Bolidenskolan

Bolidenskolan ligger tre mil väster om Skellefteå, mitt i samhället men med naturen inpå knuten.

Vi har tillgång till bibliotek, badhus, ishall, idrottsplan och närhet till skogen med skidspår under vintern. På skolan går cirka 400 elever, från förskoleklass upp till årskurs 9.

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fritidshemmet är i samma byggnad som skolan. Vi jobbar för att barnen ska känna sig trygga, för att stärka barnens självkänsla och medvetet vara goda förebilder och finnas som stöd i deras identitetsutveckling.

Rektor

Kajsa Rieglert Fahlgren

Biträdande rektor

Ulrika Enmark
Anna Gustavsson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Norra Parkvägen 7
936 32 Boliden

En trygg och utvecklande mötesplats där alla får plats och där alla får lyckas.

I Elevhälsan ingår rektor, skolsköterska, två kuratorer, en specialpedagog och en studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan bidrar till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, det vill säga skapa en så positiv lärandesituation som möjligt. Tillsammans med mentorer och pedagoger bidrar elevhälsan i arbetet till att skapa pedagogiska och praktiska anpassningar i lärmiljön, förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Pedagogisk inriktning

Vi vill inspirera alla elever att nå så långt som möjligt. Alla resultat, både hur eleverna utvecklas kunskapsmässigt och socialt, är mycket viktiga.

Dessa kunskaper ska de bära med sig i fortsatta studier och i det livslånga lärandet. Personalens höga engagemang och vilja till utveckling är nyckeln till en meningsfull, individanpassad och utvecklande undervisning för alla elever. Vi vill inspirera alla våra elever att nå så långt som möjligt. Alla resultat, både hur eleverna utvecklas kunskapsmässigt och socialt, är mycket viktiga. Dessa kunskaper ska de bära med sig i fortsatta studier och i det livslånga lärandet.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Robert Edvardsson
Kurator
Dajana Lindkvist
Studie och Yrkesvägledare
Pia Lundqvist

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: