Skråmträskskolan

Skråmträskskolan är en F-6 skola som är belägen mitt i byn Skråmträsk med vacker utsikt över sjön med samma namn.

På Skråmträskskolan strävar vi efter en trygg och trivsam miljö där eleverna känner att de kan påverka sitt lärande både i och utanför klassrummet.

Vår verksamhet är fördelad på F-3 och 4-6. I huset finns även fritidshem och på samma gård ligger byns förskola.

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fritidshemmet ligger i samma lokaler som skolan. På fritids strävar vi efter en trygg och trivsam miljö där eleverna känner att de har en meningsfull fritid och kan påverka utbudet av aktiviteter.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Inger Brännström Johansson

Biträdande rektor

Robert Djärv

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Skråmträsk 417
931 96 Skellefteå

Tillsammans skapar vi en verksamhet där varje barn/elev uppmuntras och utmanas till att vilja växa. Verksamheten är tillgänglig för alla och präglas av en hög tilltro till att människor kan och vill utvecklas. Vi formar lärmiljöer som omsätter ord till handling och som bygger på goda relationer.

Skråmträskskolan samverkar för att skapa en god lärmiljö för barnen. Vi arbetar aktivt med fokus på att utveckla tydliga mål och återkoppling för att utmana och uppmuntra elevernas lärande inom ramen för formativt förhållningssätt.

Vi som arbetar på Skråmträskskolan och fritidshemmet jobbar för att skolan ska vara en plats där trygga barn och elever kan utvecklas, lära och bli sitt bästa jag. I vår verksamhet får man vara olika. Vi arbetar med värdegrunden och förhållningsätt kring trygghet, trivsel och lärande. I vår verksamhet ska alla ta ansvar för och respektera varandras möjlighet till:

 • trygghet - genom att uppträda på ett bra sätt och respektera olikheter,
 • trivsel - genom att vara rädd om vår skola, våra saker och vara en bra kamrat,
 • lärande - genom att värna arbetsron och dela med sig av egna kunskaper till kamraterna.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Skolrådsprotokoll (pdf, nytt fönster)

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Sara Persson
Kurator
Ulrika Lindmark

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: