Om det gäller ett barn eller en ungdom

Det finns flera olika sorters hjälp att få om alkohol, droger eller spelande har blivit ett bekymmer för en ung person.

Tecken som kan betyda att ett barn eller en ungdom inte mår bra

 • Visar mindre intresse för skolan, får sämre betyg eller har ogiltig frånvaro.
 • Har humörsvängningar, är ofta irriterad och visar en negativ attityd.
 • Är ofta trött, nedstämd eller likgiltig och har svårt med rutiner kring sömn och mat
 • Drar sig undan, har hemligheter, bryter mot regler, tar eller säljer saker.
 • Slutat med fritidsaktiviteter eller idrott utan konkret anledning, byter umgängeskrets och får plötsligt nya och okända kompisar.

Elevhälsan

Inom grundskolan och gymnasieskolan finns Elevhälsan Länk till annan webbplats.där du som förälder kan få råd och stöd kring hur du kan hjälpa ditt barn. På ditt barns skola finns bland annat kurator och skolsköterska för en första kontakt, som vid behov kan hjälpa dig vidare.

Ungdomshälsan

Ungdomshälsan Länk till annan webbplats. i Skellefteå tar emot ungdomar från 13 till 22 år. På ungdomshälsan kan ungdomen få hjälp med till exempel stöd om den mår dåligt. Alla som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt och besöken är gratis. Du som förälder eller anhörig kan tipsa din ungdom att söka stöd hos Ungdomshälsan.

Föräldrasupporten

Du som förälder kan vända dig till Föräldrasupporten om du önskar prata med en socionom som kan ge råd, vägledning och konkreta verktyg i hur du kan bemöta och stötta ditt barn.

Fältverksamheten

Fältverksamheten Länk till annan webbplats.i Skellefteå jobbar, tillsammans med andra aktörer, för att ge kommunens unga en bra tonårstid. Fältarna är socialkontorets förebyggande och uppsökande enhet som vänder sig till Skellefteå kommuns ungdomar i åldern 13–20 år.

Som förälder eller anhörig kan du rådgöra med Fältverksamheten om du känner oro för din ungdom kring droger, alkohol eller ungdomsmiljöer.

FRIS - Förebyggande rådet i Skellefteå

FRIS Länk till annan webbplats.arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö. En grundläggande tanke i arbetet är att tidigt upptäcka missförhållanden och sätta in insatser i ett tidigt skede. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 7–25 år.

Viktigt att prata med din ungdom

Som förälder är det viktigt att prata med ditt barn om alkohol och narkotika. Ta upp frågan tidigt och berätta var du står som förälder. Var tydlig med att du inte vill att ditt barn ska dricka alkohol eller använda narkotika. Forskning visar att förälders förväntningar och förhållningssätt har betydelse och kan vara en viktig skyddsfaktor. Ta kontakt med andras föräldrar, prata ihop er och rör er ute i ungdomsmiljöer på kvällar och helger. Tveka inte att ta kontakt med professionella vid oro.

IQ-tonårsparlören Länk till annan webbplats.hittar du fakta och tips som gör det lite lättare att prata om alkohol med din tonåring.

Varningssignaler/tecken på att en ungdom använder alkohol

 • Smusslar, hemlighåller, tar alkohol hemifrån.
 • Börjar dröja sig hemifrån och vill fara på ungdomsfester där alkohol och narkotika kan förekomma.

Varningssignaler/tecken på att en ungdom använder droger

 • Har pengar, nya kläder eller saker som den inte har fått från dig. Swishar ofta pengar till olika personer.
 • Ringer ovanligt många samtal på telefon eller dator.
 • Nya och okända kompisar som är svåra att få kontakt med, som är äldre eller som själva använder droger.
 • Förespråkar legalisering av narkotika,
 • Får kuvert med posten eller slänger vadderade kuvert. Mycket av dagens narkotika skickas med post.
 • Du har hittat rullpapper för tobak (tex rizla, ocb), folie, zippåsar, rökanordning (bong) och avkapade sugrör hemma.

Klara öppenvård

Via Klara öppenvård kan du och din ungdom få anpassat stöd och behandling för riskbruk, missbruk och beroende. Verksamheten riktar sig till ungdomar/unga vuxna mellan 13 till 25 år och deras familjer. Antal träffar per vecka anpassas utifrån behovet och drogkontroller kan ingå som en del av insatsen. Behandlingsinsatsen innebär också ett visst familjestöd. Kontakten är frivillig och kostnadsfri.

En insats kan bestå av:

 • Motiverande samtal.
 • Kartläggning av livssituation och vanor.
 • Stöd före, under och efter institutionsbehandling för en fortsatt drogfri tillvaro.
 • Haschavvänjningsprogram (HAP), 20 träffar under sex veckor. Finns även ett kortare program för begynnande cannabisberoende där både ungdom och föräldrar deltar.
 • Återfallsprevention, för att stödja fortsatt alkohol- och drogfrihet.
 • Drogtester kan ingå som en del i behandlingen på Klara.

Så här ansöker du till Klara:

Ungdom under 20 år (du behöver en remiss från socialsekreterare):

Ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen (Länk till annan webbplats)

Unga vuxna mellan 20-25 år (du behöver ingen remiss):

Kontakta oss direkt via kundtjänst.

Senast uppdaterad: