Välja skola till förskoleklass och årskurs 7

Alla erbjuds att välja skola till förskoleklass och en del till årskurs 7. Kommunen utgår från vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan du sökt så beslutar kommunen om platsfördelning utifrån regler som för- och grundskolenämnden beslutat om. Ansökningsperioden för skolvalet är normalt i januari varje år.

Skolval

Skolvalet 24/25 är avslutat. För ansökan till kommande läsår se byta skola.

Byta skola

Om en elev vill byta skola ska du som vårdnadshavare ansöka om skolbyte. Läs mer om vad som gäller när du ska byta skola.

Byta skola

English - Choosing a school for preschool class and year 7

Alla som ska börja förskoleklass erbjuds att välja skola. Förskoleklass är obligatoriskt. Vi garanterar alla barn en plats i en kommunal skola.

Elever som går i årskurs 6 på en skola som inte har högstadium erbjuds också välja skola till årskurs 7.

Elever i årskurs 3 på Kusmarksskolan kan välja skola till årskurs 4, och elever i årskurs 2 på Auraskolan kan också välja skola till årskurs 3.

Du väljer skola enklast via kommunens e-tjänst, och signerar med BankID. Observera att samtliga vårdnadshavare måste signera ansökan.

Tänk på att man inte alltid får sitt förstahandsval, ange därför gärna flera alternativ.

Välja skola (Länk till annan webbplats)

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har gett dig eller ditt barn skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten utan istället göra din ansökan på pappersblankett.

Tänk på att skriva tydligt i blanketten att du eller barnet har skyddade personuppgifter då detta påverkar vår handläggning.

Observera att du måste fylla i dina personuppgifter för att vi ska kunna behandla ansökan. Lämna till Kundtjänst, de hanterar personuppgifterna säkert.

Att tänka på vid ansökan

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavare före ansökningstidens utgång.
  2. Observera att ett signerat skolval inte kan ångras. Om du ändrar dig måste du skicka in en ny ansökan.
  3. Om kommunen ska ta hänsyn till en ny folkbokföringsadress för barnet, ska ansökan kompletteras med en kvittens från Skatteverket.
  4. Ange fler än en önskad skola då man inte är garanterad sitt förstahandsval.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett aktivt val så placerar kommunen ditt barn på en skola nära ditt barns folkbokföringsadress. Om det inte finns någon skola i närområdet placeras barnet på en skola dit det går skolskjuts.

Tänk på att det kan finnas flera skolor som ligger nära ert hem, och genom att göra ett val ökar chanserna att få just den skola du önskar.

Det finns många skolor att välja mellan i Skellefteå, både kommunala och fristående. Vi har samlat alla skolor för att göra det enklare att få en överblick kring var skolorna finns.

Grundskolor a-ö

Det är möjligt att söka både fristående och kommunal skola. Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå i en fristående skola ansöker du om det hos den aktuella skolan. De fristående skolorna sköter sin egen kö och antagning.

När kommunen får meddelande från den fristående skolan att ditt barn har antagits, tas den kommunala placeringen bort. Ett barn kan inte ha två skolplaceringar.

Här finns en förteckning över friskolor

När ansökningstiden är slut går kommunen igenom inkomna ansökningar och tittar på hur många som sökt plats på respektive skola jämfört med hur många platser som finns på varje skola.

Om fler elever sökt plats än det finns platser på den aktuella skolan, så tittar vi på vilka elever som har skolan som sin skolskjutsskola, dessa elever prioriteras då i detta skede.

Sena ansökningar handläggs när beslut om skolplacering, utifrån skolvalet, har skickats ut.

Relativ närhet

Vi tittar på det vi kallar "relativ närhet" och rangordnar eleverna efter deras relativa närhet. Det innebär att den elev som har längst avstånd mellan sin önskade skola och den som därefter ligger närmast elevens folkbokföringsadress får platsen. Det är inte fågelvägen som mäts utan skolvägen, det vill säga den kortaste vägen via godkända gång- och cykelvägar. Om gång- eller cykelväg saknas gäller närmaste vanliga väg eller gata, med eller utan trottoar.

Kolla gärna på filmen nedan som beskriver relativ närhet ytterligare.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för barn i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3 om syskonet går i högst årskurs 3. Vårdnadshavarna måste aktivt söka plats på den skola som det äldre barnet går på det läsåret ansökan gäller.

Absolut avstånd

Om två elever har samma relativa närhet och båda, eller ingen av dem, har syskon på önskad skola får den som har det kortaste avståndet till skolan platsen.

När beslutet är klart

Senast i mitten av mars får du ett beslut om vilken skola ditt barn fått plats på. Beslutet får du via e-post, eller vanlig post om du saknar e-postadress.

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om skolplacering.

Om dina förutsättningar förändrats

Om du vill ändra ditt val av skola efter skolvalet har stängt, ska du ansöka om skolbyte.

Kom ihåg att en ny folkbokföringsadress ska kompletteras med en kvittens från Skatteverket.

För- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun har beslutat om att ha sammanhållna stadier, vilket innebär att elever som till exempel går i årskurs 6 på en skola som även har högstadium (en F-9-skola) automatiskt börjar årskurs 7 på samma skola. Om en elev som går i årskurs 6 på en F-9-skola inte vill börja i årskurs 7 på samma skola så behöver man ansöka om ett skolbyte till nästa läsår.

Läs mer om skolbyte till nästa läsår

Om du som vårdnadshavare av någon anledning inte vill att ditt barn ska börja i förskoleklass måste du ansöka om uppskjuten skolplikt.

Läs mer om uppskjuten skolplikt

Är ditt barn i behov av skolskjuts är det viktigt att ansöka i god tid för att skolskjutsen ska fungera i samband med skolstarten.

Läs mer om skolskjuts

Vill du byta skola för ditt barn? Då behöver du skicka in en ansökan om skolbyte. Skolbyten beviljas i mån av plats.

Läs mer om att byta skola till nästa läsår

Om du är nyanländ, det vill säga har bott i Sverige i mindre än 4 år så, så kan du anmäla ditt barn via vår e-tjänst. En handläggare kommer då att ringa upp dig och hjälpa dig vidare.

Du kan läsa mer om e-tjänsten på sidan "Ansökan om skola för nyanlända barn och elever".

De elever som inte har en skola i sitt närområde utifrån folkbokföringsadressen anvisas en skolskjutsskola dit kommunen planerar skolskjuts.

På vår sida om skolskjuts kan du söka på din adress och se vilken som är din skolskjutsskola.

Läs mer om skolskjuts Länk till annan webbplats.

På vår sida om skolskjuts kan du söka på din adress och se vilken som är din skolskjutsskola.

Läs mer om skolskjuts

Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten. Vi räknar ut vem som har mest att förlora i färdväg på att gå i en alternativ skola om man inte får den skola man önskat. Relativ närhet gör det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

Om två elever har samma relativa närhet och det endast finns en plats får det barn som har ett syskon i årskurs 1-3 (Auraskolan i Skelleftehamn årskurs 1-2) på samma skola platsen. Syskonförtur gäller inte i årskurs 4-9.

Om två elever har samma relativa närhet och båda, eller ingen av dem, har syskon på önskad skola får den som har det kortaste avståndet till skolan platsen.

Om vårdnadshavarna är överens får barnet en placering på någon av de skolor som vårdnadshavarna sökt till om det finns plats. Finns det begränsat antal platser så beräknas barnets relativa närhet utifrån barnets folkbokföringsadress.

Om vårdnadshavarna inte är överens om vilken skola som de ska välja så tilldelas barnet en skolplacering av kommunen i närområdet utifrån sin folkbokföringsadress.

En elev som går på en annan skola än den kommunen anvisar kan ha rätt till skolskjuts om vissa krav är uppfyllda.

Läs mer om regler för skolskjuts

Nej, ett barn kan endast gå på en skola. Kan inte vårdnadshavarna enas fattar barnets hemkommun beslut om barnets placering på en kommunal skola utifrån barnets folkbokföringsadress.

Om du vill ändra ordningen på de skolor du prioriterat i din ansökan om skolval, eller byta alternativ så måste du göra en ny ansökan. Kommunen handlägger den senast inkomna ansökan som den gällande.

Du kan göra en ny ansökan via vår e-tjänst, eller på pappersblankett. Läs mer om ansökan längre upp på sidan.

Nej, i Skellefteå kommuns skolor finns ingen kö.

De elever som inte har en skola i sitt närområde utifrån folkbokföringsadressen anvisas en skolskjutsskola dit kommunen planerar skolskjuts.

På vår sida om skolskjuts kan du söka på din adress och se vilken som är din skolskjutsskola.

Läs mer om skolskjuts

Er skriftliga överklagan ska skickas till:

Skellefteå kommun
För- och grundskolenämnden
931 85 Skellefteå
E-post: forochgrundskole.namnden@skelleftea.se

I överklagandeskrivelsen ska ni ange vilket beslut ni överklagar och den ändring av beslutet som ni begär. Barnets samtliga vårdnadshavare ska skriva under överklagandet.

Skrivelsen ska ha kommit in till för- och grundskolenämnden inom tre veckor från den dag ni fick beslutet.

Ange också namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att underlätta den fortsatta kommunikationen med er.

Har er överklagan kommit in i rätt tid och kommunen anser att det fattade beslutet är korrekt skickas er överklagan tillsammans med kommunens yttrande vidare till Skolväsendets överklagandenämnd för beslut.

Har du några frågor eller funderingar kring skolvalet?

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Senast uppdaterad: