Hamnens förskola

Hamnens förskola ligger centralt i Skelleftehamn. Förskolan är byggd 2013, den har moderna och tillgänglighetsanpassade lokaler och ett kök där maten tillagas från grunden.

Hamnens förskola har fyra avdelningar i huset; Piren, Jollen, Kajen och Fyren som vänder sig till barn 1–5 år. Avdelningarna öppnar och stänger tillsammans. Varje avdelning har ett grundkoncept med stort och två mindre rum. Det finns även gemensamma utrymmen som delas av alla avdelningar.

I Skelleftehamns förskoleområde har vi ett samarbete med språkteam, psykolog, pedagogiska stödteamet och specialpedagog för att i ett tidigt skede kunna fånga upp och göra en kartläggning om eventuella stöd- eller utvecklingsinsatser behövs.

Mobil förskoleavdelning

Pråmen är namnet på den mobila förskoleavdelning på Hamnen förskola och som vänder sig till barn 4–5 år. Här får barnen varje dag åka med en specialinredd förskolebuss ut till spännande miljöer och platser.

Avdelningen Pråmen

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Åsa Åström

Biträdande Rektor

Jenny Stenberg Enefjäll

Telefonnummer

Kajen: 070-2672906

Fyren: 073-0713192

Jollen: 073-0713969

Piren: 073-0713905

E-post

Kajen: forskolahamnenkajen@skelleftea.se

Fyren: forskolahamnenfyren@skelleftea.se

Jollen: forskolahamnenjollen@skelleftea.se

Piren: forskolahamnenpiren@skelleftea.se

Besöksadress

S:t Örjansvägen 10
932 32 Skelleftehamn

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Våra förskolor ska vara en välkomnande mötesplats för barn, vårdnadshavare och förskolepersonal. Barnen möts av pedagoger som lyssnar och är ärligt nyfikna på att barn. Vi strävar också efter att bygga upp ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Vi vill vara en förskola som är lustfylld, spännande och kreativ. Förskolan är en plats där barnen får vara nyfikna, utforska, upptäcka, skapa och framförallt ha roligt tillsammans.

I vårt förskoleområde har vi barn som representerar olika språk och kulturer. Alla, både stora och små, ska ingå i ett meningsfullt sammanhang där vi ser olikhet som tillgång.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: