Barn och ungas delaktighet

Barnkonventionen

Här hittar du en guide om barnets rättigheter. Syftet är att sprida kunskap och information om barnkonventionen och barn...

Barnrättskommun

Skellefteå kommun är diplomerad som barnrättskommun enligt UNICEF Sveriges modell. Arbetet genomförs med utgångspunkt i ...

Skellefteå kommun arbetar på olika sätt för att förbättra barn och ungas delaktighet och inflytande i skolan, på fritiden och i samhället i stort.

Arbetet genomförs med utgångspunkt i FN:s barnkonvention och Skellefteå kommuns strategi för att öka barns delaktighet och inflytande.

Syftet med Skellefteå kommuns strategi är bland annat att säkerställa att alla kommunens verksamheter skapar förutsättningar för barn och unga att vara delaktiga och ha inflytande i frågor som berör och påverkar dem.

Skellefteå kommun är diplomerad barnrättskommun enligt UNICEF Sveriges modell. Arbetet genomförs med utgångspunkt i barnkonventionen.

Under åren 2017 - 2019 ingick Skellefteå kommun i ett pilotprojekt med fyra andra kommuner i Sverige tillsammans med UNICEF Sverige för att ta fram ett koncept för en barnrättskommun. Därför blev vi bland de första kommunerna som diplomerades för sitt arbete.

En barnrättskommun gör ett åtagande att med utgångspunkt i barnkonventionen säkra att alla som arbetar i kommunen känner till barnets rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. En barnrättskommun vågar vara självkritisk och har alltid barnets bästa i åtanke. I en barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande alltid viktigt i beslut som berör barn.

En viktig del i Skellefteå kommuns arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande handlar om att skapa forum för dialog och demokratiska processer med kommunens unga. Syftet är både att de som arbetar i kommunen ska lära sig mer om ungas livssituation samt att skapa förutsättningar för barn och unga att vara aktiva invånare som är med och bidrar till utvecklingen av Skellefteå kommun.

En viktig del i arbetet är ungdomsfullmäktige som genomförs varje år.

Hur är det att vara ung och bo i Skellefteå kommun? Det är en av många frågor som politiker och beslutsfattare hoppas få reda på genom en stor enkät, Lupp.

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät med syfte att ta reda på hur ungdomar på en plats eller i en kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, framtiden och sin egen hälsa, trygghet och fritid. Hösten 2018 genomfördes Lupp för första gången i Skellefteå kommuns skolor.

Underlag till framtida beslut

Resultatet av undersökningen används bland annat som underlag i framtida beslutsprocesser som berör eller påverkar barn och ungdomar i Skellefteå kommun.

Mer information om Lupp finns på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågors webbplats. Länk till annan webbplats.