Auraskolan

Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med två fritidsavdelningar.

Skolan ligger högt belägen nära hav och skog, på gångavstånd till bibliotek, bio, teater och anläggningar för hockey, bad och fotboll.

På Auraskolan är det naturligt att vi hälsar på varandra, för det här är en skola där alla känner alla! Auraskolan har nära till natur, hav och skog och gångavstånd till bibliotek, bio, teater och anläggningar för hockey och fotboll. Den geografiska placeringen möjliggör att vi ofta och gärna kan ha en naturnära undervisning.

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Aura fritidshem

Aura fritidshem eftersträvar att erbjuda barnen en meningsfull fritid, byggd på pedagogisk omsorg. Tyngdpunkten i verksamheten ligger i det enskilda barnets personliga utveckling.

Kulans fritidshem

Vårt fritidshem Kulan ligger på nedre våningen på Auraskolan. Skolans och fritidshemmets gemensamma ledord är hjärna, hjärta och hälsa.
Utifrån det jobbar vi med hela barnet vilket genomsyrar vår verksamhet.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Ida Isberg

Biträdande rektor

Linda Kemppainen, F-2 + fritidshem

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Auravägen 7
932 32 Skelleftehamn

Trygga elever presterar bättre. Vi tänker att ett gott samarbete mellan skola och hem leder till goda resultat för eleverna. För att klargöra vilka förväntningar som finns mellan vårdnadshavare, elever och personal, har ett förväntansdokument tagits fram.

Elevhälsoarbetet börjar där eleverna finns! I det vardagliga arbetet är det viktigt att alla elever blir sedda och känner tillit till oss vuxna på skolan. På Auraskolan betonar vi vikten av fysisk aktivitet och har varje vecka rörelsepass. Forskning visar på att elever som tränar fysiskt inte bara når bättre resultat i idrott utan också når längre i teoretiska ämnen.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Elin Selin
Kurator
Mari Axelsson

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: