Ordlista vatten och avlopp

Här finns förklaring av ord och begrepp som förekommer på informationssidorna om vatten och avlopp.

Som fastighetsägare har du ansvar för att kontrollera ditt enskilda avlopp, enligt tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att du gör regelbundna kontroller av avloppets funktion och teknisk utrustning så att eventuella problem eller fel upptäcks och kan åtgärdas.

Oberoende utvärdering

En oberoende undersökning utförs av person eller organisation som inte på något sätt är beroende av det företag som tillverkar produkten.

Sakkunnig

En sakkunnig person har genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller annan relevant erfarenhet skaffat sig tillräckliga kunskaper för att utföra det arbete som avses.

Skyddsnivåer

En angiven skyddsnivå anger vilka krav som ställs på reduktion av organiska ämnen, närsalter och bakterier. Det finns två olika nivåer, normal respektive hög skyddsnivå.

Avloppsreningsverk

För att avloppsvattnet ska kunna släppas ut i naturen genomgår det flera reningssteg. Huvudstegen är mekanisk, kemisk och biologisk rening. Inom Skellefteå kommuns verksamhetsområde finns 15 kommunala reningsverk för spillvatten.

Minireningsverk

Ett minireningsverk är en prefabricerad anläggning vars funktion bygger på nerskalad teknik från stora reningsverk.
Minireningsverken kan ha både mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Fosforfälla/fosforfilter

Fosforfälla/fosforfilter är ett komplement till en biologisk rening, såsom slamavskiljning med efterföljande markbädd eller infiltrationsanläggning, eller såsom efterbehandling vid ett minireningsverk.

Infiltration

Efter slamavskiljning renas avloppsvattnet genom att det sprids över ett lager av singel/ tvättad makadam och sedan rinner genom naturliga jordlager och diffust sprids via marken till grundvattnet.

Markbädd

Efter slamavskiljning renas avloppsvattnet genom spridning/filtrering genom singel/ tvättad makadam och ett lager av sand innan det samlas upp och leds ut till t ex ett dike. Till skillnad från en infiltrationsanläggning kan markbädden ha en tät botten.

Slamavskiljare

En slamavskiljare är en behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet.

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp är ett juridiskt begrepp som innebär att avloppet inte ägs av kommunens VA-huvudman. Traditionellt har begreppet använts om små avlopp.

Små avlopp

Anläggningar för behandling av hushållsspillvatten eller fraktioner av det, från enstaka hushåll upp till 40 hushåll.

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dag- och spillvatten.

Spillvatten

Spillvatten är disk-, toalett- och duschvatten samt vatten från industrier.

Spillvatten innehåller näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar. Spillvattnet leds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Dagvattnet leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav, utan att passera ett reningsverk. För att minska risken för förorening är det därför viktigt att tungmetaller, olja och bekämpningsmedel inte följer med.

BDT-vatten

Bad- disk- och tvättvatten från hushåll. Även kallat gråvatten.

Förbränningstoalett

En förbränningstoalett förbränner urin och fekalier vid hög temperatur. Kvar blir endast aska.

Torrtoalett

En torrtoalett använder inte vattenspolning.

Vakuumtoalett

Toalett där vatten endast används för att skölja skålen. Undertryck i ledningarna skapas med hjälp av vakuumpumpar, ejektorer eller blåsmaskiner.

Senast uppdaterad: