Vårt framtida Bureå

Inom de närmsta tjugo åren förväntas befolkningen i Skellefteå kommun växa snabbt. Fler och fler platser runt om i kommunen upplever en ökad inflyttning och intresse för byggande redan nu, inte minst Bureå med omnejd. Den fördjupade översiktsplanen för Bureå ska ge möjlighet för 4000 nya invånare till år 2030.

Flygfoto över Bureå

Den största anledningen är Norrbotniabanans kommande stationsläge och de positiva utvecklingsmöjligheter som den bedöms föra med sig.

Som underlag inför planarbetet har en programhandling tagits fram. Det är det första steget i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. Den innehåller vision, mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Syftet med programmet är att:

  • Redovisa den politiska viljan och ange mål som ska uppnås genom planeringen.
  • Göra en första avvägning mellan olika intressen.
  • Ge möjlighet att i ett tidigt skede få in kunskap och synpunkter från berörda och allmänhet innan kommunens ställningstagande är låsta.
  • Ange förutsättningar för kommande planering.

Dialog med Bureåborna i ett tidigt skede

Vid årsskiftet 2022/2023 hade kommunen en digital enkät om Bureå, tillgänglig för invånarna att besvara. Enkätens syfte var att ge invånarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och önskemål inför den fortsatta planeringen.
Några av frågorna som gick att besvara var:

  • Vilka ytor vistas du främst i på fritiden under sommarhalvåret?
  • Vilka ytor vistas du främst i på fritiden under vinterhalvåret?
  • Finns det platser som du tycker borde utvecklas?

Kommunen arbetar fortfarande med sammanställningen av enkäten, som kommer att redovisas längre fram i processen. Bureåbornas synpunkter kommer att vara ett av underlagen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Bureå.

Europeiska unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Finansierat av North Sweden Green Deal och EU:s Regionala Fond

Senast uppdaterad: