Bergsbyskolan

Bergsbyskolan ligger cirka 6 kilometer från centrala Skellefteå i en trivsam miljö med närhet till skogen.

Skolan har cirka 200 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Skolan består av två huvudbyggnader, den gula och den röda skolan. Fritidshemmet är integrerat i skolverksamheten. Vi har en härlig inbjudande skolgård som lockar både till lek och aktivitet.

Vår skola är en del av Ursvikens rektorsområde. Till Ursvikens rektorsområde hör Bergsbyskolan, Stackgrönnanskolan och Ursviksskolan. Tillsammans på skolorna arbetar vi mot gemensamma mål med våra elever i centrum.

På våra skolor har vi högt fokus på utveckling och lärande i alla sammanhang. Vi arbetar för att alla våra elever ska trivas och må bra och utvecklas så långt som det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

Lärare, specialpedagog, speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolfritidsledare och andra pedagoger arbetar tillsammans med våra elever under elevens hela dag. Våra elever har tillgång till skolsköterska, kurator och studie och yrkesvägledare.

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Bergsbyns fritidshem har två avdelningar i direkt anslutning till röda respektive den gula skolan som utgör Bergsbyskolan. Röda skolan är den äldsta skolan i centrala Skellefteå som fortfarande är i bruk.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jessica Bergkvist

Biträdande rektor

Maria Törnqvist
Torbjörn Jonsson
Linda Johansson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Provgränd 3 931
53 Skellefteå

Vi arbetar aktivt med det formativa förhållningssättet. Vi har startat ett arbete med att träna oss i både kooperativt lärande och att arbeta entreprenöriellt. Vårt fokus är elevernas lärande och kunskapsutveckling och vi arbetar utifrån en pedagogisk helhetssyn. Alla elever ska få ledning och stimulans hos oss. Varje elev ska ges möjligheter till utveckling och lärande i riktning mot läroplansmålen.

Genom ett systematiskt och aktivt arbete där eleven är i fokus når vi våra bästa resultat. Vi har ett strukturerat elevhälsaarbete för att fånga upp och ge stöd åt de elever som är i behov av det. Vi arbetar i större eller mindre grupper, för att på bästa sätt se till varje elevs individuella möjlighet att utmanas och utvecklas i alla sammanhang.

På Bergsbyskolan arbetar vi efter ett formativt förhållningssätt. Det innebär att vi jobbar med att göra målen tydliga för eleven, att synliggöra lärandet och återkoppla för utveckling. Det är viktigt att aktivera eleven till att bli sin egen läranderesurs och ägare av sin egen lärprocess.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Johanna Forslund

Kurator
Marie Axelsson

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: