Drängsmarksskolan

Drängsmarks skola och fritidshem ligger 2,5 mil nordväst om Skellefteå med naturen in på knutarna.

Drängsmarkskolan är en F-6 skola med 96 elever. I anslutning till skolan finns elljusspår, isbana och fotbollsplan som används flitigt av skolan.

Naturen är en inspirationskälla för undervisning, lek och rekreation. I anslutning till skolan finns fotbollsplan, elljusspår och ishockeyplan som används flitigt.

På skolan arbetar elva personer i pedagogiskt arbete, varav sju är lärare i skolan och fyra pedagoger på fritidshemmet.

Vi har ett nära samarbete mellan skola och fritidshem och målsättningen är att möta elevers behov med engagemang och kunskap som skapar lust till lärande, alltid med barnet i fokus. Gemensamma temadagar, fadderverksamhet och projektarbeten skapar likvärdighet och trygghet för alla.

Tillsammans arbetar vi för att alla barn ska bli sitt bästa jag!

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fritidshemmet är integrerade i skolans lokaler och samverkar med skolan för att ge eleverna trygga, inspirerande och lärorika dagar både under skoltid och på fritidstid. Vi har en underbar natur som vi vistas mycket i, vi är ute alla dagar i alla väder

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Gunnel Tegenfeldt

Biträdande rektor

Susanne Stridsman
Elisabeth Lindström

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Drängsmark 69
934 96 Kåge

Vi ska vara en skola där både elever och personal trivs. Vi skapar lust att lära med barnet i fokus. Eleverna lämnar skolan med minst godkända betyg och en tro på sig själva. Tillsammans lyckas vi nå målet att alla barn blir sitt bästa jag och växer upp till harmoniska individer som vet att de kan!

Vi arbetar för en jämlik skola för alla, där eleverna möts av en trygg och inspirerande miljö. Vi har ett nära samarbete mellan specialpedagog, lärare och fritidspersonal. Vi arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt för att möta elevers behov med engagemang och kunskap som skapar lust till lärande, alltid med elevernas bästa i fokus.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Inger Hedlund och Helena Lundberg
Kurator
Johan Olin och Jessica Marklund
Studie och yrkesvägledare
Anna-Carin Larsson

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: