Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen vann laga kraft den 28 februari 2020, en uppdatering av planen från 2011. Syftet är att möta den utveckling vi står inför, efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är högre än på länge. Planområdet sträcker sig från Myckle i väster till Skelleftehamn i öster.

Denna uppdatering har haft två fokus: Det ena är att peka ut fler platser för bostäder, framförallt inom några kilometer från Centrala stan där redan utpekad mark börjar ta slut. Det andra är att tydligare värdera grönytor för att säkra och utveckla värdefull mark.

Uppdateringen av planen möjliggör, tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan, för ca 5000 nya bostäder i Skelleftedalen fram till 2030. Byggnationer, projektering och detaljplanering pågår redan nu för 2500 bostäder. Vill du ta del av vilka det är kan du läsa mer här Länk till annan webbplats..

Här kan du ta del av de antagna handlingarna

Tillgänglighetsanpassade handlingar och anpassade för utskrift

Planen uppdateras i två steg

År 2019 befinner sig Skelleftedalen i en expansionsfas. Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är högre än på länge. Samtidigt gör planerade nya företagsetableringar och infrastruktursatsningar att utvecklingstakten kan öka ännu mer.

Därför behövs en översiktsplanering i två steg. Först görs en mindre uppdatering av planen från 2011 för att möta de närmaste årens efterfrågan. Denna uppdatering av planen vann laga kraft 28 februari 2020.

När första steget är slutfört kan steg två och arbetet med att bemöta de stora förändringar kommunen kan stå inför på lång sikt ta fart, genom att planera för Skelleftedalens utveckling efter år 2030. Från Myckle i väst till Skelleftehamn i öst.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se