Ansöka om skolplats
i samband med skolbyte eller inflytt

Om en elev vill ansöka om skolplats i en kommunal skola ska du som vårdnadshavare ansöka om skolplats. Byte av skola beviljas i mån av plats på den skola som eleven vill byta till. Under vissa perioder under våren kan du ansöka om skolplats för kommande läsår.

Enligt skollagen kan du som vårdnadshavare ansöka om byte av skola under pågående läsår när som helst. I Skellefteå kommun kan du även under vissa perioder på våren ansöka om skolplats för nästa läsår.

Tänk på att om du ansöker om skolbyte och beviljas plats på den nya skolan (kommunal eller fristående skola) så tappar du din plats på den tidigare skolan.

Datum för att byta skola under pågående läsår

Dessa datum gäller för skolbyte inför läsåret 2023-2024

Sista ansökningsdag

Beslut senast

8 oktober 2023

23 oktober

3 december 2023

15 december

3 mars 2024

22 mars

Datum för att byta skola inför 2024-2025

Dessa datum gäller för skolbyte inför läsåret 2024-2025

Sista ansökningsdag

Beslut senast

7 april 2024

26 april

12 maj 2024

31 maj

4 aug 2024

16 augusti

Om barnet byter adress i samband med skolbytet behöver kommunen kvittens från Skatteverket för att kunna göra en korrekt handläggning. Skicka kvittensen till kommunens kundtjänst.

Om du flyttar in i Skellefteå kommun och har barn i skolålder så ska du välja skola för ditt barn.

Är ni folkbokförda i annan kommun när ni ansöker om grundskola i Skellefteå kommun behöver ni skicka in en kvittens på flyttanmälan till Skellefteå kommuns kundtjänst. Flyttanmälan går att göra framåt i tiden och kvittensens hittar ni på mina sidor på Skatteverket.
Skellefteå kommun kommer även ta kontakt med hemkommunen vid inkommen ansökan till grundskola, gällande ersättning och placering i annan kommun.

Har inte ovanstående information inkommit kan inte ansökan handläggas.

Ansökan om skolplats i samband med inflytt till kommande läsår skickas in under vårterminen.

E-tjänst

Ansök om byte av skola (Länk till annan webbplats)

Blankett (för dig som inte har BankID)

Du kan ansöka om att byta skola via vår e-tjänst. Du som inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan använda pappersblankett och skicka eller lämna in den till kommunens kundtjänst

E-tjänst

Ansök om byte av skola (Länk till annan webbplats)

Blankett (för dig som inte har BankID)

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har gett dig eller ditt barn skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten utan istället göra din ansökan på pappersblankett.

Tänk på att skriva tydligt i blanketten att du eller barnet har skyddade personuppgifter då detta påverkar vår handläggning.

Observera att du måste fylla i dina personuppgifter för att vi ska kunna behandla ansökan. Lämna till Kundtjänst, de hanterar personuppgifterna säkert.

Att tänka på vid ansökan

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna före ansökningstidens utgång.
  2. Observera att ett skolbyte inte kan ångras. Om du ångrar dig och vill dra tillbaka ansökan måste du skicka in en ny ansökan.
  3. Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in. Placeringsbeslut skickas endast i de fall som din ansökan är beviljad och eleven har fått en ny skolplacering.

Vi handlägger ansökningarna regelbundet.

Tänk på att din ansökan måste vara komplett för att vi ska kunna handlägga den. När vi fattat beslut får du besked via e-post, eller vanlig post om du saknar e-postadress.

Om din ansökan om byte av skola inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver du skicka in en ny ansökan.

Skulle du inte vara nöjd med vårt beslut kan det överklagas inom tre veckor från det att du fått ta del av beslutet.

Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

Det finns många skolor att välja mellan i Skellefteå, både kommunala och fristående. Vi har samlat alla skolor för att göra det enklare att få en överblick kring var skolorna finns.

Grundskolor a-ö

Det finns särskilda ansökningsperioder för skolbyte under pågående läsår. Vänd dig till kommunens kundtjänst för mer information.

Den nya tvåspråkiga inriktningen på Floraskolan riktar sig främst till elever som behöver förstärkning av det engelska språket i klassrummet för att kunna tillgodogöra sig den svenska grundskoleutbildningen. Läs mer i länken nedan.

Floraskolans nya tvåspråkiga inriktning

Byta till fristående skola

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå i en fristående skola ansöker du om det direkt hos den aktuella skolan. De fristående skolorna sköter sin egen kö och antagning.

Här finns en förteckning över friskolor i Skellefteå kommun

Frågor och svar

Frågor och svar

De elever som inte har en skola i sitt närområde utifrån folkbokföringsadressen anvisas en skolskjutsskola dit kommunen planerar skolskjuts.

På vår sida om skolskjuts kan du söka på din adress och se vilken som är din skolskjutsskola.

Läs mer om skolskjuts

På vår sida om skolskjuts kan du söka på din adress och se vilken som är din skolskjutsskola.

Läs mer om skolskjuts

Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten. Vi räknar ut vem som har mest att förlora i färdväg på att gå i en alternativ skola om man inte får den skola man önskat. Relativ närhet gör det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

Om två elever har samma relativa närhet och det endast finns en plats får det barn som har ett syskon i årskurs 1-3 (Auraskolan i Skelleftehamn årskurs 1-2) på samma skola platsen. Syskonförtur gäller inte i årskurs 4-9.

Om två elever har samma relativa närhet och båda, eller ingen av dem, har syskon på önskad skola får den som har det kortaste avståndet till skolan platsen.

En elev som går på en annan skola än den kommunen anvisar kan ha rätt till skolskjuts om vissa krav är uppfyllda.

Läs mer om regler för skolskjuts

Vårdnadshavare har alltid rätt att ansöka om att byta skola. Barnet är alltid garanterad plats på en kommunal skola. Kommunen försöker så långt som möjligt att tillmötesgå vårdnadshavare och elevens önskningar.

Läs mer om att byta skola

Om vårdnadshavarna är överens får barnet en placering på någon av de skolor som vårdnadshavarna sökt till om det finns plats. Finns det begränsat antal platser så beräknas barnets relativa närhet utifrån barnets folkbokföringsadress.

Om vårdnadshavarna inte är överens om vilken skola som de ska välja så tilldelas barnet en skolplacering av kommunen i närområdet utifrån sin folkbokföringsadress.

Nej, ett barn kan endast gå på en skola. Kan inte vårdnadshavarna enas fattar barnets hemkommun beslut om barnets placering på en kommunal skola utifrån barnets folkbokföringsadress.

Nej, i Skellefteå kommuns skolor finns ingen kö.

Vill du att ditt barn ska byta skola inför nästa läsår finns en särskild ansökningsperiod, läs mer på vår sida om skolbyte.

Läs mer om att byta skola

Vårdnadshavare har alltid rätt att ansöka om att byta skola. Barnet är alltid garanterad plats på en kommunal skola. Kommunen försöker så långt som möjligt att tillmötesgå vårdnadshavare och elevens önskningar. Det finns dock inga garantier för att en elev kan få tillbaka sin gamla skolplats.

Ansök om skolbyte enligt ovan om du vill byta tillbaka till din gamla skola.

Tänk på att du tappar din plats på din tidigare skola om du beviljas skolbyte.

Ansökan om att byta skola går att göra löpande under läsåret och platserna tilldelas regelbundet.

Det går inte att ansöka om plats i förväg till nästa läsår.

Om du vill ändra ordningen på de skolor du prioriterat i din ansökan om skolval, eller byta alternativ så måste du göra en ny ansökan. Kommunen handlägger den senast inkomna ansökan som den gällande.

Du kan göra en ny ansökan via vår e-tjänst, eller på pappersblankett. Läs mer om ansökan längre upp på sidan.

Er skriftliga överklagan ska skickas till:

Skellefteå kommun
För- och grundskolenämnden
931 85 Skellefteå
E-post: forochgrundskole.namnden@skelleftea.se

I överklagandeskrivelsen ska ni ange vilket beslut ni överklagar och den ändring av beslutet som ni begär. Barnets samtliga vårdnadshavare ska skriva under överklagandet.

Skrivelsen ska ha kommit in till för- och grundskolenämnden inom tre veckor från den dag ni fick beslutet.

Ange också namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att underlätta den fortsatta kommunikationen med er.

Har er överklagan kommit in i rätt tid och kommunen anser att det fattade beslutet är korrekt skickas er överklagan tillsammans med kommunens yttrande vidare till Skolväsendets överklagandenämnd för beslut.

Har du några frågor eller funderingar kring skolbyte?

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Senast uppdaterad: