Tuböleskolan ligger på södra sidan av älven mitt i hjärtat av Anderstorps bostadsområde.

Vi har stora grönområden runt skolan med skogen bara ett stenkast bort. Det är en mångkulturell skola med mycket engagerad personal som arbetat länge. Vi jobbar mycket med musik och estetiska uttrycksformer, bland annat har vi en egen sambaorkester.

Skolan har cirka 250 elever i årskurs F-6, tre fritidsavdelningar och 35 personal. Alla lärare har lärarlegitimation och fritidspersonalen har full behörighet. Skolan är i stort tvåparallellig.

Höstterminen 2021

Läslov (tidigare höstlov): Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Vårt fritidshem ligger i hjärtat av Anderstorp i Tuböleskolan. Vi har nära till skog, idrottsanläggningar och lekparker.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Tuböleskolan tillhör Sörböle rektorsområde, med Jeanette Nygren som rektor och Annelie Hellgren som biträdande rektor.

Läs mer om rektor och biträdande rektorer i Sörböle rektorsområde

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Frögatan 472
931 55 Skellefteå

Tillsammans i lärande där alla blir sitt bästa jag.

Vår verksamhet kännetecknas av:

 • Ett formativt förhållningssätt som stärker de kognitiva förmågorna för att nå skolans kunskapsmål och för att utbilda demokratiska, ansvarstagande och hälsosamma samhällsmedborgare.
 • Medarbetare och elever med lust till ett livslångt hållbart och hälsosamt lärande utifrån forskning och beprövad erfarenhet.
 • Ett arbetssätt där digitala verktyg är en självklar del i undervisningen.
 • Ett kollegialt och medskapande arbetssätt som stärker allas självbild och självkänsla där alla får lära utifrån sina förutsättningar.

Vår verksamhet bygger på ett 0 till16-årsperspekiv. Våra pedagoger jobbar i ett kollegialt lärande, i samarbete, med barnen i centrum. Sedan några år tillbaka fokuserar vi på läs och skrivutveckling utifrån ASL – Att skriva sig till läsning och STL – Att skriva sig till lärande. De har även utbildat sig i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala arbetsverktyg. Vi ser tydliga resultat på elevernas måluppfyllelse efter det att vi påbörjade detta arbete. Vi har även fokuserat extra på kooperativt lärande och att utbilda oss kring Mindset och Grit för att ge eleverna möjlighet till delaktighet i sitt eget lärande.

Vi har ett nära samarbete mellan skola och fritidshem där fritidshemmens personal deltar i undervisningen på förmiddagarna och fortsätter med barnens lärande på eftermiddagarna.

I Elevhälsateamet har varje profession sin självklara plats och jobbar tajt nära tillsammans. Även där med ett utvecklingsfokus, allt för att eleverna ska må bra, känna sig trygga och utvecklas till framtidens samhällsmedborgare.

Likabehandlingsgruppen är mycket aktiv på skolan och träffas varje vecka. De agerar snabbt ifall det sker kränkningar på skolan. Den består av olika yrkesgrupper, rektor är en självklar medlem i denna grupp. Eftersom vi är en mångkulturell skola så är det ett mycket viktigt arbete som denna grupp gör.

Vi har en skolövergripande utvecklingsgrupp med representanter från alla verksamheter och arbetslag. Varje arbetslag träffas minst en gång i veckan och det arbetet leds av utvecklingsgruppens representanter. De är en naturlig länk mellan personalen och skolledning. Vi jobbar med kollegialt lärande i olika former.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 114 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolrådsprotokoll (pdf, nytt fönster)

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se