Organisation

Vi är övertygade om att hållbarhet är något vi skapar tillsammans. Samarbete är helt centralt för att vi ska lyckas. Därför har vi utgått från det i vår organisation och skapat gränsöverskridande grupper som utbyter erfarenheter, jobbar tillsammans och hjälps åt i arbetet. Grupperna finns på olika nivåer i organisationen, både på chefsnivå och medarbetarnivå.

Så samarbetar vi internt

Sustainable Skellefteå är en plattform som drivs inom Skellefteås kommunkoncern där lokala aktörer och externa partners bjuds in till samverkan. Genom att utgå ifrån våra lokala styrkor kan vi tillsammans utveckla morgondagens hållbara lösningar och affärer. Deltagare i Sustainable Skellefteå erbjuds både samverkan inom programmets ramar och möjlighet att delta i gemensamma innovationssatsningar.

Inom Sustainable Skellefteå ligger fokus på hållbart byggande, hållbar mobilitet och hållbar industri.

Gemensamt för projekt i Sustainable Skellefteå är att de.

  • Har en tydlig påverkan på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
  • Stärker samspel mellan olika system och sektorer
  • Möjliggör långsiktig utveckling mot ett hållbart samhälle
  • Nyttjar resurser effektivt

Följande ingår i Sustainable Skellefteås styrgrupp: SKEBO, Skellefteå Kraft, Skellefteå Science City, Skellefteå Airport, Skellefteå buss, Skellefteå kommun och Visit Skellefteå.

Inom Skellefteå kommun finns det idag två initierade så kallade hållbarhetsgrupper, en på förvaltningen Samhällsbyggnad och en på förvaltningen Support och lokaler.

Syftet med dessa grupper är att delge varandra vad man gör just nu, hitta kompletterande kompetens och arbeta över avdelningsgränser.

Vi har en hållbarhetsstrateg som har i uppdrag att driva och samordna hållbarhetsperspektivet (frågorna) i kommunen på ett förvaltningsöverskridande och organisationsöverskridande sätt.

Folkhälsorådet har funnits sedan 1999 och är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågor mellan kommun och region. Representanter i folkhälsorådet är politiker och tjänstepersoner från kommunstyrelsen och flera olika nämnder. Ett av rådets uppdrag är att årligen prioritera målområden och följa upp arbetet med det folkhälsopolitiska programmet.

Läs mer här. Öppnas i nytt fönster.

Barnrättsgruppen arbetar på en strategisk nivå med att barnkonventionen ska bli en del av Skellefteå kommuns organisation och ingå i kommunens alla förvaltningar, för att säkra alla barns enskilda rättigheter. Det finns i dag bland annat en grundutbildning på kommunens lärplattform som alla kommunanställda; chefer, medarbetare och politiker kan ta del av.

Barnrättsgruppens handlingsplan har fokus på att:

  • Sprida kunskap om barnkonventionens rättigheter
  • Utveckla och stärka arbetet med barn och ungas delaktighet/inflytande i frågor och beslut som rör barnet

Läs mer här. Öppnas i nytt fönster.

Så samarbetar vi externt

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som med satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar med Skellefteå, 22 andra städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen och nå Parisavtalets mål.

Skellefteå undertecknade i december 2021 sitt första Klimatkontrakt. För arbetet och åtagandet inom programmet samarbetar Skellefteå kommun med Skellefteå Kraft, Boliden Rönnskär, RISE och Coompanion.

Städerna som ingår åtar sig att bland annat att arbeta för att minska klimatutsläppen, öka innovationsförmågan samt att involvera invånarna i klimatomställningsarbetet. Specifikt för Skellefteå ligger styrkeområdena inom hållbar energi och hållbart byggande, informations- och kommunikationsteknik och cirkulär industri.

Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatkommunerna strävar efter att vara en plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning för att stödja kommunernas arbete med att nå nationella och internationella klimatmål.

Ordförande i Klimatkommunerna är Skellefteå kommuns kommunalråd Evelina Fahlesson.

Genom sitt engagemang i Klimatkommunerna får Skellefteå även möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av nationella och regionala klimatpolitiska agendor.

Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FRIS arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö. En grundläggande tanke i arbetet är att tidigt upptäcka missförhållanden och sätta in insatser i ett tidigt skede. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 7–25 år.

FRIS är ett samverkansråd som består av politiker och tjänstepersoner från skola, kultur och fritid, sociala, polisen och Regionen. FRIS består av tre delar, social prevention, situationell prevention och demokrati och inflytande för unga.

Läs mer här. Öppnas i nytt fönster.

Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) är ett informations- och samarbetsråd där representanter från kommunens nämnder och den lokala funktionsnedsättningsrörelsen möts. Rådets arbete utgår från målsättningarna i den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla.

Rådet för förebyggande av funktionshinder arbetar för ett samhälle där alla får ett gott bemötande och kan delta på likvärdiga villkor. RÅFF: s arbete utgår från den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla.

I rådets referensgrupp finns alla funktionsnedsättningsföreningar representerade. Där väcks många av de viktiga frågor som rådet arbetar med. Rådet för förebyggande av funktionshinder har också en tillgänglighetsgrupp som träffas en gång i månaden och arbetar för ökad fysisk, psykisk, social, informativ och kommunikativ tillgänglighet

Läs mer här. Öppnas i nytt fönster.

Kommunala pensionärsrådet är ett viktig rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunala pensionärsrådet bevakar och företräder seniorers intressen i frågor som hanteras i samtliga kommunens nämnder, i styrelser och förvaltningar. Rådet bidrar med äldreperspektiv i verksamhetsplanering, överläggningar, samråd och remisser. KPR deltar också i utredningar och projekt som rör äldres livskvalitet.

Representanterna kommer från lokala pensionärsföreningar, kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt bygg- och miljönämnden.

En viktig del i Skellefteå kommuns arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande handlar om att skapa forum för dialog och demokratiska processer med kommunens unga. Syftet är både att de som arbetar i kommunen ska lära sig mer om ungas livssituation samt att skapa förutsättningar för barn och unga att vara aktiva invånare som är med och bidrar till utvecklingen av Skellefteå kommun.

En viktig del i arbetet är ungdomsfullmäktige som genomförs varje år.

Trygghetsforum är ett samarbete mellan polisen, kommunen och privata aktörer. Organisationen driver ett aktivt brottsförebyggande arbete i kommunen och kan sägas vara Skellefteås lokala BRÅ (Brottsförebyggande råd).

Trygghetsforums brottsförebyggande åtgärder riktas mot specifika risksituationer och konkreta verkligheter som människor lever i, de situationer som inbjuder till brott.

Läs mer här. Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: