Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen. Storleken på arvodet beror på uppdragets omfattning.

Normalt står huvudmannen själv för arvode och utlägg samt ibland också sociala avgifter för god man. Om huvudmannens inkomst eller förmögenhet ligger under en viss nivå är det i stället kommunen som helt eller delvis betalar arvodet till den gode mannen.

Arvodet beror på uppdragets omfattning men ligger ofta mellan 4700 och 12000 kr per år, före skatt. Man har även rätt till ersättning för utlägg och nödvändiga resor.

Arvoden beräknas utifrån procent på basbeloppet
1 % av basbeloppet år 2021 = 476 kr, gäller åtgärder utförda under år 2021
1 % av basbeloppet år 2022 = 483 kr, gäller åtgärder utförda under år 2022

Blankett att fylla i.

Vilken blankett du ska fylla i beror på vilket uppdrag du har. Fråga din handläggare vilken blankett du ska använda.

Ersättning för vissa omkostnader för god man och förvaltare

Ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och rätt till ersättning för utlägg som behövt göras för att fullgöra uppdraget. Ställföreträdaren ska kunna visa upp underlag för begärd ersättning. Kvitton ska skickas in för porto, parkeringsavgift och liknande faktiska utlägg. Utlägg utan underlag medges med upp till 250 kr, per helår, dock blir denna kostnadsersättning skattepliktig.

Detta gäller för:

Kostnad för fast abonnemang anses inte ha uppkommit speciellt för att utföra uppdrag som ställföreträdare. Dessa utlägg har du normalt även utan uppdrag som ställföreträdare. Det är praktiskt med internetåtkomst till huvudmannens konto men det är inte nödvändigt för att utföra uppdrag.

Skälig ersättning medges dock för beräknade eller faktiska trafikavgifter både för mobilsamtal och för samtal från fast telefoni. För att ersättning som motsvarar faktiska utlägg ska kunna medges krävs, enligt Skatteverkets regler, att du kan redovisa detaljerad samtalslista med uppgift om telefonnummer, tidsåtgång, vad som avhandlats och vem du talat med samt samtalens andel av total samtalskostnad för året.

Det krävs varken hjälpmedel eller deltagande i kurser för att ett uppdrag ska kunna utföras. Du förutsätts vara en vanlig medmänniska utan specialistkunskaper och det finns inte heller några bestämda krav på hur räkenskaperna ska föras.

Det ingår inte i uppdraget att skaffa eller använda dator eller annan utrustning som normalt finns i ett hem, exempelvis hålslagare, pennor, häftapparat eller liknande. Du kan få ersättning för faktiska utlägg för förbrukningsmaterial i rimlig omfattning, som kostnad för färgband, skrivarpatroner, papper eller annat. Eftersom en viss kontorsutrustning även används privat kan du bara få ersättning för den del som kan kopplas till ditt eller dina uppdrag som ställföreträdare.

Det ingår i ett uppdrag att bevara räkenskaper och övriga handlingar under minst tre år sedan ny rättsinnehavare tagit emot de årsräkningar som du gjort. Det finns dock inga formella krav på hur ställföreträdare ska förvara handlingarna. Ersättning medges inte för arkiveringsutrymme eller intrång i bostaden.

Utlägg för biljetter eller bilresor som uppdraget kräver ersätts mot kvitto eller angiven körsträcka. Alla gode män eller förvaltare som begär ersättning för resor i uppdraget med egen bil ska lämna in körjournal eller liknande anteckningar tillsammans med årsräkningen. Av noteringarna ska datum, antal kilometer, resväg och ärende framgå.

Du får inte ersättning för egna utlägg för mat eller kaffe vid möten eller besök hos huvudmannen. Inte heller får du låta huvudmannen betala för din egen mat eller fika eller i övriga sammanhang ta emot gåvor när släktskap saknas.
(Observera det generella gåvoförbudet när huvudmannen saknar egen beslutsförmåga.)

Arvodesregler

Arvodesreglerna har fastställts av gemensam överförmyndarnämnd för 2021 och för 2022

Överförmyndarnämnden beslutar om arvode till ställföreträdare enligt bestämmelser i föräldrabalken 12 kap. 16 §. Arvode och kostnadsersättning ska vara skäligt mot bakgrund av vad som har varit rimligen påkallat för att fullgöra uppdraget.

Nämnden avgör om arvode och ersättning ska betalas av den enskilde eller av kommunen. Om det inte finns särskilda skäl ska den enskilde själv betala arvode, kostnadsersättningar och eventuella sociala avgifter med den del av inkomsten som överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet (nedan basbeloppet) för det år uppdraget utförs eller med den del av tillgångarna som överstiger två gånger basbeloppet vid årets slut.

Om huvudmannens inkomst överstiger 2,65 gånger basbeloppet medan tillgångarna är högst ett halvt basbelopp (23 800 kr) ska kommunen betala all ersättning till god man inklusive resor.

Om tillgångar finns utöver ett halvt basbelopp ska överskjutande del användas till arvode och kostnadsersättning om inte särskilda skäl finns.

I vissa fall kan nämnden besluta att huvudmannen ska betala arvode även om inkomst eller förmögenhet understiger angivna gränser. Detta får ske om det annars skulle uppkomma en kapitalbildning som inte kommer den enskilde till godo och om inga nära anhöriga finns.

Överförmyndarnämnden kan godta att kommunen betalar arvodet trots att huvudmannen har tillräcklig inkomst eller förmögenhet, t.ex. om tillgångar är bundna i fastighet eller lägenhet som huvudmannen själv bebor eller som inte kan säljas till rimliga villkor.

Ersättning för vård av någons rätt i oskiftat dödsbo ska betalas ur dödsboets medel om inte särskilda skäl föranleder annat.

Ordinarie förmyndare har bara rätt till ersättning om det finns särskilda skäl. I dessa fall betalas arvodet alltid från den omyndiges eller dödsboets tillgångar.

Lagstiftaren har i förarbeten uttalat att uppdrag som god man eller förvaltare till viss del är ideella. Därmed kan ställföreträdare inte förvänta sig att få ersättning för all tid som läggs ner i ett uppdrag.

Arvode för god man och förvaltare

Grundarvode anges i procent av basbelopp/år

Kategori 1 (grundarvode för insatser utförda under 2021 - 2,5%. För insatser utförda under 2022 – 3,5%)
Huvudmannens pension sköts av denne själv.
God man ansöker om pension, bostadstillägg m.m., deltar vid vårdplanering.

Kategori 2 (grundarvode 2021 – 2,5–7,5%, 2022 – 3,5-8,5%)
Utöver uppgifter i kategori 1 tar god man alla nödvändiga myndighetskontakter.

Kategori 3 (grundarvode 2021 7,5 % - , 2022 8,5% - )
Utöver uppgifter i kategori 1 och 2 ansvarar god man för t.ex. skötsel av huvudmannens fastighet/er med därtill hörande förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra, betalningar av utgifter, förhandlingar m.m.), övervakning av affärsrörelse, upprättande av en omfattande deklaration och komplicerad årsredovisning till överförmyndarnämnden.

Kategori 1 (grundarvode för insatser utförda under 2021 - 7,5%. För insatser utförda under 2022 – 8,5%)
Huvudmannens pension sköts av denne själv eller annan (alla betalningar och löpande utgifter). God man eller förvaltare (nedan god man) gör viss kontroll av den ekonomiska förvaltningen, har hand om något bankkonto.

Kategori 2 (grundarvode 2021 – 7,5–22,5%, 2022 – 8,5-23,5%)
Utöver uppgifter i kategori 1 har god man hand om huvudmannens hela ekonomiska förvaltning, förvaltar några bankkonton, lämnar över hushållspengar.

Kategori 3 (grundarvode 2021 – 22,5% - , 2022 – 23,5% - )
Utöver uppgifter i kategori 1 och 2 ansvarar god man för t.ex. skötsel av huvudmannens fastighet/er med därtill hörande förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra, betalningar av utgifter, förhandlingar m.m.), övervakning av affärsrörelse, upprättande av en omfattande deklaration och komplicerad årsredovisning till överförmyndarnämnden.

Grundarvode anges i procent av basbelopp/år

Kategori 1 (grundarvode för insatser utförda under 2021 - 10%. För insatser utförda under 2022 – 13%)
Ett par besök under i månaden alternativt kontakt per telefon med huvudman och/eller institution eller anhöriga, ajourhållning om personlig situation.

Kategori 2 (grundarvode 2021 – 10-30% - , 2022 – 13-30%)
Därutöver besöker/kontaktar god man huvudmannen flera gånger per månad, bevakar att omvårdnad fungerar, har varje månad ett flertal kontakter med personal, anhöriga eller andra stödpersoner.

Kategori 3 (grundarvode 2021 – 30% - , 2022 – 30 - )
Stora insatser och stort personligt engagemang av ställföreträdaren för att kvalitativt samordna och säkra upp de resurser som krävs för att huvudmannens behov av omsorg ska kunna tillgodoses. Detta sker t.ex. genom flera besök i veckan hos huvudmannen eller andra kontakter, många och omfattande kontakter med boendet, anhöriga och myndigheter.

Avdrag

Uppdrag

Avdrag

God man sköter enbart något sparkonto

- 5% / -5%

Huvudman/personal sköter huvuddelen av månadsutgifterna

- 2% / -3%

Ett fåtal besök under året

- 5% / -5%

Undermåliga redovisningshandlingar

- 2,5% /-3,5%

TilläggBehövliga besök/telefonsamtal varje vecka

2% / 2%

Omfattande kontakter med boende, personal eller anhöriga

5-10% / 5-10%

Omplacerar tillgångar

1-2% / 1-2%

Omfattande kontakter med fordringsägare

1-5% / 1-5%

Följer med till läkare flera gånger

2% / 2%När extraordinära uppgifter utförs, t.ex. flyttning, fastighets- eller lägenhetsförsäljning, boutredning, arvskifte, ges ersättning för den tid som bedöms skälig med 0,4 % av basbeloppet per timme, dvs. 190 kr under år 2021 och 193 kr under år 2022.

  1. Schablonersättning kommer att utgå med 250 kr avseende omkostnader för telefonkostnader, porto och kortare resor. Ställföreträdaren ska ändå föra anteckningar och spara kvitton för sina utlägg.
  2. För det fall att ställföreträdaren haft högre kostnader för telefonkostnader, porto och kortare resor än den ersättning som utgår enligt schablon begärs kostnadsersättning enligt specifikation med anteckningar och specificerat i sin arvodesräkning vilka omkostnader som förekommit.
  3. Den som begär ersättning för resor med egen bil ska bifoga noteringar med uppgift om dag, till och från, körsträcka samt ärende. En sådan körjournal finns på kommunens hemsida. Ersättning betalas bara ut om journalen bifogas årsredovisningen.
  4. God man kan ta ut ersättning motsvarande skattefri bilersättning eller biljett för allmänna transportmedel det år kostnaden uppstår mot skriftlig räkning med uppgift om körsträcka och ärende. Räkning eller kvitton ska sedan redovisas bland övriga utgifter i årsräkningen.

Om uppdrag enbart avser att bevaka rätt ska god man redovisa nedlagd tid och få ut ersättning för den tid som bedöms skälig med 0,4 % av basbeloppet per timme. När särskild sakkunskap krävs kan ersättning ges med 1 % av basbeloppet. Om juridisk kompetens krävs i ett ärende kan rättshjälpstaxan godtas.

Arvoden betalas ut efter det år uppdraget utfördes. Vid sluträkning på grund av huvudmannens dödsfall ska normalt dödsboet betala slutarvodet. Detta kan ske när redovisningen är granskad och arvode har fastställts. Saknar dödsboet medel betalar kommunen ersättningen när dödsboanmälan eller bouppteckning lämnas in.

Förutsatt att årsredovisningen är inlämnad senast den sista februari ska arvode beslutas senast i juni månad, med utbetalning senast i juli månad. Den som lämnar in för sent, utan att ha beviljats anstånd före den 1 mars, får beslut om arvode först när årsräkningen är granskad.

Arvode ska dock fastställas för utbetalning senast i december månad året efter det år redovisningen avser om ställföreträdaren har lämnat in de uppgifter som behövs.

För att anmäla det konto du vill ha arvodet utbetalat på, i det fall Skellefteå kommun ska betala arvodet, använder du dig av länken nedan.
https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome
Du kan även ordna det på Nordeas bankkontor. Om man gör det fysiskt över disk eller loggar in utan att använda länken så måste man ange Arbetsgivare: Skellefteå kommun 629824. Även siffrorna efterfrågas.
Det tar ca två veckor innan uppgifterna finns hos Nordea, det är en handläggning där bankerna ska säkerställa och bekräfta uppgifter mellan varandra.

Kontakta överförmyndarenheten
vid din kommun

overformyndarnamnden@skelleftea.se 0910-73 50 00
overformyndare@arvidsjaur.se 0960-155 00

Du som bor i Norsjö, Malå eller Arjeplogs kommun kontaktar Skellefteå kommuns överförmyndarenhet.

Senast uppdaterad: