Örjansskolan

Örjansskolan är en skola med årskurs 3-9 samt fritidshem i centrala Skelleftehamn.

Vi finns nära natur, hav och skog på gångavstånd till bibliotek, bio, teater och anläggningar för hockey, bad och fotboll. På Örjansskolan är det naturligt att vi hälsar på varandra, för det här är en skola där alla känner alla.

Senaste nytt om flytten till Moröskolan

 • Frågor och svar kring flytten till Moröskolan

  Med utgångspunkt i den stora skolsatsningen i Skelleftehamn de kommande åren är planen att Örjansskolans elever kommer att ha sin undervisning på Moröskolan med start i januari 2024 och fram till dess att den nyrenoverade skolan står klar.

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Stormåsen ligger centralt i Skelleftehamn, med närhet till fotbollsplaner varav en konstgräsplan, hockeyrink, badhus, idrottshall och bowlinghall. Vi har nära till hav och skog och det finns flera lekparker i närområdet.

Vårt fritidshem består av tre rum och ett kök. Vi har även tillgång till två intilliggande klassrum. Eleverna som går här kommer från årskurs 3-6.

Verksamheten hos oss utgår från elevens egna intressen och önskemål där leken har stor betydelse. Vi arbetar mycket med de sociala målen och vi vill göra dem ansvarstagande, kreativa och självständiga.
Vi vill även ge eleven möjlighet att utveckla nya intressen samarbete med olika föreningar.

För oss är det viktigt att ha ett gott samarbete med elevens vårdnadshavare.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Ida Isberg

Biträdande rektor
Lisa Bergström, Åk 7-9
Linda Kemppainen, Åk 3-6
David Olsson, Fritidshem

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Tillfällig besöksadress:

Örjanskolan i Moröskolans lokaler
Rosgatan 52
931 49 Skellefteå

Alla årskurser på skolan arbetar efter ett eget årshjul med schemabrytande aktiviteter, där mentorer och klasslärare tillsammans med elevhälsans personal genomför aktiviteter som både stärker eleven och klassens gemenskap.

Mentorerna tillsammans med elevhälsan har en central roll på skolan. Ett likabehandlingsteam träffas regelbundet för att följa upp det hälsofrämjande arbetet samt planera kommande insatser.

Forskning visar att elever som tränar fysiskt inte bara når bättre resultat i idrott utan också når längre i teoretiska ämnen. På Örjansskolan betonar vi vikten av fysisk aktivitet och har varje vecka rörelsepass.

Via det kollegiala samarbetet i arbetslagsträffar, men också på ämnesträffar, arbetar vi med att skapa en samsyn i hur vi följer skolans mål och intentioner pedagogiskt.

Ett gott samarbete mellan skola och hem leder till goda resultat för eleverna. För att klargöra vilka förväntningar som finns mellan vårdnadshavare, elever och personal, har ett förväntansdokument tagits fram.

Trygga elever presterar bättre. Alla elever ska känna trygghet på Örjansskolan. I det vardagliga arbetet är det viktigt att alla elever blir sedda och känner tillit till vuxna på skolan.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Johanna Forslund
Malin Johansson

Kurator
Maria Asplund
Ida Nilsson

Studie och yrkesvägledare
Lisa Sundberg
Eva Lindahl

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: