Stackgrönnanskolan

Stackgrönnanskolan är belägen en dryg mil från centrala Skellefteå på södra sidan om Skellefteälven.

Skolan ligger naturskönt vid skogen. Utemiljön på skolan möjliggör kreativitet och lek och ligger nära en ishockeyplan, lekpark, skog och älven. På skolan går cirka 75 elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet är integrerat i skolverksamheten.

Vår skola är en del av Ursvikens rektorsområde. Till Ursvikens rektorsområde hör Stackgrönnanskolan, Bergsbyskolan och Ursviksskolan. Tillsammans på skolorna arbetar vi mot gemensamma mål med våra elever i centrum.

På våra skolor har vi högt fokus på utveckling och lärande i alla sammanhang. Vi arbetar för att alla våra elever ska trivas och må bra och utvecklas så långt som det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

Lärare, specialpedagog, speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolfritidsledare och andra pedagoger arbetar tillsammans med våra elever under elevens hela dag. Våra elever har tillgång till skolsköterska, kurator och studie och yrkesvägledare.

Skolstart

20 augusti

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Vi håller till i Stackgrönnanskolan som ligger väldigt naturskönt intill en liten skog mellan en större och en mindre älv ca 10 km utanför Skellefteå.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jessica Bergkvist

Biträdande rektor

Maria Törnqvist
Torbjörn Jonsson
Linda Johansson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Stackgrönnan 28
931 91 Skellefteå

På Stackgrönnanskolan möts alla elever av undervisning, lärmiljöer och förhållningssätt som utvecklar och utmanar varje elev.

Vi jobbar för att utveckla ett formativt förhållningssätt hos pedagoger och elever. Varje lektion ska ha tydliga lärandemål och eleverna ska få formativ återkoppling. Vi arbetar med STL, att skriva sig till lärande, kollegialt och i klasserna.

Vi arbetar tillsammans i ett formativt arbetssätt med eleverna. För oss är det viktigt att alla elever får förutsättningar att vara sitt olika och unika jag.

I vår verksamhet utgår vi från att ”barn gör rätt om de kan”. Tillsammans med elevhälsan kartläggs behov och anpassningar görs för att alla elever ska kunna delta i verksamheten efter sina förmågor.

Inget barn lämnas ensamt att hantera svåra situationer, utan vi gör planer tillsammans för att hitta en väg framåt.

Vi har ett genomgående formativt förhållningssätt både i undervisningen och kollegialt. För oss pedagoger är delakultur och kollegialt lärande en självklarhet för att vi ska utmana alla elever där de befinner sig.

Skolans elevhälsateam träffas regelbundet och där finns rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Elin Selin

Kurator
Patrik Bohman

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: