Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen uppdateras. Den gällande planen antogs år 2011 och mycket har hänt sedan dess. Befolkningen växer och många vill investera och bygga i Skelleftedalen. Den snabba utvecklingen har lyft behovet av en uppdaterad plan.

Uppdateringen av planen sker i två steg

För att möta både kort- och långsiktiga behov uppdateras den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen i två steg. Det första steget ska möta de närmaste årens efterfrågan fram till 2030, främst genom att peka ut fler lämpliga ytor för bostäder. I ett andra steg kan arbetet med att bemöta de stora förändringar kommunen står inför på längre sikt ta sin början, genom att planera för Skelleftedalens utveckling efter år 2030.

Planförslaget för steg ett är antaget

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen 2030 var utställd för andra gången hösten 2019. Planen antogs i januari 2020 och kommer att vinna laga kraft under februari månad.

Ta del av planförslaget på skelleftea.se/nyaskelleftedalen

Den gällande planen - Så ser ditt Skellefteå ut år 2030

Den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen antogs av kommunfullmäktige år 2011. Planområdet sträcker sig från Myckle i väster till Skelleftehamn i öster. Planen ska spegla Skelleftebornas behov och syn på samhällsutveckling samt hur utvecklingen ska ske. Ambitionen är att planen ska vara reglerande samtidigt som den inspirerar och uppmanar. Översiktsplanen utgår från en önskan att förbättra välfärden och livsmiljön. Här nedan hittar ni del 1, som visar bakgrund och förutsättningar samt del 2 som visar planhandlingen.

Planhandling

Planhandlingen är framtidsvisionen. Här illustreras strategier och idéer för stadens framtida mark- och vattenanvändning. Här visar vi var nya bostäder kan bli aktuella, lösningar på infrastruktur och grönstrukturens betydelse i stadsbilden. I planhandlingen kan du läsa om stadens möjligheter och vilka rekommendationer som bör följas för framtida utveckling.

Här kan du läsa planhandlingen kapitelvis. Under rubrikerna beskrivs innehållet.

Inledning (pdf, nytt fönster) 
Uppdraget, Översiktsplanens roll, Planens syfte, Framtiden, Planeringsperspektiv, Lagar som styr planeringen

Utgångspunkter för planhandlingen (pdf, nytt fönster)
Spelregler för stadsbyggandet, Övergripande utbyggnadsstrategier, Staden och utbyggnaden, Befolkning, Utbildning, Företagande, Livskvalitet, Kommunikationer, Teknisk försörjning

Planhandling - övergripande (pdf, nytt fönster)
Bebyggelse, Infrastruktur, Grönstruktur

Planhandling- stadsdelsnivå (pdf, nytt fönster)
Anderstorp, Bergsbyn, Bockholmen, Centrala stan, Degerbyn, Hedensbyn, Moröbacke, Moröhöjden, Myckle, Norrböle, Prästbordet, Sjungande Dalen, Skelleftehamn, Stämningsgården, Solbacken, Sunnanå, Sörböle, Södra Bergsbyn, Tjärn, Tuvan, Ursviken, Vitberget, Älvsbacka, Örviken

Regler och riktlinjer för detaljplanering och lovgivning (pdf, nytt fönster)

Behandling av riksintressen (pdf, nytt fönster)

Bakgrund och förutsättningar

Här kan du läsa om planhandlingens bakgrund och förutsättningar, dvs. de samlade faktorer som gör Skellefteå till vad det är idag och som ger ramarna för planförslaget.

Inledning (pdf, nytt fönster)
Läsanvisning

Hållbar utveckling och framtidsvision (pdf, nytt fönster)
Hållbar utveckling, Den politiska visionen för Skelleftedalen, Politiska styrdokument

Staden (pdf, nytt fönster)
Historisk bakgrund, Historisk bakgrund - planer, Bebyggelsestruktur och landskapsbild, Stadsdelarna, Fysisk struktur

Stadens innehåll - intressen (pdf, nytt fönster)
Befolkning, Näringsliv och företagande, Utbildning, Bostäder, Vård och omsorg, Kultur, fritid och turism, Kultur i det offentliga rummet

Kommunikation och teknisk försörjning (pdf, nytt fönster)
Resvanor, Vägtrafiknätet, Parkering, Hastighetsöversyn, Kollektivtrafik, Järnväg, Godshantering, Vatten- och avlopp

Miljöskydd, hälsa och säkerhet (pdf, nytt fönster)
Skred- och erosionsrisker, Vattendirektivet, Översvämningsrisker, Framtida klimatscenarier, Extrema havsnivåer, Radon i inomhusluft, Buller, Risker runt kommunikationsleder, Förorenad mark, Skyddsavstånd till industrier och andra verksamheter, Verksamheter som kräver särskild hänsyn, Hantering av farliga ämnen

Övriga intressen, riksintressen (pdf, nytt fönster) 
Kulturmiljö, Rennäring

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-02-18