Sörböleskolan

Sörböleskolan ligger i centrala Skellefteå, på södra sidan om älven. Skolan är en F-9 enhet med fritidshem.

Skolbarn står i ring och pratar med varandra

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fjällräven och Isbjörnens fritidshem ligger integrerat i Sörböleskolan F-6.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jeanette Nygren

Biträdande rektor

Jacob Fürstenhoff
Ellinor Löfbom HolmbergKontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Kustvägen 26-28
931 62 Skellefteå

Tillsammans i lärande där alla blir sitt bästa jag!

Sörböleskolan arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt som stärker de olika kognitiva förmågorna för att eleverna ska nå skolans kunskapsmål. Det handlar om att göra målen tydliga för eleven, att synliggöra lärandet och kontinuerligt återkoppla för utveckling. Det är viktigt att aktivera eleven till att bli sin egen läranderesurs och ägare av sin egen lärprocess.

Vi arbetar för ett livslångt, hållbart och hälsosamt lärande utifrån forskning och beprövad erfarenhet och vi har ett arbetssätt där digitala verktyg är en självklar del i undervisningen. På vår skola betonar vi ett kollegialt och medskapande arbetssätt som stärker allas självbild och självkänsla och där alla får lära utifrån sina förutsättningar. Vi verkar för att alla oavsett kön, ålder, ursprung eller sexuell läggning ska känna sig trygga och välkomna.

På Sörböleområdet finns ett utvecklat samarbete mellan verksamheterna, från förskolan till högstadiet. Vi har utarbetade övergångsplaner för att säkerställa trygghet och hänsyn till barns och elevers olikheter och behov.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Skolrådsprotokoll (pdf, nytt fönster)

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Årskurs F-6

Skolsköterska
Ingela Forsell
Språkutvecklare
Matilda Larsson

 

Årskurs 7-9

Skolsköterska
Ingela Forsell och Camilla Johansson
Kurator
Helena Sundin
Studie och yrkesvägledare
Mikael Burström
Logoped
Matilda Larsson
Socionom
Fredrik Lundmark

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: