Skolan ligger i nordöstra delen av Skellefteå, i stadsdelen Morö backe, där det finns både villaområden och områden med flerfamiljshus.

Eleverna kommer till största delen från området. Vi har elever från många olika delar av världen.

Lovdagar

Påsklov: 11-14 april

19 maj

5 juni

Skolavslutning

16 juni

Lov och ledigheter

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Morö backes fritidshem ligger i nordöstra delen av Skellefteå. Avståndet till stadskärnan är cirka 5 km och bussförbindelserna är bra. Det stora antalet gång- och cykelvägar som finns här gör att skolvägen är säker. På vår skolgård finns en multiplan, lekställning och skogsområden. Närheten till biblioteket ser vi som en stor tillgång i arbetet med barnens läs- och skrivutveckling.

På området finns det fem fritidshem som tillsammans har ca 300 inskrivna elever.

 • Kremlan, Snöbollen och Tickan riktar sig till elever i förskoleklass och årskurs 1
 • Kantarellen riktar sig till elever i årskurs 2
 • Murklan till elever i årskurs 3-5

Vårt främsta uppdrag är att ge eleverna en trygg miljö där de kan utvecklas i samspel med andra barn och vuxna.

Fritidshemmen har också som mål att ge eleverna en meningsfull fritid som innehåller pedagogisk planering av både styrda och fria aktiviteter. Vi ger eleverna möjlighet att träffa barn i olika åldrar under friare former. Här får de träna sig att visa respekt, hänsyn och att ta ansvar.

Vi erbjuder varierande aktiviteter på eftermiddagstid, samt är delaktiga i elevernas skoldag. På våra fritidshem arbetar pedagogiskt utbildad personal som arbetar i arbetslag. En dag i veckan träffas all fritidspersonal för att planera tillsammans. Vi har även arbetsplatsträff en kväll varje månad.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Charlotta Dahlqvist

Biträdande rektor

Lars Hjalmarsson
Ingela Pettersson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Höjdgatan 10
931 51 Skellefteå

Vår vision

Tillsammans vill vi skapa en verksamhet där varje individ har god självkänsla, tilltro till sin förmåga, fungerar väl i samspel med andra och har drömmar om framtiden.

Vår verksamhetsidé

Kreativitet, kommunikation, kollaboration och kritiskt tänkande är färdigheter som kommer att vara väsentliga för våra barn och ungdomar för att klara sig i det framtida samhället. Utifrån läroplanen för grundskolan (LGR 11) skapar vi lärmiljöer som tränar och stödjer elevernas utveckling av dessa förmågor.

Årskurs F-6

Vi har organiserat F-6 med fyra pedagoger per årskurs med tre grupper. Vi arbetar med handlingsplaner för att göra undervisningen mer tillgänglig för elever.

Årskurs 7-9

Begreppen kreativitet, kommunikation, kollaboration och kritiskt tänkande kommer från ”21st Century Skills” som beskriver de färdigheter som kommer att vara väsentliga för våra barn och ungdomar för att klara sig i det framtida samhället. Dessa begrepp går rakt igenom LGR 11 och vi skapar lärmiljöer som tränar och stödjer utvecklingen av dessa förmågor.

Vi har en gemensam röd tråd i ett F-9 perspektiv och vi arbetar utifrån ett tydligt syfte som är meningsfullt och verklighetsnära och som bygger på ständig nyfikenhet i lärandet, hos både pedagoger och elever. Med ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete säkerställer vi att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas, liksom att nya metoder prövas och utvecklas, enligt LGR 11.

Årskurs F-6

 • Vi arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt med den enskilde elevens behov i fokus.
 • Vi arbetar i årskurs- och verksamhetslag. Laget planerar, genomför och utvärderar de aktiviteter som hör till undervisningen eller aktiviteten. Vi har ett gemensamt ansvar för barnet hela dagen.
 • Vi strävar efter en flexibilitet och stabilitet i grupperingarna. Vi strävar också efter att vara flera vuxna kring varje grupp.
 • Vi arbetar utifrån ett Språk och kunskapsfrämjande arbetssätt.
 • Vi arbetar i en ansvarskultur.
 • Vi arbetar med ledstjärnor inom skolforskning såsom ett formativt sätt att se på lärande, ett entreprenöriellt fokus med tonvikt på att ha ett verklighetsanpassat och tydligt syfte till varför vi gör som vi gör.
 • Vi organiserar grupperna efter de behov som finns i elevgrupperna, grunden är årskursen – i den kan flera konstellationer finnas.

Årskurs 7-9

Vi arbetar med ett tydligt syfte som är meningsfullt och verklighetsnära. Det bygger på ständig nyfikenhet i lärandet för både pedagoger och elever. Ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete säkerställer att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas (LGR 11).

Kring varje årskurs har vi ett lag med lärare som planerar, utvärderar och genomför undervisningen. Då grupperna inte är fasta kan vi enkelt planera utifrån elevernas behov och fördela resurserna på ett flexibelt sätt. Vi strävar efter ett sammanhang över dagen och arbetar för att minska antalet start och stopp på dagen genom att arbeta ämnesövergripande och gemensamt då vi har ett gemensamt ansvar för hela eleven hela dagen. Vi har lagt in pulsträning som en del i skoldagen för att skapa en så bra lärmiljö som möjligt för eleverna.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Skolrådsprotokoll (pdf, nytt fönster)

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Sophia Asplund och Sanna Hedman Olofsson

Kurator
Stina Höglund och Linda Gustafsson

Studie och yrkesvägledare
Ingela Marklund

 

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: