Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Förskoleklassen omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Alla vårdnadshavare för barn som ska börja förskoleklass behöver välja skola. Du kan läsa mer om skolvalsprocessen på vår sida om att välja skola.

Förskoleklassen ska medverka till att elever som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål. Genom undervisningen och de vardagliga aktiviteterna ska förskoleklassen ge eleverna möjlighet att använda både svenska och sitt modersmål. Från årskurs 1 finns det möjlighet att ansöka om modersmålsundervisning.

Läs mer om modersmålsundervisning

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska barn och unga tillhörande minoriteten judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar särskilt främjas i sin utveckling av en kulturell identitet och i sitt nationella minoritetsspråk. På det sättet ska skolan bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Eleverna ska ges många möjligheter att använda alla sina språk dagligen och uppmuntras till att använda både minoritetsspråk och svenska i skolans aktiviteter. Skolan kan med hjälp av lek, sånger och sagor på elevens minoritetsspråk medverka till elevens språkutveckling och utveckling av en kulturell identitet.

För att ha rätt till skolskjuts krävs det här gångavståndet mellan bostad och skola.

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs: 1-3: 2 km
  • Årskurs: 4-6: 3 km
  • Årskurs: 7-9: 4 km

Avstånd till hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts mellan bostad och anvisad påstigningsplats gäller följande avstånd till hållplats enkel väg:

  • Förskoleklass - årskurs 6: mer än 2 km
  • Årskurs 7 till 9: mer än 3 km

Om vårdnadshavare vill att barnet ska vara kvar i förskolan i stället för att börja förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste vårdnadshavare ansöka om så kallad uppskjuten skolplikt.

Det ska finnas särskilda skäl för att få skjuta upp skolstarten ett år, och barnets båda vårdnadshavare måste godkänna ansökan.

Ansöka om uppskjuten skolplikt (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Senast uppdaterad: