Strandskydd

Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land. I vissa fall gäller utvidgat strandskydd upp till 300 meter. För att få bygga inom strandskyddat område måste du få strandskyddsdispens av bygg- och miljönämnden.

Ansök om strandskyddsdispens (Länk till annan webbplats)

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller längst våra kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

 • För att allmänheten ska ha tillgång till strandmiljöerna för bad, friluftsliv och avkoppling
 • För att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet vid våra vatten

 • bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader
 • gräva, muddra eller utföra förberedelser för anläggningar eller byggnationer
 • uppföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten, till exempel trädäck, plattläggningar, möbler, belysning, gräsmatta mm
 • utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning

Länsstyrelsen har möjlighet att i områden där de anses nödvändigt utifrån strandskyddets syfte utvidga strandskyddet från 100 m upp till 300 meter.

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Strandskyddsdispens ges av bygg- och miljönämnden. Vid ingrepp i vattnet krävs även en anmälan om vattenverksamhet.

När en dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska det finnas en fri passage till strandkanten. Passagen är till för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförs utan strandskyddsdispens.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens

För att du ska kunna beviljas strandskyddsdispens krävs att det finns särskilda skäl. Dessutom får åtgärden inte strida mot själva syftet med strandskyddet.

Syftet med strandskyddet är tvådelat. Dels får allmänhetens tillträde till strandområdet inte försämras och dels får inte växt- och djurlivet påverkas negativt. Detta är grundförutsättningar för att kunna få strandskyddsdispens. Dessutom krävs någon form av särskilda skäl.

Särskilda skäl:

 • Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark
 • Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg.
 • Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte ske utanför området.
 • Ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan ske utanför området.
 • Ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
 • Ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
 • Området är utpekat som LIS-område av kommunen.

Här under hittar du en mer detaljerad beskrivning av särskilda skäl, som vi har hämtat från Naturvårdsverket.

Ianspråktagen mark

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt. Ianspråkstagen mark kan bara hävdas om det gjorts på laglig basis. Åtgärder inom samma område som inte har strandskyddsdispens kan alltså inte hävdas som ianspråkstagen mark.

Platsen avskild från stranden

Om en plats är avskuren från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för bad och friluftsliv, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens. Men sådana platser kan ibland ha ett stort värde för till exempel rastande trafikanter. Avskärande vägar och liknande är därför inte ett särskilt skäl per automatik. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften. Sådana formationer kan tvärtom ofta ha ett särskilt värde, till exempel som utsiktspunkter.

Anläggningar vid vatten, i vissa fall

Vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, om de kommer till stånd. Detta innebär inte att kraven på särskilda skäl automatiskt uppfylls. Restriktivitet krävs vid dispens för enskilda byggnader eller anläggningar som tar i anspråk ett allmänt tillgängligt område. Anläggningarna eller anordningarna bör inte lokaliseras till områden med stort rekreationsvärde. Möjligheter till samlokalisering av till exempel bryggor och båthus bör tas till vara, och en fri passage måste lämnas.

Utvidga en pågående verksamhet

Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.

Angeläget allmänt intresse

Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.

Andra mycket angelägna intressen

Ett mycket angeläget intresse innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen bör vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.

Området är utpekat som LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Den planerade åtgärden, anläggningen eller verksamheten kan bidra till ökad ekonomisk utveckling, lokalt eller i regionen, på längre sikt. Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktiga ekonomiska fördelar i ett lokalt och regionalt perspektiv till exempel café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting.
Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintliga bostadshus. Vad det innebär att bygga i anslutning till ett befintligt bostadshus får bedömas från fall till fall. I glest bebyggda områden kan ett hus anses ligga i anslutning även om det avståndet är mer än 200m.

Vad är inte särskilda skäl?

Det räcker inte med att ange att åtgärden inte påtagligt försämrar allmänhetens tillträde till området och att växt- och djurlivet inte påverkas påtagligt. Det är inte ett särskilt skäl, utan det är en förutsättning för att dispens ska kunna medges under förutsättning av något av ovanstående särskilda skäl också uppfylls. Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv, är ett ogiltigt skäl för dispens.
Personliga skäl, som till exempel återflyttning till gamla hemtrakter eller en önskan om att bosätta sig nära resten av sin familj, sjukdom eller funktionsnedsättning räknas inte heller som särskilda skäl. Det gör inte heller etablering eller utvidgning av en näringsverksamhet.

Fri passage

Det ska alltid finnas ett område som behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna. Detta gäller dock inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta den fria passagen. Strandskyddet finns alltså kvar i den del närmast stranden som avsätts som fri passage. Att fri passage lämnas är inte ett skäl att ge dispens.

Strandskyddsdispens

Har du planer på att anlägga en pir, en brygga eller utföra en muddring? Eller kanske bygga stuga, staket, grillplats, vindskydd eller liknande inom 100 meter från strandlinjen? Då behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Strandskyddsdispens ansöker du om hos bygg- och miljönämnden.

Om du ska muddra krävs även en anmälan om uppläggning av muddermassorna till bygg- och miljönämnden.

I många ärenden krävs dessutom en anmälan om vattenverksamhet.
Läs mer om vattenverksamhet Länk till annan webbplats..

Ansök om strandskyddsdispens, anmäl vattenverksamhet samt muddermassor via vår e-tjänst.

Fyll i alla uppgifter som behövs - då får du snabbare svar på din ansökan. Fundera på vilket särskilt skäl du har för att beviljas strandskyddsdispens. Det krävs särskilda skäl och att åtgärderna inte strider mot strandskyddets syften för att få dispens.

Ansök om strandskyddsdispens (Länk till annan webbplats)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: