Yttre Ursviksskolan

Yttre Ursviksskolan är beläget en dryg mil från centrala Skellefteå. Skolan ligger naturskönt vid skogen.

Utemiljön möjliggör kreativitet och lek och ligger dessutom nära en ishockeyplan, lekpark, skog och elljusspår. På skolan går ca 125 elever från förskoleklass till årskurs 5.

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Yttre Ursviksskolans fritidshem ligger i samma byggnad som skolan, som är integrerad i ett lugnt villaområde. Vi har ett vackert läge med närhet till skog och natur med elljusspår, skolskog och grillplats.

På fritidshemmet är vi indelade i två grupperingar, yngre (förskoleklass – årskurs 2) och äldre (årskurs 3 – 5). Vi delar lokal med skola och förskoleklass vilket gör att vi har nära till varandra och får naturligt en helhetssyn av varje barn under hela dagen. Frukost, lunch, mellanmål äter vi i skolans matsal.

Hos oss är det gångavstånd till vatten, där kanotklubben håller till, och har cykelavstånd till badhus och bowling. Det finns bra busskommunikationer, så vi tar oss enkelt till Skellefteå centrum under lov. Där kan vi exempelvis besöka Nordanå kulturcentrum, Exploratoriet (Skellefteås Science Center) klättervägg, minigolf.

Under dagen deltar vi som personal i skolans aktiviteter. Vi leder drama, fritidstid, och deltar i samhällsorientering, matematik, svenska, data, engelska samt naturorienterande ämnen. Likaså är vi med på friluftsdagar, idrottsdagar, aktion julklappen, mullvadsschema (vikarie vid skollärares frånvaro). En av vår personal är riktad mot förskoleklass.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Ida Isberg

Biträdande rektor

David Olsson, F-6 + Fritidshem

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Wikströmsvägen 16
932 35 Ursviken

På Yttre Ursviksskolan möts alla elever av undervisning, lärmiljöer och förhållningssätt som utvecklar och utmanar varje elev.

Vi jobbar för att utveckla ett formativt förhållningssätt hos pedagoger och elever. Varje lektion ska ha tydliga lärandemål och eleverna ska få formativ återkoppling.
Vi arbetar med STL, att skriva sig till lärande, kollegialt och i klasserna.

Vi arbetar tillsammans i ett formativt arbetssätt med eleverna. För oss är det viktigt att alla elever får förutsättningar att vara sitt olika och unika jag.

I vår verksamhet utgår vi från att ”barn gör rätt om de kan”. Tillsammans med elevhälsan kartläggs behov och anpassningar görs för att alla elever ska kunna delta i verksamheten efter sina förmågor. Inget barn lämnas ensamt att hantera svåra situationer, utan vi gör planer tillsammans för att hitta en väg framåt.

Vi har ett genomgående formativt förhållningssätt både i undervisningen och kollegialt. För oss pedagoger är delakultur och kollegialt lärande en självklarhet för att vi ska utmana alla elever där de befinner sig.

Skolans elevhälsateam träffas regelbundet och där finns rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Malin Johansson
Kurator
Ida Nilsson

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: