Allmän förskola

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Från och med första september samma år är den allmänna förskolan avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar per år.

Under perioden 31 augusti till och med 1 juni läggs barnets 525 timmar på förskolan enligt rektors planering.

Har du funderingar vad som gäller vid din livssituation, kontakta kundtjänst.

Ansök om plats i allmän förskola (Länk till annan webbplats)

För dessa barn sker ett avdrag på 60 timmar varje månad under perioden september till maj.

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med syskon eller är arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar i veckan under årets alla veckor och under verksamhetens öppettider.

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till förskola utifrån arbetstid eller studietid inklusive restid.

Här nedanför är några vanliga frågor om kommunernas skyldighet att arbeta uppsökande och att erbjuda plats till vissa grupper av barn.

Vilka krav finns det på hemkommunens uppsökande verksamhet? Finns det någon miniminivå?

Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskola och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. En sådan kontakt ska tas inför varje höst och inför varje vår så länge barnet inte har en plats i förskola. Miniminivån på den uppsökande verksamheten är då kontakt två gånger per år från hösten det år barnet fyller tre år och till och med våren det år barnet fyller sex år. Sedan kan kommunen arbeta uppsökande på andra sätt också, men det regleras inte i skollagen.

Har hemkommunen skyldighet att ta kontakt och arbeta uppsökande mot alla barn mellan tre och sex år som inte redan har en förskoleplats?

Nej, kommunen behöver bara ta kontakt med vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i kommunen.

Är det olika regler för hur ofta hemkommunen ska ta kontakt med vårdnadshavare genom uppsökande verksamhet och hur ofta de ska erbjuda en reserverad plats?

Ja, det är olika regler. Den uppsökande verksamheten ska göras både höst och vår medan erbjudandet av en reserverad förskoleplats bara behöver göras inför hösten.

Förskoleplatsen som kommunen ska erbjuda, är det en heltidsplats?

Nej här gäller 3 timmar/ dag (525 timmar per år) enligt allmän förskola. Sedan får kommunen göra en individuell bedömning om vårdnadshavaren önskar en heltidsplats.

Ska dessa barn, som ska erbjudas en plats, få förtur?

Nej, dessa barn får en plats reserverad till sig inför höststarten. Om vårdnadshavaren önskar en plats vid en annan tidpunkt gäller bestämmelserna om erbjudande av plats.

Måste platsen stå reserverad i en hel månad?

Nej, inte om vårdnadshavaren aktivt tackar nej till platsen. Ett uteblivet svar är inte tillräckligt för att häva den reserverade platsen.

Måste kommunen erbjuda en reserverad plats både höst och vår?

Nej, kommunen behöver bara erbjuda en plats inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år.

Måste kommunen erbjuda en plats även nästa höst om vårdnadshavaren tackar nej till platsen första året?

Ja, barnet ska erbjudas en plats varje höst. Det gäller för de år som barnet fyller 3, 4 respektive 5 år.

Gäller erbjudandet om reserverad plats även de barn som idag finns i pedagogisk omsorg?

Ja.

Kan ett barn som går i pedagogisk omsorg fortsätta där även om det går i allmän förskola?

Ja, det är inget i bestämmelserna som hindrar att ett barn till exempel deltar i förskolans verksamhet på förmiddagen och deltar i pedagogisk omsorg på eftermiddagen.

Vad gäller för avgift när man erbjuder en plats utan att vårdnadshavare har sökt?

Dessa barn får plats enligt reglerna om allmän förskola, det vill säga att platsen (525 timmar/år) inte kostar vårdnadshavarna någonting.

Kan ett barn som har behov av fler timmar än allmän förskola få utökad vistelsetid?

Kanske, det måste bedömas utifrån barnets behov. Och då gäller bestämmelserna om erbjudande av plats.

Senast uppdaterad: