Strandskydd och strandskyddsdispens

Om du vill bygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från bygg- och miljönämnden. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad du behöver tänka på.

Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land. I vissa fall gäller utvidgat strandskydd upp till 300 meter.

Bilden nedan visar exempel på utbredningen av generellt och utökat strandskydd.

Illustration Boverket

Illustration strandskydd: Ulrika Åkerlund/Boverket

När kan man få strandskyddsdispens?

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Strandskyddsdispens ges av bygg- och miljönämnden. Vid ingrepp i vattnet krävs även en anmälan om vattenverksamhet Öppnas i nytt fönster..

När en dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska det finnas en fri passage till strandkanten. Passagen är till för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförs utan strandskyddsdispens.

Särskilda skäl:

  • Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark
  • Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg.
  • Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte ske utanför området.
  • Ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan ske utanför området.
  • Ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
  • Ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
  • Området är utpekat som LIS-område av kommunen.

Undantag för komplementbyggnader

Länsstyrelsen i Västerbotten har fattat ett beslut som innebär att du inte behöver söka dispens från strandskyddet för att uppföra en komplementbyggnad inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som tidigare är beslutad i en strandskyddsdispens.

I vissa enskilda fall krävs inte att en tomtplats är beslutad för att kunna tillämpa undantaget.

Undantaget innebär att du till exempel får placera en friggebod inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare än 25 meter från strandkanten (se illustration nedan).

Illustration som illustrerar regler för strandskyddsdispens i Västerbotten och Skellefteå kommun

Observera att du om du redan har en fastlagd tomtplatsavgränsning får du inte gå utanför denna.

Länsstyrelsen Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om vad som gäller i Västerbotten.

I vår e-tjänst kan du ansöka om strandskyddsdispens och anmäla vattenverksamhet och muddermassor. Tänk på att fylla i alla uppgifter som behövs. Då minskar du risken att behöva komplettera. Om du behöver komplettera tar det längre tid innan vi kan börja handlägga din ansökan.

Observera att det krävs särskilda skäl och att åtgärderna inte strider mot strandskyddets syften för att få dispens.

Ansök om strandskyddsdispens (Länk till annan webbplats)

Kontakta kundtjänst i Skellefteå kommun via 0910-73 50 00 (knappval 3) om du inte vill eller kan använda e-tjänsten.

Syftet med strandskyddet är att:

  1. För att ge människor tillgång till strandmiljöer för bad, friluftsliv och avkoppling
  2. För att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet vid våra vatten.

I filmen förklarar Naturskyddsföreningen vad strandskyddet är och varför det är viktigt.

Senast uppdaterad: