Regler för förskola

Skellefteå kommuns regler för förskola handlar om till exempel regler för ansökan, placering och avgifter i förskolan.

Reglerna för förskoleverksamheten är beslutade av för- och grundskolenämnden och gäller från och med 15 maj 2023.

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller är arbetssökande. Förskolan har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Allmän förskola

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Från och med första september samma år är den allmänna förskola avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar per år. Tiden läggs ut under perioden augusti t o m juni, enligt rektors planering, i befintlig verksamhet.

Barn till föräldralediga och arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med syskon eller är arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar/vecka.

Annan pedagogisk verksamhet

Verksamhet på obekväm arbetstid

Skellefteå kommun erbjuder verksamhet på obekväm arbetstid.

Läs mer om omsorg på obekväm arbetstid

Öppen förskola och familjecentral

På kommunens öppna förskolor och på familjecentralerna erbjuds barn och vårdnadshavare pedagogisk verksamhet.

Läs mer om öppna förskolor och familjecentraler

Ansökan måste signeras av samtliga vårdnadshavare.

Önskat startdatum i ansökan kan inte vara före barnets ettårsdag.
Startdatum kan inte infalla under veckorna när kommunen endast erbjuder sommaröppen verksamhet, eller under perioden mellan jul och trettondagen.

I ansökan anges vilket geografiskt område och vilken förskola vårdnadshavare önskar att barnet ska placeras på. Vårdnadshavare har möjlighet att önska alternativ 1, alternativ 2 och alternativ 3.
Önskemålet gäller förskola, inte avdelning.

Läs mer om att ansöka om plats i förskolan

Enligt skollagen ska kommuner erbjuda vårdnadshavare förskola inom fyra
månader från det att ansökan om förskola lämnats in. Skollagen fastställer
också att ett barn ska erbjudas plats vid en förskola så nära hemmet som möjligt.

Garantidatum - börjar gälla från och med 2023-09-01

Skellefteå kommun garanterar plats på förskola senast fyra månader efter inlämnad/registrerad ansökan.

Urvalskriterier om det är fler sökande än tillgängliga platser

Barns behov

Placeringen kan påverkas av barns behov av förtur. Enligt skollagen (8 kap, 5§ och 7§) ska barn erbjudas förskola om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, eller om barnet behöver stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Finskt förvaltningsområde

Skellefteå kommun är sedan 1 februari 2018 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska erbjuda verksamhet helt eller delvis på finska till barn vars vårdnadshavare önskar detta. Till den förskolenhet där sådan verksamhet bedrivs, prioriteras barn vars vårdnadshavare önskar finskspråkig
verksamhet i första hand.

Förtur för barn vars vårdnadshavare önskat finskspråkig verksamhet innebär inte att redan placerade barn på den anvisade enheten förlorar sin placering.

Läs mer om finskspråkig förskola

Vårdnadshavares önskemål

Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål till exempel önskad förskola.

Syskonförtur

Syskonförtur ges för barn med garantidatum inom samma kalendermånad. Med syskon avses barn som är folkbokförda på samma adress.

Barnets ålder

Om flera sökande har samma garantidatum får det äldsta barnet platsen.

Erbjudande om plats

Senast 1 månad före garantidatum för placering får vårdnadshavare ett platserbjudande.

Svara på platserbjudande

När vårdnadshavare får ett platserbjudande ska ett svar lämnas på angivet sätt och inom angiven tid. Information om det ges tillsammans med platserbjudandet.

Om vårdnadshavare tackar ja till platsen skickas ett placeringsmeddelande till vårdnadshavare.

Om vårdnadshavare tackar nej till platserbjudande eller om inget svar inkommer, så stryks barnets ansökan och vårdnadshavare behöver ansöka på nytt.

Önskemål om byte av förskola

Om barnet fått plats, men vårdnadshavare önskar annan förskola så ska ny ansökan lämnas in.

Har barnet syskon placerat på annan förskola får vårdnadshavare behålla sin ansökan, med bibehållet garantidatum för byte till syskonets förskola. Det gäller så länge syskonet är placerat på förskolan.

Läs mer om att byta förskola

Introduktion

En introduktion påbörjas tidigast det datum som står angivet som önskat datum för placering i ansökan. Skellefteå kommun och vårdnadshavare kan komma överens om att förskjuta introduktionsdatumet framåt eller bakåt i tiden högst fjorton dagar.

Schema

När barnet blivit placerat på förskola ska vårdnadshavare lämna in schema över barnets vistelsetid.

Kompetensutvecklingsdagar

Under förskolans kompetensutvecklingsdagar fyra dagar/år kan sammanslagning av verksamheter ske. Finns behov av förskola för barnet dessa dagar ska detta anmälas på angivet sätt. Information ges via verksamheten.

Säga upp en placering

Uppsägning av placering på förskola ska ske minst två månader innan barnet slutar.

Säga upp placering inför förskoleklass

Uppsägning två månader i förväg gäller även när barnet ska börja i förskoleklass. Placeringen avslutas automatiskt i samband med att förskolan avslutar den sommaröppna verksamheten, om vårdnadshavare inte sagt upp platsen.

Avslut av placering

I de fall vårdnadshavare inte nyttjat platsen under 3 månader utan att meddela kommunen, kan kommunen skriftligt avsluta placeringen. Detta gäller ej vid frånvaro på grund av sjukdom hos barnet.

Läs mer om att säga upp plats på förskola

Skellefteå kommun tillämpar maxtaxa. Skellefteå kommun tar ut en avgift beslutad av kommunfullmäktige.

Vårdnadshavare debiteras fr o m dag 1 enligt gällande taxa. Ingen debitering sker vid registrerad ledighet/frånvaro.

Läs mer om avgifter för förskola

Inkomstuppgifter

Inkomstuppgift ska lämnas av alla vuxna, folkbokförda på samma adress, en gång per år och så snart en förändring av inkomsten sker. Avgift debiteras baserat på inkomsttak för de som inte lämnar in inkomstuppgift. Inkomstkontroll kan komma att samköras med Skatteverket.

Delad avgift

Avgiften kan delas på hälften mellan båda vårdnadshavarna, eller hela avgiften till någon av vårdnadshavarna. Delad avgift kan endast ske om båda vårdnadshavarna är överens. Om vårdnadshavare önskar delad avgift meddelas detta till kommunens kundtjänst.

Vem kan få plats på förskolebuss?

En förskolebuss har verksamhet som passar för ca 20 barn i åldrarna 4–5 år där barnen som är placerade i bussen åker med denna till olika platser varje dag mellan ca 9.00 – 15.00. Före kl. 9.00 och efter kl. 15.00 är barnen på förskolan där de har sin ordinarie placering. Bussen färdas ca 30 minuter från förskolan till målet för dagen. Lunch och mellanmål tas med i bussen och äts antingen i bussen eller utomhus.

De två äldsta årskullarna som har plats på området eller söker till området där förskolebuss är placerad kan göra en intresseanmälan till förskolebuss.

Om det inte finns plats för alla sökande till förskolebussen beslutar rektor om platsernas fördelning utifrån barnets behov, barngruppernas sammansättning och storlek.

Barn vars vårdnadshavare som är arbetssökande, föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn eller har rätt till allmän förskola kan göra en intresseanmälan till förskolebuss. Erbjuds plats på förskolebuss anges dagar och tider enligt överenskommelse med rektor.

Har man fått plats på förskolebuss så behåller man den till dess att man slutar på förskola och börjar i förskoleklass. Dyker det upp fysiska eller medicinska skäl som gör att barnet inte kan vara på förskolebussen så sker ett eventuellt byte till annan förskoleavdelning i samråd med rektor. Vill man byta från förskolebussen av andra skäl ska en ny ansökan till
förskola lämnas in via E‐tjänst eller via blankett till Kundtjänst.

Intresseanmälan

  • Har man inte en plats på förskola i området ska förskoleansökan göras till området där bussen är placerad via E‐tjänst eller blankett till Kundtjänst.
  • En separat intresseanmälan via blankett ska göra om man vill ha förskolebuss, intresseanmälan lämnas till Kundtjänst. Man får erbjudande om buss utifrån platstillgång.
  • Inför höstens placeringar ges information om förskolebuss till de två blivande äldsta årskullarna som har plats på området eller söker till område, därefter kan intresseanmälan lämnas intill Kundtjänst.

Placering

  • Intresseanmälan till förskolebuss ska lämnas in senast angivet datum.
  • Av de intresseanmälningar som kommit in i rätt tid görs prioritering utifrån barnets ålder, de äldsta barnen har förtur. Sena intresseanmälningar hanteras därefter och plats
    erbjuds utifrån platstillgång.

Vill du veta mer om vad som gäller för dig som har behov av omsorg på obekväm arbetstid, så kallad OB-verksamhet?

Läs mer om regler och riktlinjer för OB-verksamheten

Senast uppdaterad: