Bureskolan

Skolan ligger i Bureå, 20 kilometer söder om Skellefteå, längs med kusten med närhet till både hav och flygplats.

I närområdet finns simhall, konstgräsplan samt bibliotek. Här finns också fina skogsområden och Bureälven som rinner genom samhället. Bureskolan har en väl fungerande grundskoleverksamhet F-9 och fritidshem, där utveckling pågår kontinuerligt.

På skolan går cirka 500 elever.

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

I anslutning till skolan finns tre fritidshem; Kråkan för förskolebarn, Duvan för årskurs 1-2 och Ugglan för årskurs 3-5.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Nina Thunebro

Biträdande rektor

Elisabeth Brorsson
Jennie Johansson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Skärvägen 1
932 52 Bureå

Bureskolan ska ha elevernas trygghet och kunskapsinlärning i fokus. Vi ska ha höga förväntningar på elever och personal. Genom ett formativt förhållningssätt utmanar vi eleverna i att se sin egen lärprocess genom att tydliggöra lärandemålen samt ge eleverna återkoppling som för deras lärande framåt. Genom en målstyrd skolsamverkan med fritids berikas varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.

Bureskolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång.

Bureskolan ska ha elevernas trygghet och kunskapsinlärning i fokus. Vi ska ha höga förväntningar på elever och personal. Genom ett formativt förhållningssätt utmanar vi eleverna i att se sin egen lärprocess genom att tydliggöra lärandemålen samt ge eleverna återkoppling som för deras lärande framåt. Genom en målstyrd skolsamverkan med fritids berikas varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Skolrådsprotokoll (pdf, nytt fönster)

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska

Anna Andersson F-5
Sanna Hedman Olovsson 6-9

Kurator

Cecilia Oddbjörnsdotter 6-9 och Fredrik Hedman F-5

Studie och yrkesvägledare

Gunilla Stenström

Kontakt

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: