Social hållbarhet

I Skellefteå arbetar vi för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för alla. För att uppnå det krävs samarbete och samverkan mellan många aktörer, till exempel mellan förskolan och hemmet, äldreomsorgen och föreningslivet, gymnasieskolan och näringslivet. Vi behöver bevara och utveckla samarbeten på nationell, regional och lokal nivå.

Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa under det tidiga livet till det sena livet. . Det är ett samhälle med hög acceptans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra samt är delaktiga i samhällets utveckling.

Hälsa

I Skellefteå arbetar vi med ett Folkhälsoråd. Folkhälsorådets uppdrag är att följa upp insatser och indikatorer som beskrivs i det folkhälsopolitiska programmet.

Folkhälsorådet fokuserar särskilt på:

 • Faktorer som skapar ett inkluderande samhälle och som motverkar segregation.
 • Faktorer som skapar psykisk hälsa och som motverkar psykisk ohälsa.

Det Folkhälsopolitiska programmet har för avsikt att ta rygg på Agenda 2030 med 17 målområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där den bärande kraften är att ”ingen ska lämnas utanför”.

Med mål som minskad ojämlikhet och ökad jämställdhet är Agenda 2030 nära förbundet med det systematiska folkhälsoarbetet. God utbildning åt alla, hälsa och välbefinnande skapar förutsättningar för flera av agendans mål. Mål som ger en trygg stad, trygga landsbygder och som minskar fattigdom ger tydliga avtryck på folkhälsan och den ekologiska hållbarheten. Åtgärderna inom folkhälsoprogrammet återspeglas i styrande dokument som finns i Skellefteå kommuns organisation som exempelvis utvecklingsstrategin och översiktsplaneringen.

Läs mer här: Folkhälsopolitiska programmet - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Hälsa och välmående i siffror

I databasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du kolla hur Skellefteå och andra kommuner står sig i förhållande till de globala målen i Agenda 30. Här har vi lyft fram några siffror från 2022.

4,6 % av kommunens invånare i åldern 0-19 år lever i ekonomiskt utsatta hushåll.

87,2 % av 16-84-åringarna har ett gott psykiskt välbefinnande.

87,1 % av alla elever i årskurs 9 klarar behörighet till yrkesprogram.

Tillit och trygghet

FRIS, Förebyggande rådet i Skellefteå, arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö. En grundläggande tanke i arbetet är att tidigt upptäcka missförhållanden och sätta in insatser i ett tidigt skede. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 7–25 år.

FRIS är ett samverkansråd och består av politiker och tjänstepersoner från skola, kultur och fritid, sociala, polisen och Region Västerbotten. FRIS består av tre delar, social prevention, situationell prevention och demokrati och inflytande för unga.

Läs mer här: FRIS - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Delaktighet och inflytande

Skellefteå kommun arbetar på olika sätt för att förbättra barn och ungas delaktighet och inflytande i skolan, på fritiden och i samhället i stort. Arbetet genomförs med utgångspunkt i FN:s barnkonvention och Skellefteå kommuns strategi för att öka barns delaktighet och inflytande. Syftet med Skellefteå kommuns strategi är bland annat att säkerställa att alla kommunens verksamheter skapar förutsättningar för barn och unga att vara delaktiga och ha inflytande i frågor som berör och påverkar dem.

Skellefteå kommun är diplomerad barnrättskommun enligt UNICEF Sveriges modell. En barnrättskommun gör ett åtagande att med utgångspunkt i barnkonventionen säkra att alla som arbetar i kommunen känner till barnets rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. En barnrättskommun vågar vara självkritisk och har alltid barnets bästa i åtanke. I en barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande alltid viktigt i beslut som berör barn.

Läs mer här: Länk till annan webbplats.Barn och ungas delaktighet - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Meningsfullhet

Oavsett årstid har Skellefteå mycket att erbjuda. Alltifrån föreningsliv och natur i form av skogar och fiskevatten till kulturupplevelser av olika slag. Det finns många möjligheter till en aktiv fritid för barn och unga men även för dig som är äldre. I Skellefteå finns det något som passar alla.

Läs mer här: Uppleva och göra - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Kompetens

SUA

Skellefteå Universities Alliance, SUA, är en ny modell som samlar ett antal lärosäten i en allians med syfte att bedriva högre utbildning och forskning på campus Skellefteå. En allians med fem lärosäten har nu bildats som första steg, och fler nationella och internationella lärosäten kommer successivt att ansluta sig.

Läs mer här: Nu tas första steget mot en ny akademisk modell - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

VUX

Vuxenutbildningen i Skellefteå är till för den som vill studera som vuxen, oavsett om det gäller en bra grund att stå på, att vidareutbilda sig eller byta inriktning i livet. Det är en mötesplats där människor växer och utvecklas. Studierna kan anpassas efter invididens behov och förutsättningar och du väljer själv studieform.

Läs mer här: Vuxenutbildning och högre utbildning - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Jämlikhet

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Skellefteå ska vara en plats för alla. En plats där var och en kan känna sig välkommen och värdefull. En plats där vem som helst kan trivas, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller -uttryck.

Läs mer här: Mänskliga rättigheter - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Funktionsrättsfrågor

Ett Skellefteå för alla är kommunens funktionshinderspolitiska strategi. Strategins övergripande mål är att skapa ökad delaktighet i samhället för alla människor med funktions­nedsättning. Strategin handlar om åtgärder som Skellefteå kommun själv kan fatta beslut om. Det finns därtill en rad viktiga frågor för personer med funktionsnedsättning som beslutas av staten, regionen eller av privata personer eller företag.

Läs mer här: Ett Skellefteå för alla - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Relaterade nyheter

 • Världspremiär för pålar av återvunnet stål när Port of Skellefteås hamnområde utvecklas

  Under tisdagen bjöd Skellefteå kommun tillsammans med Peab och SSAB in till en pressvisning av pålningen för en ny kaj vid Port of Skellefteås nya hamnområde. Materialet som används för pålarna är SSAB Zero ®™, det vill säga stål som är baserat på återvunnet stålskrot producerat med fossilfri el och biogas. Kajen blir det första grund- och anläggningsarbetet i världen där fossilfritt stål används.
 • Familjens resa för en hållbar livsstil – alla bidrar på sitt sätt

  På Hjortronstigen i Skellefteå bor Angelica Holmqvist tillsammans med sin sambo Lee och deras två döttrar My och Ellie. Tegelhuset uppe på kullen blev en perfekt kompromiss mellan stadsliv och att vara omgiven av lite skog – det passar också bra med deras engagemang för hållbarhet och en grön livsstil. – Att leva hållbart behöver inte vara så komplicerat. Det lilla i vardagen kan göra stor skillnad, säger Angelica.
 • Miljö- och klimatprogram ger en tydlig vägledning

  Skellefteå kommun har lyckats reducera utsläppen i flera olika bygg- och anläggningsprojekt, genom att pröva nya frågeställningar i samband med upphandlingar. Men det är inte bara i byggprojekten som Skellefteå kommuns miljö- och klimatambitioner syns. För att de frågorna ska genomsyra alla verksamheter och det ska finnas en tydlig vägledning finns nu ett miljö- och klimatprogram på plats.
Senast uppdaterad: