Planer för trafik

Skellefteå är en till ytan stor kommun, vilket ställer höga krav på planeringen av resor och transporter. Skellefteå kommun har ett Trafikprogram som visar vägen mot ett hållbart transportsystem, både för människor som lever här idag och för framtidens generationer.

Trafikprogrammet beskriver inriktningen för trafikplaneringen och är ett steg i riktningen mot att utveckla ett mer hållbart transportsystem. Målet är att korta resor ska ske till fots, på cykel eller med kollektivtrafik. Dessutom ska effektiva godstransporter med minskad miljöbelastning prioriteras. 

Prioritering av trafikslag.

Prioritering av trafikslag.

Tillsammans skapar det förutsättningar för en fungerande och framkomlig biltrafik, för dem som måste använda bilen. Dessutom lägger vi grunden till både ett hållbart samhälle och en bättre folkhälsa.

Vi står inför en spännande tid med stora utmaningar. I Trafikprogrammet kan du läsa mer om de fokusområden vi ska arbeta med för att klara av att hantera dessa.

  • Goda villkor för gående och cyklister
  • Kollektivtrafik med starka noder
  • Effektiva godstransporter med minskad miljöbelastning
  • Biltrafik i balans
  • Parkering
  • Mobility management (främja hållbara transporter)
  • Innovation och teknikutveckling
  • Väl gestaltade trafikmiljöer

» Trafikprogrammet , 1.3 MB.

Överbryggade avstånd ingår som ett strategiområde i Skellefteås utvecklingsstrategi Skellefteå 2030. Målet är att dagens behov av transporter tillgodoses, utan att begränsa kommande generationers möjligheter. Dessutom ska det vara enkelt och attraktivt att resa hållbart i kommunen med ett trafiksystem som är utformat så att alla kan använda det, oavsett om du bor i en tätort eller på landsbygden.

Trafikprogrammets koppling till övriga styrdokument.

Trafikprogrammets koppling till övriga styrdokument.

Trafikplanen redovisar översiktligt brister i transportsystemet, med förslag till åtgärder för förbättringar. Avsikten är att planen ska ligga till grund för åtgärdsprogram och utredningar, genomförandeprojekt samt prioriterade underhållsåtgärder.

Trafikplanen är en bilaga till Skelleftedalen 2030 Planförslag 2.0 och tar sin utgångspunkt i kommunens Trafikprogram som beskriver inriktningar i trafikplaneringen.

Ett hållbart transportsystem är en övergripande målsättning för trafikprogrammet. För att nå ett hållbart transportsystem krävs en förändring av samhällsplaneringen, resandet och godstransporterna.

» Trafikplan Skelleftedalen 2030 , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhet är en hörnsten i Skellefteå kommuns verksamhet. Allt vi gör ska ha bäring mot social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet - i enlighet med de globala målen.

Skellefteå kommun har i två omgångar beviljats bidrag av Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Det första stadsmiljöavtalet omfattar ett statligt bidrag på 89,5 miljoner konor som ska användas till att bygga den nya Karlgårdsbron, bygga om Parkbron till en gång- och cykelbro samt för att bygga två nya gång- och cykelbanor till det nya industriområdet i norra Bergsbyn. Dessa arbeten ska vara färdigställda under 2023 och 2024.

Det andra stadsmiljöavtalet gäller endast cykelfrämjande åtgärder. Bidraget uppgår till 9 miljoner kronor och ska användas till att bygga tre nya gång- och cykelbanor längs med Lantmannagatan, Tubölegatan och Getbergsvägen. Dessa arbeten ska vara färdigställda under 2021 och 2022.

Senast uppdaterad: