Byskeskolan

Byskeskolan ligger mitt i samhället med nära till hav, älv och skog. Byske ligger tre mil norr om Skellefteå och har goda bussförbindelser både norrut och söderut längs E4:an.

Eleverna har goda möjligheter till motion och friluftsaktiviteter. I skolans närhet finns idrottshall, isbana, elljusspår, badhus och bibliotek. Skolan har cirka 370 elever fördelat på femton klasser i årskurserna F-9.

På Byskeskolan arbetar vi medvetet för att skapa samsyn från förskoleklass till årskurs 9. Vi vill att barnen ska känna sig trygga på skolan eftersom vi vet att trygghet skapar en god inlärningsmiljö och ger eleverna förutsättningar för att nå goda resultat.

Personalen har hög kompetens och det finns traditioner med musik, drama och teater. Skolan är känd för elevernas fina shower.

Lov och ledigheter

Påsklov: 1-5 april

10 maj

7 juni

Skolavslutning

13 juni

Lov och ledigheter

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Gunnel Tegenfeldt

Biträdande rektor

Annika Landin
Susanne Stridsman

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Skolgatan 10
934 51 Byske

Årskurs f-6

Visionen är en skola där både elever och personal trivs. Här skapas en lust att lära, alltid med barnets bästa i fokus. Eleverna lämnar skolan med minst godkända betyg och en tro på sig själva och framtiden.

Årskurs 7-9

Skolan har under flera år jobbat med det formativa lärandet och fokus har varit utveckling genom yrkesmässigt lärande där lärare ser varandra i undervisningen och möts regelbundet för yrkesmässiga samtal.

Visionen är en skola där både elever och personal trivs. Här skapas en lust att lära, alltid med barnets bästa i fokus. Eleverna lämnar skolan med minst godkända betyg och en tro på sig själva och framtiden.

Årskurs f-6

Skolan arbetar ständigt för att erbjuda en trygg lärmiljö där alla blir sedda, respekterade och hörda. Från förskoleklass och framåt arbetar vi medvetet med elevtrygghet och trivsel, värden som bidrar till en god inlärningsmiljö och hög måluppfyllelse. Vi arbetar kontinuerligt med att analysera våra resultat och utifrån det utveckla undervisningen.

Byskeskolan F-5 utvecklar undervisningen genom:

 • ett formativt lärande
 • ett inkluderande förhållningssätt som skapar en tillgänglig lärmiljö för alla elever
 • digital pedagogik
 • ett främjande och förebyggande arbete som skapar en trygg lärmiljö
 • att arbeta med problemlösning i matematik

Årskurs 7-9

Skolan jobbar ständigt för att erbjuda en trygg läromiljö där alla blir sedda, respekterade och hörda. Från förskoleklass och framåt arbetar vi medvetet med elevtrygghet och trivsel, värden som bidrar till en god inlärningsmiljö och hög måluppfyllelse. Vi arbetar kontinuerligt med att analysera våra resultat och utifrån det utveckla undervisningen.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Inger Hedlund och Helena Lundberg
Kurator
Johan Olin och Jessica Marklund
Studie och yrkesvägledare
Eva Lindahl

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: