Gummarksskolan

Gummarksskolan är en F-6 skola med cirka 70 elever. Här arbetar lärare, fritidspedagoger och specialpedagog i nära samarbete.

Vi arbetar årskursblandat i åk 2-3 och åk 4-6. Skolan är idylliskt belägen med direkt närhet till skog, åkrar och ängar. I huset finns också förskolan Äventyret som både fritids och skolan samarbetar med.

Skolan har en fritidsavdelning med cirka 35 inskrivna barn. Totalt arbetar ca 9 vuxna på skolan.

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Vårt fritidshem är placerat på Gummarksskolan och ligger drygt 1,5 mil från Skellefteå, i lantlig miljö

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jeanette Nygren

Biträdande rektor

Sofia Isaksson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Gummark 51
931 95 Skellefteå

”På Gummarksskolan jobbar vi för och med varandra för Gummarksandan. Våra ledord är trygghet och trivsel och höga förväntningar utifrån individuella förutsättningar”

Vi vill att alla, såväl elever, som vuxna på skolan, ska känna det och själva gå in i verksamheten med det synsättet.

Vi arbetar i ett 1-16-årsperspektiv och har ett utvecklat samarbete med de förskolor och högstadier som eleverna kommer ifrån och som eleverna ska vidare till. Förskolan ligger i samma fastighet och barnen är trygga när de byter från förskola till skola.

Redan från årskurs 3 åker eleverna till Sörböleskolan för att ha slöjd och musik och blir tryggt introducerade i högstadiets lokaler och i att åka buss. Från årskurs 6 läser eleverna även språk och hem- och konsumentkunskap på Sörböleskolan. Vi har utarbetade övergångsplaner för att säkerställa trygghet och hänsyn till barns och elevers olikheter och behov.

Vi har kunskaper om lågaffektivt bemötande och om formativt förhållningssätt. Vi har arbetat med läs- och skrivlyftet samt mattelyftet. Med Sörböle F-6 delas förstelärare som har inriktning mot trygghet, studiero samt läsutveckling. Eleverna möter även lärare från Sörböle 7-9 i ämnena slöjd, hem- och konsumentkunskap och språk vilket ger en naturlig övergång till högstadiet.

Skolans elevhälsa arbetar främjande och förebyggande med stöd av kurator, skolsköterska, specialpedagog och rådgivning från skolpsykolog.

Skolan arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt. Vi tar stöd i forskning och beprövad erfarenhet för att våra metoder ska leda till elevers utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Skola och fritids har ett utvecklat samarbete för att se eleven hela dagen. Vi samarbetar också med Äventyrets förskola som ligger i samma byggnad och delar vissa lokaler samt skolgård med dem. Öppningar och stängningar sker delvis tillsammans.

Vi arbetar ibland årskursblandat och kan ha klasser som omfattar 2-3 årskurser. Vi ser det som en tillgång och att det är positivt att det finns elever som kommit olika långt i samma klassrum. Det ger både stöttning och utmaning.

Skolans elevhälsa träffas regelbundet. Här ingår rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Skolsköterska har hälsosamtal med alla elever enligt utarbetad rutin och vid behov kan de träffas extra. Elevhälsan ger stöd i arbetet med extra anpassningar och bidrar vid beslut om pedagogiska kartläggningar och finns med då skolan tar fram särskilt stöd.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Skolrådsprotokoll (pdf, nytt fönster)

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Camilla Johansson
Kurator
Hanna Lindberg
Språkutvecklare
Matilda Larsson

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: