Furuskolan

Furuskolan är en skola med elever i förskoleklass och upp till årskurs 6 samt fritidshem.

Det går cirka 50 elever på skolan i både åldersindelade och åldersblandade grupper. Skolan ligger i natursköna Jörn, cirka 45 min med bil till Skellefteå. Här har vi närhet till naturen, skidspår, ishockeyplan, sporthall med gym och badhus. Skolgården är stor och har flera utemiljöer med goda möjligheter till både fri lek och planerad pedagogisk verksamhet.

Möt elever och lärare från skolorna i Jörn och Boliden. Se en glimt av deras vardag. Skolor som berikas av olikheter från världens alla hörn.

Vår verksamhet är fördelade i följande grupper

 • Förskoleklass
 • Åk 1
 • Åk 2-3
 • Åk 4-6

Lov och ledigheter

Påsklov: 1-5 april

10 maj

7 juni

Skolavslutning

13 juni

Lov och ledigheter

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fritidshemmet i Jörn ligger inne i skolan, med tillgång till uppehållsrummet ”Torget”. Här får barnen möjlighet att träffa barn i olika åldrar under friare former och utveckla sin kreativitet. Samtidigt tränar man på att visa respekt och hänsyn till andra samt att ta eget ansvar.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Kajsa Rieglert Fahlgren

Biträdande rektor

Ulrika Enmark
Anna Gustavsson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Furugatan 7
930 55 Jörn

En trygg och utvecklande mötesplats där alla får plats och där alla får lyckas.

Vi menar att alla är lika mycket värda, oavsett kön, etnicitet, sexuell identitet eller funktionsvariation. Detta genomsyrar hela vårt tankesätt, inte bara i vår undervisning utan även i hur vi som vuxna agerar mot varandra. Vi ser bara möjligheter.

Vi arbetar aktivt med ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på alla enheter. I skolans elevhälsa ingår rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska samt skolfritidsledare. Skolan har även ett elevråd som regelbundet träffas för att diskutera bland annat trivsel, trygghet och studiero.

Vi arbetar utifrån grundtanken att alla har möjligheter och att alla kan lyckas. Skolans etniska mångfald utmanar oss att hitta vägar till en likvärdig utbildning för alla. Kollegialt lärande, ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ett formativt förhållningssätt är de verktyg vi främst använder oss av.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Anette Johansson

Kurator

Dajana Lindqvist

Studie- och Yrkesvägledare
Pia Lindqvist

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: