning. Ett sms går då ut två dagar innan slambilen börjar köra på området.

Slambrunnar töms normalt på den ordinarie slamtömningsturen där slambilen kör från by till by efter en av kommunen förutbestämd rutt. Det innebär att din slambrunn töms vid ungefär samma tidpunkt som vid den föregående tömningen. Har man haft tömning i början av sommaren tidigare kommer även nästa tömning att ske i början av sommaren osv.

Det är svårt att ge ett exakt besked om när slambilen kommer då det är flera faktorer som påverkar:

 • Slamtömningsturen startar varje vår då tjälen gått ur jorden och vägnätet torkat upp. När det sker varierar beroende på om det är en kall och nederbördsrik vår eller om den kommer tidigt och är torr. Ibland startar slamtömningen i mitten av maj, men ibland måste vi vänta en bit in i juni.
 • Det har även betydelse hur mycket nederbörd som faller under sommaren. En blöt sommar tar slamtömningen längre tid att utföra på grund av mer slangdragning. Även reparationer av slambilarna påverkar, då det inte finns några reservfordon.

Vill du veta närmare när tömningen sker kan du kontakta kundtjänst för att beställa sms-avisering före slamtömning. Ett sms går då ut två dagar innan slambilen börjar köra på området.

Permanentboende kan söka dispens hos kommunens miljöavdelning för att få tömning vart annat år. Det förutsätter dock att man är högst två personer i hushållet och har en fungerande trekammarbrunn med en våtvolym som är minst två kubikmeter.

Fritidshusägare kan som inte använder sin stuga kan ansöka om dispens hos kommunens renhållning.

Alla fastighetsägare har också möjlighet att ansöka hos miljöavdelningen om att anlägga en egen slamkompost. Då behövs ingen slamtömning.

Har man ett aktivt jordbruk kan man ansöka hos miljöavdelningen om att omhänderta slammet själv.

Läs mer under Undantag för slamtömning

På ytan i den första (största) kammaren finns det oftast ytslam, en så kallad slamkaka. Ta en käpp eller liknande och tryck den igenom slamkakan och mät hur tjock den är. Det är normalt att den är ett par decimeter tjock när slamtömning sker.

Permanentboenden töms obligatoriskt en gång per år.

För fritidshus utförs tömning vart annat år.

Vill du ha tätare tömningsintervall tar du kontakt med kundtjänst

Den vanligaste anledningen är att marken är så vattenmättad att den inte klarar av att ta emot infiltrationsvatten från brunnen i samma takt som man fyller på brunnen. När marken torkar upp sjunker nivån i brunnen.

Det kan också bero på att grundvattennivån är högre än brunnens infiltrationsledning. Då rinner det in vatten i brunnen från infiltrationen istället för ut. När grundvattennivån sjunker avtar detta problem.

Vid dessa tillfällen är det viktigt att det finns ett T-rör på utloppsledningen som förhindrar slam från att rinna ut i infiltrationen. Om du inte har ett T-rör kan du kontakta en rörmokare för att få ett sådant installerat.

Att extratömma brunnen för att sänka nivån löser bara problemet temporärt. Oftast är nivån tillbaka på samma höjd inom ett par dagar.

Nej, brunnen fungerar som ett vattenlås och nivån ligger alltid i nivå med utloppsröret.

Nej, det är normalt att det bildas en slamkaka på ytan i brunnens första (största) kammare. I andra- och tredje kammaren ska det finnas mindre slam.

Det är fastighetsägaren som äger och har underhållsansvaret för sin avloppsanläggning.

Senast uppdaterad: