Barnkonventionen - en guide i barnets rättigheter

Här hittar du en guide om barnets rättigheter. Syftet är att sprida kunskap och information om barnkonventionen och barnets rättigheter för er som bor i Skellefteå kommun eller tänker flytta hit. Det ska vara enkelt för dig att både hitta och lära dig mer om vad som gäller för barn och unga under 18 år.

Skellefteå har diplomerats till barnrättskommun av UNICEF Sverige.

Från första januari 2020 är barnkonventionen lag.

Skellefteå kommun har under lång tid arbetat med barnrättsfrågor med en barnrättsgrupp/nätverk som är knuten till kommunens strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet, en strategi som antagits av kommunfullmäktige.

Detta arbete har en lång historia med ungdomsfullmäktige, elevråd, fritidsgårdar, invånardialoger, demokratilots och aktiva i olika nationella nätverk.

Under åren 2017 - 2019 har Skellefteå kommun ingått i ett pilotprojekt med fyra andra kommuner i Sverige tillsammans med UNICEF Sverige för att ta fram ett koncept för en barnrättskommun. Kommunen har diplomerats för sitt arbete.

Barnrättsgruppen arbetar på en strategisk nivå med införande av barnkonventionen i Skellefteå kommuns organisation. Det pågår ett ständigt arbete med att föra in barnkonventionen i kommunens alla förvaltningar för att säkra barnets enskilda rättigheter. Det finns i dag bland annat en grundutbildning på kommunens lärplattform som alla kommunanställda; chefer, medarbetare och politiker kan ta del av.

Barnrättsgruppens handlingsplan har fokus på:

  • Sprida kunskap om barnkonventionens rättigheter
  • Att utveckla och stärka arbetet med barn och ungas delaktighet/inflytande i frågor och beslut som rör barnet

Barnrättsgruppen har ingen kontrollfunktion eller mandat att driva enskilda fall utan varje förvaltning har sitt ansvar att säkerställa det enskilda barnets rättigheter, där barnrättsgruppen i dagsläget hjälper till med kunskap om så behövs.

I barnrättsgruppen ingår:

Jörgen Svedberg, samordnare barnrättsgruppen
Ulla-Maija Pesola, Support och lokaler
Jan Tarras-Wahlberg, Samhällsbyggnad
Anna Granlund, Samhällsbyggnad
Sara Persson, Socialkontoret
Erik Janzen Stöd och service
Lina Tjärnström, Kultur- och fritidskontoret
Berith Markstedt, Kultur-och fritidskontoret
Anita Risberg, Kultur-och fritidskontoret
Ewa Gustavsson, Kultur-och fritidskontoret
Jenny Ceder, Utbildning
Staffan Åkerlund, Utbildning

Övriga nätverk inom kommunen som arbetar med barnrätt

FRIS - Förebyggande rådet i Skellefteå
Folkhälsorådet

Vad är en barnrättskommun?

En barnrättskommun gör ett åtagande att med utgångspunkt i barnkonventionen säkra att alla som arbetar i kommunen känner till barnets rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. En barnrättskommun vågar vara självkritisk och har alltid barnets bästa i åtanke. I en barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande alltid viktigt i beslut som berör barn.

Metoden barnrättskommun har utvecklats tillsammans med andra kommuner i Sverige med UNICEF Sverige som metodstöd. Barnrättsarbetet syftar till att ge stöd att arbeta in barnkonventionen i hela organisationen, i alla förvaltningar.

Skellefteå kommun har påbörjat sitt arbete med att skapa en kommunövergripande struktur, ledning och styrning för barnrättsfrågor. I detta arbete finns en kommunövergripande vilja framåt i att utvecklas för barns rättigheter.

Diplomeringen är en symbol för att kommunen aktivt arbetar med att höja barn och ungas möjligheter att tillgodose sina rättigheter.

Att diplomera en kommun betyder inte att kommunen är färdig med sitt arbete utan att kommunen uppvisar en tydlig plan och ett påbörjat arbete för att säkra att kommunens alla barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Hej, Visste du att du har rättigheter som barn?
Här har vi samlat information om barnkonventionen. Informationen är till dig som är under 18 år och till dig som vill förmedla barnets rättigheter till ett barn under 18 år.

Vilka är mina rättigheter som barn?

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn har och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn. Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Här nedan finns länkar där du kan läsa mer om dina rättigheter.

Dina rättigheter som barn och ungdom Länk till annan webbplats.

Dessa rättigheter har jag i skolan Länk till annan webbplats.

Information om barnkonventionen till dig som är under 18 år Länk till annan webbplats.

Lättläst information om barnkonventionen Länk till annan webbplats.

Affischer om barnkonventionen på olika språk Länk till annan webbplats.

Du som barn har rätt att bli lyssnad till

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt att bli lyssnad till och vara delaktiga i frågor som berör dem.

Så här kan du göra för att vuxna ska lyssna på dig Länk till annan webbplats.

Jag vill säga något - för dig som är 5-9 år Länk till annan webbplats.

Jag vill säga något - för dig som är 9-13 år Länk till annan webbplats.

Om mina rättigheter inte uppfylls

Vad gör jag om mina rättigheter inte tillgodoses? Länk till annan webbplats.

Stöd till dig som barn

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till stöd och skydd när det behövs. Här finns länkar till flera ställen dit du och dina föräldrar kan vända sig.

BRIS Länk till annan webbplats. - Barnens rätt i samhället

Elevhälsan i skolan

Ungdomshälsan

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats.

IFO - Individ och familjeomsorgen

Friends Länk till annan webbplats.

Till dig som vuxen

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att känna till sina rättigheter. Här finns verktyg samlat för dig som vuxen i arbetet med att lära barn om barnkonventionen.

Mina rättigheter Länk till annan webbplats. - hjälper barn och unga att förstå sina rättigheter

Barnkonventionen i en låda Länk till annan webbplats. - inspirationslåda

Målarbok om barnens rättigheter Länk till annan webbplats.

Enligt barnkonventionen är ALLA BARN rättighetsbärare. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals samt skyddas från våld och övergrepp. Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms som barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år. Från 1 januari i år är barnkonventionen lag i Sverige.

Här finns samlade länkar för dig som vuxen för att lära sig mer om barnets rättigheter och vad du kan göra för att uppfylla dessa.

Stöd till dig som är vuxen
Är du orolig för ett barn kan du göra en orosanmälan

Till dig som vuxen som vill lära barn sina rättigheter

Mina rättigheter Länk till annan webbplats. - hjälper barn och unga förstå sina rättigheter

Barnkonventionen i en låda Länk till annan webbplats. - inspirationsmaterial

Målarbok om barnets rättigheter Länk till annan webbplats.

Engagera dig lokalt

Vill du engagera dig lokalt? Då finns det ett antal lokala aktörer.

Rädda barnen Länk till annan webbplats.

Majblomman Länk till annan webbplats.

Förenta Nationernas (FN) konvention om barnens rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989. Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal för de länder som anslutit sig. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen - i sin helhet Länk till annan webbplats.

Barnkonventionen - i korthet Länk till annan webbplats.

Barnkonventionen - med tilläggsprotokoll Länk till annan webbplats.

Barnkonventionen - som lag Länk till annan webbplats.

Fyra av barnkonventionens artiklar är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När vi läser alla övriga artiklar ska vi läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”.

  • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Barnets bästa ska vara i främsta rummet. Det innebär att vi vuxna ska lyssna på barn och respektera deras synpunkter. Se dina och andras barn. Låt barnen känna att de och deras tankar är värdefulla, var en klok vuxen eller kompis.

Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. För att ta reda på vad barnets bästa är behöver barnets bästa prövas.

Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen lag.

Prövning av barnens bästa - Barnombudsmannen Länk till annan webbplats.

Prövning av barnens bästa - SKR Länk till annan webbplats.

Barnkonsekvensanalys - SKR Länk till annan webbplats.

Här finns samlade verktyg för dig och dina kollegor, vänner eller familj som kan användas i arbetet med barnrätt i praktiken.

Barnets rätt till stöd och skydd

Vem skyddar mig från våld? - Barns egna berättelser - UNICEF Länk till annan webbplats.

Förverkliga barnets rättigheter i budget

Barnets rättigheter i budgetprocesser - SKR Länk till annan webbplats.

Granska efterlevnaden av barnkonventionen - Barnombudsmannen Länk till annan webbplats.

Till dig som vuxen i arbetet med att lära barn sina rättigheter
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att känna till sina rättigheter. Här finns verktyg samlat för dig som vuxen i arbetet med att lära barn om barnkonventionen.

Mina rättigheter Länk till annan webbplats. - hjälper barn och unga förstå sina rättigheter

Barnkonventionen i en låda Länk till annan webbplats. - inspirationsmaterial

Målarbok om barnets rättigheter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: