Avgifter för förskola

Här kan du läsa vad det kostar för dig att ha plats i förskola och annan pedagogisk verksamhet i Skellefteå kommun.

Maxtaxa

Skellefteå kommun tillämpar maxtaxa. Nivåerna för maxtaxan och inkomsttaket beslutas varje år av Skolverket. Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst per månad och antal barn. Barn i ordning innebär att barn 1 är det yngsta barnet i familjen, barn 2 är det nästa yngsta barnet och så vidare.

Avgiftsnivåer

Barn i ordning

Avgiftstak

Dock högst

1

3% av inkomsten

1 688 kronor/månad

2

2% av inkomsten

1 125 kronor/månad

3

1% av inkomsten

563 kronor/månad

4

Ingen avgift

Ingen avgift

Inkomsttaket är 56 250 kronor/månad.

Vid inkomst 20 000 kronor eller lägre per hushåll debiteras ingen avgift.
I inkomstintervallet 20 001-21 501 kronor/månad debiteras högst
20 timmar/vecka i förskolan, oavsett vistelsetid.

Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)

Att tacka ja till en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet innebär att du ska lämna schematider, registrera ledighet och frånvaroanmäla via e-tjänst eller pappersblankett till kommunens kundtjänst.

Avgiften i förskola och annan pedagogisk verksamhet grundar sig på:

 • hushållets bruttoinkomst per månad
 • barnets eller barnens schematider i kombination med verklig tid
 • barn placerade i pedagogisk omsorg - arvodesdel

Om du som vårdnadshavare flyttar ihop med en ny person som inte är vårdnadshavare till barnet innebär det att din nya sambos inkomst också kommer att räknas med i hushållets inkomst när avgiften räknas ut.

Ändrade familjeförhållanden

Ändras familjeförhållandena och de vuxna i familjen inte längre är folkbokförda på samma adress behöver ni meddela detta till kommunens kundtjänst, detta sker inte automatisk. Detta gäller också om du som vårdnadshavare flyttar ihop med en ny person som inte är vårdnadshavare till barnet så ska ni meddela detta till kommunens kundtjänst.

Inkomstuppgifter

Inkomst ska lämnas av alla vuxna som är folkbokförda på samma adress en gång per år och så snart en förändring av inkomsten sker. Maxtaxa debiteras de som inte lämnar in inkomstuppgift.
Påminnelse om ändrad inkomst skickas till vårdnadshavare via mejl eller sms förutsatt att kontaktuppgifter finns. Kontaktuppgifter uppdateras i e-tjänst förskola fritidshem.

Ändrad inkomstuppgift meddelas via e-tjänst förskola och fritidshem eller på blanketten "Inkomstuppgift för plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation. Du kan även beställa blanketten eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.
Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, Kundtjänst, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

Delad avgift

Avgiften kan delas på hälften mellan båda vårdnadshavarna, avgiften baseras på respektive hushållens inkomst, eller så kan hela avgiften läggas på ena vårdnadshavaren. Båda vårdnadshavarna ska vara överens om delningen, innan den kan träda i kraft. Om vårdnadshavare önskar delad avgift meddelas detta till kommunens kundtjänst.

Den delade avgiften gäller så länge vårdnadshavare inte meddelat annat. Delningen gäller oavsett om barnet byter mellan förskola och fritidshem eller mellan olika förskolor.

Reduktion allmän förskola

Under perioden september till maj görs ett avdrag på 60 timmar per månad. Det ger 525 timmar avgiftsfri allmän förskola under varje år. Under perioden juni till augusti gäller inte den avgiftsfria allmänna förskolan. Då betalar vårdnadshavare för alla timmar barnet vistas på förskolan.

Från 1 januari 2021 gäller en ny avgiftsberäkning för förskolan. Den bygger på en kombination av planerad schematid och verklig tid.

Under ett par års tid har tre förskolor i kommunen deltagit i ett projekt där debitering av verklig tid använts. Det projektet avslutades 30 december 2020 i samband med den nya avgiftsberäkningen infördes 1 januari 2021 och gäller på alla kommunala förskolor i hela kommunen.

Sedan 2016 har barn eller vårdnadshavare registrerat barnens närvaro via en digital skärm varje gång de kommit till och lämnat förskolan. Nu ska de uppgifterna i kombination med planerad schematid användas som underlag till avgiften för förskola. I den nya modellen för avgiftsberäkning ingår även att debitering inte görs för den tid som vårdnadshavare anmält frånvaro eller ledighet för sitt barn.

Det projekt som vi genomfört visade att mer korrekta schematider lämnades. Det hjälper oss att ha rätt bemanning i förskolan utifrån antalet barn. Att vi vet vilka barn som finns på plats och vilka tider ger grund för barnets utbildning i förskolan, säger Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola.

Här kan du se en informationsfilm om att betala för verklig tid i förskolan. Den nya avgiftsberäkningen bygger på en kombination av planerad schematid och verklig tid.

Frågor och svar

Frågor och svar

 • Avgiften beräknas utifrån en kombination av planerad schematid och så kallad verklig tid, vilket är den tid som registreras via den digitala skärmen.

  Den tidigaste tiden av planerad schematid och verklig tid blir starttid för debitering.
  Den senaste tiden av planerad schematid och verklig tid blir sluttid för debitering.

  Scenario 1

  Pelle har planerad schematid klockan 08.00-16.00. Verklig tid registreras via digital skärm klockan 08.15 och 15.00.
  Starttiden för avgiften blir 08.00, eftersom det är den tidigaste tiden av den planerade schematiden och den verkliga tiden.
  Sluttiden för avgift blir 16.00, eftersom det är den senaste tiden av den planerade schematiden och den verkliga tiden. Det blir åtta timmar att betala den dagen.
  Scenariobeskrivning 1

  Planerad schematid

  Verklig tid registrerad

  via skärm

  Starttid för avgift

  Sluttid för avgift


  Timmar att betala

  In: 08.00 Ut:16.00

  In: 8.15 Ut: 15.00

  08.00

  16.00

  8 tim

  Scenario 2

  Lisa har planerad schematid klockan 08:00-16:00. Ingen verklig tid registreras.
  Frånvaroanmälan saknas.
  Starttiden för avgiften blir 08:00, eftersom den planerade schematiden börjar då.
  Sluttiden för avgift blir 16:00, eftersom den planerade schematiden slutar då. Avgift debiteras eftersom frånvaroanmälan saknas.
  Scenario 2

  Planerad tid

  Verklig tid registrerad vid digital skärm

  Starttid för avgift

  Sluttid för avgift

  Frånvaroanmälan

  Timmar att betala

  In: 08.00 Ut:16.00

  In: Ut:

  08.00

  16.00

  Nej

  8 tim

  Scenario 3

  Kalle har planerad schematid klockan 08.00-16.00. Verklig tid registreras via digital skärm klockan 07.45 och 14.15.
  Starttiden för avgiften blir 07.45, eftersom det är den tidigaste tiden av den planerade schematiden och den verkliga tiden.
  Sluttiden för avgift blir 16.00, eftersom det är den senaste tiden av den planerade schematiden och den verkliga tiden.
  Scenario 3

  Planerad schematid

  Verklig tid registrerad via digital skärm

  Starttid för avgift

  Sluttid för avgift

  Timmar att betala

  In: 08.00 Ut: 16.00

  In: 07.45 Ut: 14.15

  07.45

  16.00

  8 tim 15 min

  Scenario 4

  Stina har planerad schematid klockan 08.00-14.00. Verklig tid registreras via digital skärm klockan 08.00 och 14.15.
  Starttiden för avgiften blir 08.00, eftersom det var samma tid på den planerade schematiden och den verkliga tiden.
  Sluttiden för avgift blir 14.15, eftersom det är den senaste tiden av den planerade schematiden och den verkliga tiden.
  Scenario 4

  Planerad schematid

  Verklig tid registrerad via digital skärm

  Starttid för avgift

  Sluttid för avgift

  Timmar att betala

  In: 08.00 Ut: 14.00

  In: 08.00 Ut: 14.15

  08.00

  14.15

  6 tim och 15 min

 • Avgiften beräknas på samma sätt på OB-förskolor och på dagöppna förskolor. Vårdnadshavare ansvarar för att närvaro registreras varje gång barnet kommer till respektive lämnar OB-förskolan. Den tidigaste tiden av planerad schematid och verklig tid blir starttid för debitering. Den senaste tiden av planerad schematid och verklig tid blir sluttid för debitering.

 • Under introduktionsperioden registrerar du närvaro via den digitala skärmen när barnet kommer till respektive lämnar förskolan. Du betalar avgift för den registrerade närvaron. Medarbetare på förskolan kommer att visa dig hur närvaro registreras via digital skärm.

 • Avgiften för fritidshem beräknas på samma sätt som tidigare. Här finns information om hur avgiften för fritidshem beräknas: Fritidshem och fritidsklubb

 • Kommunen ville undersöka hur avgiften för förskola kan se ut om vårdnadshavare betalar för faktiskt närvaro. Kommunen ville också se om barnens faktiska vistelsetid stämmer bättre överens med de inlämnade schematiderna om avgiften beräknas på detta sätt. För- och grundskolenämnden samt Kommunfullmäktige har tagit del av resultatet från projektet och därefter beslutat att ny modell ska införas på kommunala förskolor i Skellefteå kommun.

 • Projektet som genomförts visar att vårdnadshavare lämnar mer korrekta schematider när faktisk tid påverkar den avgift som debiteras.

  Barnens scheman är viktiga för förskolan, de ligger till grund för; ​
  •Rektors bemanning. Det hjälper oss att ha flest medarbetare i förskolan när det är flest barn.
  •Aktiviteter kan anpassas för de barn som är där. ​
  •Mindre mat slängs.

  Med korrekta schematider för barnen får medarbetare större möjlighet att ta ut planeringstid som de använder för att utveckla och skapa kvalitet i verksamheten.

 • Den tidigare modellen för avgift i förskola utgick från två avgiftsnivåer. Avgiften i förskola och annan pedagogisk verksamhet grundar sig på hushållets bruttoinkomst per månad och planerade schematider. Antalet barn i hushållet med placering på förskola/fritidshem påverkar avgiften.

  Den nya modellen för avgift baseras också på hushållets bruttoinkomst per månad och antalet barn i hushållet med placering på förskola/fritidshem påverkar avgiften även fortsättningsvis.

 • Beräkning av avgift utgår från ett så kallat heltidsbegrepp, vilket innebär 120 timmar i månaden.

  Avgiften grundar sig på hushållets bruttoinkomst per månad samt en kombination av planerad schematid och faktisk närvarotid. Saknas registrerad närvaro eller frånvaroanmälan debiteras avgift för schematiden. Antalet barn i hushållet med placering på förskola/fritidshem påverkar avgiften även fortsättningsvis. Precis som tidigare görs avdrag för allmän förskola.
  Reglerna för maxtaxa gäller. Det innebär att ingen betalar mer per barn än den maxtaxa som gäller i Sverige oavsett hur många närvarotimmar som registreras via skärmen.

 • Vårdnadshavare ska lämna in planerade schematider som stämmer överens med de tider som barnet är på förskolan. Precis som tidigare lämnar du in schematider via e-tjänsten för schema. Saknar du e-legitimation kan schematider lämnas på pappersblankett till kommunens kundtjänst.

  Vårdnadshavare ansvarar för att närvaro registreras när barnet kommer till respektive lämnar förskolan.

  Vårdnadshavare ansvarar för att anmäla frånvaro de dagar som barnet har planerad schematid men inte kommer på grund av exempelvis sjukdom.

 • Det är vårdnadshavarens ansvar att närvaro registreras på skärmen.

 • Om ditt barn har planerad schematid och ingen närvaroregistrering eller frånvaroanmälan gjorts kommer du att debiteras den planerade schematiden för den dagen.

 • Du kommer att debiteras för planerad schematid om inte frånvaroanmälan finns registrerad.

 • Vid frånvaro är det viktigt att barnets vårdnadshavare anmäler heldagsfrånvaro för barnet samma dag och/eller för nästkommande dag som barnet är frånvarande. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via funktionen ”Frånvaro” som finns i e-tjänsten för schema. Välj funktionen ”Frånvaro” och sedan ”Frånvaroanmälan”. Markera ”Heldag” och markera ”Idag” eller ”Imorgon”. Skicka frånvaro.

  Saknar du e-legitimation anmäler du frånvaro genom att ringa kommunens kundtjänst, 0910 – 73 50 00.

  Frånvaro i efterhand registreras inte i systemet, varken via e-tjänsten eller via kommunens kundtjänst. Om ditt barn har planerad schematid och ingen frånvaroanmälan gjorts kommer du att debiteras för den planerade schematiden för den dagen. Därför är det viktigt att du anmäler heldagsfrånvaro för ditt barn för “idag” eller “imorgon”.

 • Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via funktionen ”Frånvaro” som finns i e-tjänsten för schema. Välj funktionen ”Frånvaro” och sedan ”Frånvaroanmälan”. Markera ”Heldag” och markera ”Idag” eller ”Imorgon”. Skicka frånvaro.

  Observera att ingen reducering av avgift görs om du använder funktionen ”Tidsbestämd”.

  Om du saknar e-legitimation – ring kommunens kundtjänst på telefon 0910 – 73 50 00 för att anmäla frånvaro.

 • I e-tjänsten för schema finns funktionen ”Schema översikt”. Där finns en översikt över planerad tid respektive verklig tid som registrerats via digital skärm.

  Du kan se både månadsöversikt och tid per dag för planerad tid samt verklig tid.

  Kom ihåg att det är en kombination av planerad tid och verklig tid som tillsammans utgör underlag för avgift.
Senast uppdaterad: